Ändring i produktanvisning 183015 Portabla ramper

I juni 2018 gjordes en revidering av denna produktanvisning som innebar att ett avsnitt för tröskelramper/tröskelkilar infördes, med kriterier, mål och anvisningar som skiljde sig från portabla ramper.

Under hösten 2018 har beredningsgrupp Handbok och sortiment utifrån inkomna synpunkter fört diskussioner om anvisningarna gällande tröskelramper/tröskelkilar. Synpunkterna har rört att förskrivning tidsbegränsas samt att bostadsanpassning anges som alternativ åtgärd. Man har lyft fram att det bör vara förskrivarens bedömning som avgör för hur lång tid tröskelramp kan förskrivas samt vilken åtgärd som ska föreslås som alternativ till förskrivning.

Motivet till anvisningen om tillfälligt behov var säkerhetsaspekten; att det kan finnas risker vid längre tids användning av produkterna. Beredningsgruppen menar dock att en bedömning av säkerheten alltid är förskrivarens ansvar och att förskrivning av tröskelramper inte skiljer sig från förskrivning av andra hjälpmedel.

Beredningsgruppen har därför beslutat om dessa ändringar i produktanvisningen:

  • Tröskelramper/tröskelkilar: Rubriken Anvisningar med underliggande text tas bort.
  • Även för portabla ramper görs en ändring i Anvisningar genom att texten ” vid behov av permanent ramp handläggs detta som bostadsanpassning” tas bort.