Vård av personer från Ukraina

Individer som har tvingats lämna Ukraina ska erbjudas vård på lika villkor som asylsökande.

EU har aktiverat massflyktsdirektivet (1). Genom att direktivet har aktiverats införs tillfälligt skydd för vissa individer som har tvingats lämna Ukraina efter den 24 februari 2022 (2). Migrationsverket ska utfärda ett tidsbegränsat uppehållstillstånd till de individer som omfattas av det aktuella direktivet.

Vårdgivare som möter flyktingar i behov av vård ska erbjuda dem vård motsvarande den vård som asylsökande har rätt till, enligt lag.

Inom VGR är det tillräckligt att den vårdsökande eller medföljande för barn kan identifiera sig och anger att man nyligen kommit från Ukraina. För ensamkommande barn gäller för närvarande inget sådant krav

De individer som beviljats tillfälligt skydd och som fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd har rätt till hälso- och sjukvård enligt lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Det innebär att:

  • Den som inte fyllt 18 år ska erbjudas vård och tandvård i samma omfattning som erbjuds den som är bosatt inom regionen
  • Den som har fyllt 18 år ska erbjudas vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning samt tandvård
  • Hälsoundersökning ska erbjudas när individen har etablerat boende inom regionen. I andra fall ska hälsoundersökning erbjudas så snart det lämpligen kan ske.

Patienterna betalar samma vårdavgift som asylsökande (3).

För mer information om vilken vård som de med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd/ asylsökande/ har rätt till samt tillämpliga patientavgifter se:

 

 
(1) Rådets direktiv 2001/55/EG av den 20 juli 2001 om miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer och om de åtgärder för att främja en balans mellan medlemsstaternas insatser för att ta emot dessa personer och bära följderna av detta.
 
(2) 1) Ukrainska medborgare bosatta i Ukraina, 2) tredjelandsmedborgare eller statslösa personen lagligen bosatta i Ukraina som inte kan återvända till sitt ursprungsland/region på trygga och varaktiga villkor (kravet på att inte kunna återvända ska inte tillämpas på tredjelandsmedlemmar eller statslösa som varit lagligen varaktigt bosatta i Ukraina), och 3) familjemedlemmar till dessa två kategorier, som lämnat landet efter 24 februari 2022, har beviljats omedelbart skydd enligt direktivet.
 
(3) Förordning (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar.