Vårdhygien i Västra Götaland

Välkommen till den nya utbyggda regionala vårdhygiensidan. Här hittar du länkar till de fyra vårdhygieniska enheterna och information om ansvarsområden. Dessutom alla regiongemensamma vårdhygieniska rutiner.

Aktuellt

2024-07-15

En reviderad version av Covid-19 – vårdhygieniska rekommendationer har publicerats. Förändringarna är små. Förutom att rutinen nu omfattar både misstänkt och bekräftad covid-19 rör det sig i huvudsak om att avsnitt som knutits till nu avpublicerade vägledningar från Folkhälsomyndigheten har strukits. Den nya rutinen hittar du genom att klicka på knappen Luftvägsinfektioner längre ner på sidan.

 

I Västra Götalandsregionen finns fyra vårdhygieniska enheter med ansvar för att ge vårdhygieniskt stöd till regionens olika delar och kommuner. Gränser för geografiskt upptagningsområde mellan de fyra enheterna för Vårdval primärvård och rehab, Regionhälsans olika verksamheter och kommunal vård och omsorg framgår av nedanstående karta. 

imagew86d5.png

Kontakt

Göteborg och södra Bohuslän - Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Norra Älvsborg och Bohuslän - Vårdhygien, NU-sjukvården

Skaraborg - Vårdhygien, Skaraborg

Södra Älvsborg - Vårdhygien Södra Älvsborg

Samordnare för upphandlingar är Annika Orrenius,
telefon: 0730-49 33 39 eller e-post: annika.orrenius@vgregion.se


Ansvarig vårdhygienisk enhet för övriga regionövergripande verksamheter framgår av tabell nedan. 

Verksamhet Ansvarig vårdhygienisk enhet
Folktandvården NU-sjukvården
Habilitering och Hälsa Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Fastighet, stöd och service

Västfastigheter
- regionövergripande frågor
- förvaltning och drift lokalt

Intern service
- regionövergripande frågor
- lokala frågor

 


Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Respektive vårdhygienisk enhet


Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Respektive vårdhygienisk enhet

Försörjningsförvaltningen

Alingsås tvätteri

Hjälpmedelscentralen

Materialförsörjning i vården (MIV)

Sisjödepån

Övriga verksamheter

 

NU-sjukvården

Södra Älvsborgs sjukhus

Södra Älvsborgs sjukhus

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sjukvårdsapotek VGR

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Innovationsplattformen

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regionövergripande dokument

De flesta riktlinjer och rutiner hittas på respektive vårdhygienisk enhets webbplats. Här nedan finns enbart regionövergripande dokument.

Läs mer om vårdhygiens roll

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och tandvårdslagen (1985:125) anger att vården ska vara av god kvalitet med en god hygienisk standard. För att kunna erbjuda alla patienter/vårdtagare detta behöver varje vårdgivare ha tillgång till vårdhygienisk kompetens. Det innebär både grundläggande kunskap och färdighet hos all vård- och omsorgspersonal och tillgång till vårdhygienisk expertis samlad i en vårdhygienisk expertenhet.

Vårdhygiens roll är rådgivande. Sakkunniga inom vårdhygien samverkar med och stödjer verksamheterna i deras arbete med att förhindra smittspridning och förebygga vårdrelaterade infektioner.

Detta gör vårdhygien genom att:

  • vara rådgivande till centrala beslutsfattare i vårdhygieniska frågor
  • utarbeta vårdhygieniska rekommendationer, som stöd för arbetet i vården
  • bistå vård- och servicepersonal med råd och information
  • vara rådgivande vid planering av om- och nybyggnation av vårdens lokaler
  • vara rådgivande vid upphandling av medicintekniska produkter
  • medverka vid utredning i samband med anhopning eller utbrott av vårdrelaterade infektioner eller av mikrobiologiska agens av särskild vårdhygienisk betydelse inklusive multiresistenta bakterier
  • nära samverka med Smittskydd Västra Götaland i alla frågor som berör smittskydd inom vård och omsorg
  • vid behov medverka vid verksamheternas uppföljning av vårdhygienisk standard (ledningssystem och egenkontroll)

Direktiv för vårdhygienisk verksamhet i Västra Götalandsregionen