Samordningsråd i Västra Götalandsregionen

Ett samordningsråd består i huvudsak av verksamhetschefer från ett visst ansvarsområde inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR). Cheferna arbetar inom aktuell verksamhet, med ansvar för patientsäkerhet, kvalitet, personal och ekonomi. Samordningsrådens uppgift är att samordna det koncerngemensamma arbetet och vara stöd till koncernledning hälso- och sjukvård.

Gruppen ska, utifrån ett regiongemensamt perspektiv, bidra till jämlik vård, kvalitet och resurseffektivitet. Gruppen samverkar för att tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård och bidrar till utvecklingen av hälso- och sjukvården i VGR. Gruppens arbete utgår från den koncerngemensamma styrningen och ska säkerställa implementeringen av överenskomna och beslutade förändringar. Det är av största vikt att gruppens arbete och konsekvenser av föreslagna förändringar förankras i deltagarnas förvaltningar.

Deltagarna är utsedda av respektive förvaltningschef och ordföranden är utsedd av koncernledning hälso- och sjukvård. Samordningsrådet kan besluta om att adjungera deltagare, exempelvis representanter för regionala programområden, akademin, vårdgrannar med flera.

Samordningsråden arbetar med att:

 • identifiera, initiera, driva och följa upp gemensamma frågor inom ansvarsområdet.
 • gemensamt ta ansvar för och effektivt driva tillgänglighet utifrån koncerngemensamt perspektiv och exempelvis uppfylla vårdgarantin.
 • förankra och etablera gemensamma processer och arbetssätt tillsammans med systemet för kunskapsstyrning, framtidens vårdinformationsmiljö, omställningen med flera.
 • gemensamt prioritera utvecklingsinitiativ och ta ställning till i vilken takt de ska genomföras.
 • bedriva verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik och data.
 • gemensamt ta ansvar för rekrytering, kompetensförsörjning och bemanning inom ansvarsområdet på kort och lång sikt.
 • säkerställa och följa upp att fattade beslut genomförs och ha en plan för gruppens uppdrag.
 • bereda och genomföra ärenden på uppdrag av koncernledning hälso- och sjukvård.
 • vara referensgrupp i olika projekt och utredningar.

Öka tillgängligheten till planerad vård

Vissa samordningsråd arbetar på uppdrag av den regionala särskilda tillgänglighetsledningen för att öka tillgängligheten till planerad vård efter coronapandemin.

Tillgänglighet i vården

Befintliga samordningsråd

 • Akutvård
 • Anestesi, operation, intensivvård (AnOpIVA)
 • Barn
 • Barn- och ungdomspsykiatri
 • Bild- och funktionsmedicin
 • Geriatrik
 • Hjärta/kärl
 • Hud- och könssjukdomar
 • Infektion
 • Internmedicin
 • Kirurgi
 • Kvinnosjukdomar och förlossningar
 • Neurologi
 • Onkologi
 • Ortopedi
 • Primärvård
 • Rehabilitering
 • Reumatologi
 • Rättspsykiatri
 • Urologi
 • Vuxenpsykiatri
 • Ögon
 • Öron, näsa, hals

Grupp för chefer inom laboratoriemedicin

Den laboratoriemedicinska verksamheten är i Västra Götalandsregionen en gemensam organisation, Regional Laboratoriemedicin, och tillhör område 4 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Chefer för de verksamhetsområden som ingår i organisationen är anställda inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset så det finns inget behov av ett regionalt samordningsråd.

Verksamhetscheferna inom laboratoriemedicin i Västra Götalandsregionen kan nås via biträdande områdeschef för område 4: helene.stenhoff@vgregion.se.

Regional laboratoriemedicin

Kundråd Regional laboratoriemedicin

Bakgrund

 • Våren 2019 ställde sig koncernledning hälso- och sjukvård bakom förslaget att inrätta samordningsråd inom hälso- och sjukvård i VGR.
 • Utifrån den politiska ledningens fokus på verksamhet och ekonomi i balans samt att diagnosområden hade valts ut där det finns stora volymer och påtagliga skillnader i kostnader per patient, inrättades fyra samordningsråd som piloter våren 2019; hjärta/kärl, neurologi, ortopedi och infektion.
 • Före beslut om att etablera råden och gå vidare med fler samordningsråd gjordes en utvärdering där det framgår att uppdrag och mandat behöver vara tydligt och hur frågor som inte kan lösas genom råden ska eskaleras.

  Utvärdering av pilotstudier

 • Hösten 2020 ställde sig koncernledning hälso- och sjukvård bakom samordningsrådens reviderade uppdragshandling och beslutade vilka samordningsråd som skulle inrättas 2021. 
 • I juni 2021 ställde koncernledning hälso- och sjukvård sig bakom inriktning för roller, rapporteringsvägar och mandat för samordningsråden. 

  Ledning och styrning i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem, steg 1

  Uppdragshandling för samordningsråd inom hälso- och sjukvård
  Uppdragshandlingen gäller alla råd utom primärvård. 

Kontaktuppgifter till samordningsråden

Akutvård
Carina Carlsson-Brännehed, verksamhetschef, Skaraborgs sjukhus (ordförande)
E-post: carina.e.karlsson@vgregion.se 
Leena Ekberg, koordinator, Koncernkontoret
E-post: leena.ekberg@vgregion.se 

AnOpIVA (anestesi, operation, intensivvård)
Peter Dahm, verksamhetschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (ordförande)
E-post: peter.dahm@vgregion.se
Madelene Parkhagen, koordinator, Koncernkontoret
E-post: madelene.parkhagen@vgregion.se 

Barn
Maja Berndes, regionområdeschef Regionhälsan (ordförande)
E-post: maja.berndes@vgregion.se
Karin Andersson, koordinator, Koncernkontoret
E-post: Karin.ai.andersson@vgregion.se 

Barn- och ungdomspsykiatri
Magnus Skog, verksamhetschef, Södra Älvsborgs sjukhus (ordförande)
E-post: magnus.skog@vgregion.se
Erika Ekstrand, koordinator, Koncernkontoret
E-post: erika.ekstrand.adolfsson@vgregion.se

Bild- och funktionsmedicin
Markus Håkansson, verksamhetschef, Södra Älvsborgs sjukhus (ordförande)
Funktionsbrevlåda: samordningsrad.bfm@vgregion.se
Karin Lundgren, koordinator, Koncernkontoret
E-post: karin.a.lundgren@vgregion.se 

Hjärta/kärl
Kristofer Skoglund, verksamhetschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (ordförande) E-post: kristofer.skoglund@vgregion.se
Karin Lundgren, koordinator, Koncernkontoret 
E-post: karin.a.lundgren@vgregion.se 

Geriatrik
Camilla Högström, verksamhetschef, NU-sjukvården (ordförande)
E-post: camilla.hogstrom@vgregion.se
Fredrik Bärg, koordinator, Koncernkontoret
E-post: fredrik.barg@vgregion.se 

Hud- och könssjukdomar
Anette Gente Lidholm, verksamhetschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (ordförande) E-post: anette.gente.lidholm@vgregion.se
Lisabeth Mensas, koordinator, Koncernkontoret
Epost: lisbeth.mensas@vgregion.se

Infektion
Erik Backhaus, överläkare Infektion, Skaraborgs sjukhus (ordförande)
E-post: erik.backhaus@vgregion.se
Madeleine Hammar, koordinator, Koncernkontoret.
E-post: madeleine.hammar@vgregion.se

Internmedicin
Sofia Ekdahl, verksamhetschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (ordförande)
E-post: sofia.ekdahl@vgregion.se
Annika Mårtensson, koordinator, Koncernkontoret
E-post: annika.martensson@vgregion.se 

Kirurgi
Malin Ragnmark Ek, verksamhetschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (ordförande) E-post: malin.ragnmark.ek@vgregion.se
Lillemor Harnell, koordinator, Koncernkontoret
E-post: lillemor.harnell@vgregion.se 

Kvinnosjukdomar och förlossningar
Mårten Alkmark, överläkare och sektionschef Obstetriken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (ordförande) E-post: marten.alkmark@vgregion.se
Carolina Bergerum, koordinator, Koncernkontoret
E-post: carolina.bergerum@vgregion.se

Neurologi
Mikael Edsbagge, sektionschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (ordförande)
E-post: mikael.edsbagge@vgregion.se
Malena Lau, koordinator, Koncernkontoret
E-post: malena.lau@vgregion.se 

Onkologi
Andreas Hallqvist, verksamhetschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (ordförande) E-post: andreas.hallqvist@vgregion.se
Elisabeth Rahmberg Johansson, koordinator, Koncernkontoret
E-post: elisabeth.rahmberg@vgregion.se

Ortopedi
Anna Nilsdotter, verksamhetschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (ordförande)
E-post: anna.nilsdotter@vgregion.se
Andreas Cerny, koordinator, Koncernkontoret
E-post: andreas.cerny@vgregion.se 

Prehospital vård 
Elisabet Hammar, verksamhetschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (ordförande) E-post: elisabet.hammar@vgregion.se 
Lotta Löfgren, koordinator, Koncernkontoret
E-post: lotta.lofgren@vgregion.se 

Primärvård
Alessio Deglinnocenti, regionområdeschef, Regionhälsan (ordförande)
E-post: alessio.deglinnocenti@vgregion.se
Karin Overgaard, koordinator, Koncernkontoret 
E-post: karin.overgaard@vgregion.se 
 
Rehabilitering
Åsa Lundgren Nilsson, verksamhetschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (ordförande)
E-post: asa.c.nilsson@vgregion.se
Maria Gäbel, koordinator, Koncernkontoret
E-post:maria.gabel@vgregion.se 

Reumatologi
Katarina Almehed, verksamhetschef Sahlgrenska Universitetssjukhuset (ordförande)
E-post: katarina.almehed@vgregion.se
Fredrik Bärg, koordinator, Koncernkontoret
E-post: fredrik.barg@vgregion.se 

Rättspsykiatri
Eirini Alexiou, verksamhetschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (ordförande)
E-post: eirini.alexiou@vgregion.se 
Erika Ekstrand, koordinator, koncernkontoret
E-post: erika.ekstrand.adolfsson@vgregion.se

Urologi
Ali Khatami, verksamhetschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (ordförande).
E-post: ali.khatami@vgregion.se
Michael Zijp, koordinator, Koncernkontoret 
E-post: michael.zijp@vgregion.se

Vuxenpsykiatri
Pia Rydell, verksamhetschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (ordförande)
E-post: pia.rydell@vgregion.se 
Erika Ekstrand, koordinator, koncernkontoret
E-post: erika.ekstrand.adolfsson@vgregion.se

Ögon
Martin Thiel, verksamhetschef, NU-sjukvården (ordförande)
E-post: martin.thiel@vgregion.se
Andreas Hjertén, koordinatorer, Koncernkontoret
E-post: andreas.hjerten@vgregion.se  

Öron, näsa, hals
Erik Renvall, verksamhetschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (ordförande)
E-post: erik.j.renvall@vgregion.se
Anette Sandell, koordinator, Koncernkontoret 
E-post: anette.sandell@vgregion.se 

Andreas Hjertén

Samordnare för koordinatorer för samordningsråd