Kunskapsstyrning

Vårdpersonal framför en datorskärm

Sveriges regioner har ett gemensamt system för att styra kunskap för att vårdpersonal ska få kunskapsstöd vid behandlingar, patienter ska uppleva en ökad kvalitet och för att vården ska bli mer jämlik.

Arbetssättet innebär att kunskapsunderlag tas fram gemensamt på nationell nivå och att ett större fokus regionalt läggs på implementering och förbättringsarbete.

VGR har 24 regionala samordningsråd och ett primärvårdsråd. Samordningsråden ansvarar för processteam för specifika diagnoser och teamen är kopplade till processarbetet i vårdverksamheten.

Samverkan sker även på sjukvårdsregional nivå med Region Halland och med kommunerna i Västra Götaland via VästKom.

 

Regionala programområden

VGR:s modell för arbetet speglar det nationella systemet. Läs mer om modellen och samspelet:
Regionala programområden och primärvårdsrådet
Regionala processteam
Regionala stödfunktioner
Regional samordning

Samordningsråd och primärvårdsrådet

De regionala samordningsråden och primärvårdsrådet ska:

 • se till att nationella kunskapsunderlag tas omhand och i ett gemensamt lärande omsätts i regionala processer. Lokal och regional kunskap ska även förmedlas till det nationella programområdet.
 • leda de regionala processteamen för att säkerställa processernas patientupplevda och medicinska kvalitet samt effektivitet.

 

Verksamhetsplaner 2022/2023

De regionala programområdenas prioriterade insatsområden för 2023 och analys av kommande insatsområden ger en bild av planerade insatser för att underlätta förvaltningarnas/verksamheters planering.
Insatsområden 2022/2023

Kopplade indikatorer och måltal redovisas i indikatorlistan för sjukhusförvaltningarna. För primärvården upprättas en separat förteckning
Indikatorlistan 2023

Västra sjukvårdsregionens nationella värdskap

Mag- och tarmsjukdomar
Lung- och allergisjukdomar
Kirurgi och plastikkirurgi
Rörelseorganens sjukdomar
Psykisk hälsa

Värdskapet innebär att:

 • stödja NPO med analys av statistik för kartläggning av tänkbara insatsområden, Health Technology Assessment (HTA)-kompetens och hälsoekonomisk kompetens
 • följa upp kunskapsstöd och andra insatser
 • tillsätta processledare i de nationella programområden som sjukvårdsregionens har värdskap för
 • tillsätta en sjukvårdsregional samordnare och en sjukvårdsregional kommunikatör som fungerar som länkar mellan sjukvårdsregionen och den nationella stödfunktionen
 • bedöma jäv för och ersätta patientföreträdare i NPO och NAG
 • diarieföra arbetet i NPO enligt särskild diarieföringsplan.

Regionala processteam

De regionala processteamens uppdrag är att:

 • ta fram regionala tillämpningar av kunskapsunderlag och beslutsstöd samt genom gemensamt lärande överföra dessa till det lokala processarbetet
 • hämta in, sammanställa och utvärdera kunskap och erfarenheter från det lokala processarbetet och förmedla dessa till det regionala programområdet
 • rapportera måluppfyllelse och avvikelser till det regionala programområdet

Alla processteam är kopplade till ett programområde eller primärvårdsrådet. Information om processteamen finns under respektive programområdes sida.
Uppdragsbeskrivning regionalt processteam

Regionala stödfunktioner

Stödfunktionerna har spetskompetenser som de regionala programområdena behöver. Stödet finns även för de regionala processteamen samt det lokala processarbetet.

Stödfunktionerna utgår från Koncernkontoret och är dessa:

 • Uppföljning och analys
 • Medicinsk redaktion
 • Läkemedel/medicinteknik
 • Förbättring och utveckling
 • Forskning och Life Science
 • FVM (Framtidens vårdinformationsmiljö) och digitalisering
 • Ekonomi
 • Kommunikation
 • Patientsäkerhet

Om Regionala stödfunktioner

Regional samordning

Samordning av kunskapsstyrningen sköts av RESAKS, regional samordning av kunskapsstyrning samordningsråd. RESAKS har deltagare med olika kompetens från avdelning stöd och utveckling av vårdens pocesser på Koncernkontoret.
Kontaktuppgifter RESAKS