Millennium för privata vårdgivare

Primärvård barn

Program Millennium är Västra Götalandsregionens (VGR) viktigaste digitaliseringssatsning och en av VGR:s tre övergripande strategier för att utveckla hälso- och sjukvården. Det är ett omfattande och långsiktigt förändringsprogram.

Visionen för programmet Millennium är att information ska finnas tillgänglig för dem som behöver den, när den behövs. Västra Götalandsregionen har genomfört en upphandling av ett vårdinformationssystem som ska stödja verksamheternas utveckling, processer och nya arbetssätt, förse medarbetarna med användarvänliga verktyg, besluts- och processtöd samt ge invånarna möjlighet att ta en aktiv del i och ansvar för sin hälsa och sjukvård. Systemet heter Millennium och leverantör av systemet är Cerner AB Sverige. För att realisera visionen krävs samverkan med intressenter och leverantörer av vård utanför den landstingsägda vården.

Läs mer om den gemensamma vårdinformationsmiljön på webbplatsen Vårdskiftet. Där publiceras även nyhetsbrev och månatliga lägesrapporter.

Vårdskiftets webbsida om införandet av Millennium

Tidplan för implementering 

Millennium införs i flera steg i olika geografiska områden. I varje område  ingår privata vårdgivare, kommunal hälso- och sjukvård samt VGR:s hälso- och sjukvårdsförvaltningar. 

Om tidplanen för införandet av Millennium på Vårdskiftet 

Tidplan och implementering för privata vårdgivare (ppt)

Hos varje berörd vårdgivare kommer det att krävas ett eget arbete för att planera och genomföra övergången till den nya vårdinformationsmiljön i den egna organisationen. Inför och under implementering kommer samverkan mellan privata vårdgivare och projektet Privata utförare i Millennium att ske i olika forum.

Designen av Millennium

För att hälso-och sjukvården ska få så stor nytta som möjligt av en gemensam vårdinformationsmiljö behövs enhetliga processer och arbetssätt i Västra Götaland och Millennium behöver anpassas därefter. Denna design av arbetsflöden och funktioner leds av projektet Standardisering och kliniskt innehåll (Soki) och utgör en omfattande del av förberedelserna för att kunna införa Millennium. Arbetet är uppdelat i så kallade arbetsströmmar som tillsammans täcker in alla medicinska specialiteter och olika typer av verksamhet. Verksamhetsexperter från VGR, privata vårdgivare och kommuner i Västra Götaland är med i designarbetet. Parallelt med att designarbetet pågår testas den deisgn som är klar för att säkertställa att helheten fungerar.

Om designarbetet på Vårdskiftet 

Om arbetet med test av Millennium på Vårdskiftet

Filmer och APT-material om Millennium

Filmer samt APT-material finns på sidan för Ledare FVM

En serie digitala seminarier med exempel på funktionalitet i Millennium som det kommer att användas i Västra Götaland

Millennium för privata vårdgivare

Millenium är obligatoriskt för alla vårdgivare med avtal inom vårdvalen (LOV) samt för vårdgivare inom LOU vid kommande upphandlingar. När privata vårdgivare med LOU-avtal ansluts beror på geografisk placering. En vårdgivare i södra området kan anslutas tidigast 2025, och en vårdgivare i Göteborgsområdet tidigast 2027, alltså ett år efter program Millenniums lokala tidplan för implementering i ordinarie förvaltning och per område. Läs mer i stycket om tidplan för implementering längre upp på sidan.

Vårdgivare inom avtalen LOL och LOF omfattas inte av programmet för införande av Millenium.

Projekt Privata utförare i Millennium

I program Millennium finns projekt Privata utförare i Millennium. Projektet har en samordnande roll med uppgift att tillvarata privata vårdgivares intressen inom programmet.

Frågor och svar

Projekt Privata utförare i Millennium publicerar kontinuerligt inkomna frågor med svar från program Millennium. Se sidomenyn till vänster eller klicka på länken nedan.

Frågor och svar om Millennium för privata vårdgivare

Helen Munkevik Kenzler

Ansvarig Privata utförare i Millennium