LOL - läkare

Information för dig som bedriver verksamhet enligt lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL)

Aktuellt

Millennium

  • En tillgänglig och sammanhållen hälso- och sjukvård av hög kvalitet och med stor delaktighet för invånarna - det är målet för satsningen på en gemensam vårdinformationsmiljö, Millennium, i Västra Götaland. Program Millennium leder arbetet med att införa den nya vårdinformationsmiljön.
  • Vårdgivare inom avtalen LOL och LOF omfattas dock inte av programmet för införandet av Millenium. Programmets ansvar sträcker över det första införandet hösten 2024 i det södra området till det fjärde och sista införandet i det västra området hösten 2026.
  • Regionen inväntar beslut på förslaget om avveckling av nationella taxan innan vidare utredning av om och i så fall hur LOL och LOF skulle kunna erbjudas frivillig anslutning, vilket i så fall skulle bli aktuellt som tidigast 2027.

Den 1 april 2024 justeras patientavgifterna

  • Patientavgift för fysioterapeuter med ersättning enligt nationella taxan höjs till 200 kronor.
  • Patientavgiften för läkare med ersättning enligt nationella taxan förbilir oförändrad.
  • Ingen patientavgift ska tas ut för telefonrådgivning.

Mer information finns i patientavgiftshandboken.

Status gällande utredningen om nationella taxan
Utredningen "Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd" har varit ute på remiss.

Här kan du ta del av vilka instanser som Socialdepartementet har remitterat utredningen till samt inkomna svar. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Promemoria Ersättning för digitala vårdmöten inom den nationella taxan
I promemorian föreslås nya bestämmelser i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi respektive i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning som gör det möjligt för vårdgivare som är verksamma enligt den nationella taxan att få ersättning för digitala vårdmöten i vissa fall. Bestämmelserna ska vara frivilliga att tillämpa för regionerna.

Här kan du ta del av vilka instanser som Socialdepartementet har remitterat promemorian till samt inkomna svar.

Vårdgivarnytt - privata vårdgivare IOP - LOF - LOL - LOU


Privera

Länk till information om Privera och Priveraportalen

Ändrade förhållanden

Har du bytt mottagningsadress eller bank? Här hittar du information om hur du anmäler in ändringar.

Samlad information

Här finns samlad information för dig som kommer att bedriva verksamhet enligt LOL

Kontakt

Vill du komma i kontakt med avtalsansvarig klicka här