Samlad information

Särskilda krav

Lag och förordning

En läkare kan bedriva privat verksamhet enligt LOL. Denna verksamhet finansieras av Västra Götalandsregionen via det nationella ersättningssystemet, som också kallas nationella taxan.
Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (riksdagen.se)

Ersättningen utgår enligt den taxa som beslutas av regeringen utifrån ett gemensamt underlag från Sveriges Kommuner och Landsting och Sveriges Läkarförbund. Den nationella taxan framgår av Förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning, FOL.
Förordning  (1994:1121) om läkarvårdsersättning (riksdagen.se)


Heltidskrav

Heltidskravet har två komponenter, tid och ersättning. En läkare anses som heltidsverksam om denne arbetar minst 35 timmar per vecka i genomsnitt eller har arbetat minst denna tid någon tolvmånadersperiod under de senaste två åren. Genomsnittssiffran är beräknad utifrån att läkaren arbetar 40 timmar per vecka, 45 veckor om året.

Ersättningskravet uppfylls om läkaren minst uppnår 85 procent av ersättningstak 1.

Eftersom Västra Götalandsregionen inte har möjlighet att mäta faktisk arbetstid bedöms heltidskravet endast utifrån uppburen ersättning.

Förtydligande av heltidskrav


Verksamhetsuppföljning

En läkare som begär läkarvårdsersättning ska medverka till att den egna verksamheten kan följas upp och utvärderas. Läkaren ska på begäran av landstinget lämna upplysningar och visa upp patientjournal samt övrigt material som rör undersökning, vård eller behandling av en patient och som behövs för kontroll av begärd läkarvårdsersättning.

SKLs jurister har efter Dataskyddsförordningens ikraftträdande sett över sin modell för fördjupad uppföljning kopplat till utlämnande av journaler. De har granskat materialet utifrån frågan om det är förenligt med lag att lämna ut journalkopior med personuppgifter på. SKL jurister har kommit fram till att Dataskyddsförordningen inte hindrar en vårdgivare att lämna ut journalkopior som inte är avidentifierade.

Av 6 § lagen (1998:543) om hälsodataregister följer att läkaren också ska lämna uppgifter till hälsodataregister. Socialstyrelsens patientregister (PAR) är ett sådant hälsodataregister som är reglerat i lagen (1998:543) om hälsodataregister och tillhörande förordning (2001:707). I lagen och förordningen regleras skyldigheten för dem som bedriver hälso­- och sjukvård att lämna uppgifter till patientregistret. Mer om SoS patientregister: https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/register/patientregistret/


Fysisk tillgänglighet

Enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har alla rätt att leva ett självständigt liv och delta i samhället på lika villkor. Alla människor ska kunna uppsöka Västra Götalandsregionens vårdverksamheter, oavsett driftsform, vilket ställer krav på verksamhetsansvarig att säkerställa tillgängliga och användbara miljöer.

Västra Götalandsregionen (VGR) har samlat all information rörande fysisk tillgänglighet här: Fysisk tillgänglighet - Riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet (vgregion.se)
 
Här beskrivs vilka krav som ställs på lokalernas utformning genom riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet, tips och stöd till verksamheterna i arbetet med fysisk tillgänglighet samt information om Tillgänglighetsenheten samt Tillgänglighetsdatabasen.

De verksamheter som VGR äger, finansierar eller har avtal med, ska inventeras och dokumenteras i Tillgänglighetsdatabasen (TD). Huvudprincipen med TD är att varje verksamhet ska beskrivas så att den som har en funktionsnedsättning själv kan avgöra om det går att besöka platsen eller inte. Inventeringen utförs av Tillgänglighetsenheten mot en avgift som den aktuella verksamheten bekostar.


Patientdatalagen

3 kap 6 § Patientdatalagen
En patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten.

Om uppgifterna finns tillgängliga, ska en patientjournal alltid innehålla
   1. uppgift om patientens identitet,
   2. väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården,
   3. uppgift om ställd diagnos och anledning till mera betydande åtgärder,
   4. väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder,
   5. uppgift om den information som lämnats till patienten, dennes vårdnadshavare och övriga närstående och om de ställningstaganden som gjorts i fråga om val av behandlingsalternativ och om möjligheten till en ny medicinsk bedömning, samt
   6. uppgift om att en patient har beslutat att avstå från viss vård eller behandling.

Patientjournalen är debiteringsunderlaget för läkarvårdsersättningen.


Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Som vårdgivare är du skyldig och förväntas att följa Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ett ledningssystem ska finnas för verksamheten och bland annat innefatta rutiner för journalföring, avvikelsehantering, hygien- och klagomålshantering. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.


Patientsäkerhetsberättelse

Enligt 3 kap §10 i Patientsäkerhetslagen ska vårdgivare senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Den ska beskriva hur vårdgivaren har arbetat för att identifiera, analysera och minska riskerna i vården. Patientsäkerhetsberättelsen behöver inte skickas in till VGR, men ska finnas tillgänglig att visas upp vid anmodan.


Vårdgaranti

Vårdgivare verksamma enligt Lag om ersättning för fysioterapi (LOF) samt Lag om läkarvårdsersättning (LOL) omfattas av vårdgarantin. Vården som bedrivs av fysioterapeuter enligt LOF samt av läkare inom specialiteten allmänmedicin är jämförbar med primärvård.

Mer information om vårdgarantin finns på 1177 Vårdgaranti - 1177 

Information på lättläst svenska om Vårdgaranti: lätt svenska - 1177


Förutsättningar

Läkarvårdsersättningen

Normalarvodet
För att normalarvode eller reducerat normalarvode ska lämnas ska läkarens vårdinsatser i direkt kontakt med patienterna i genomsnitt per kalendermånad uppgå till minst det antal minuter som anges i 5 § Förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning, FOL.

Varje läkarbesök ska vidare omfatta
1. anamnesupptagning innefattande psykosociala faktorer och undersökning med för specialiteten vedertagna undersökningsmetoder,
2. bedömning och rådgivning eller information, eller
3. behandling med för specialiteten vedertagna behandlingsmetoder.

För enklare undersökningar, behandlingar och rådgivning än som anges ovan som utförs av en läkare eller under dennes överinseende lämnas enkelt arvode.

Arvode lämnas även om en läkares rådgivning sker per telefon enligt förordningen.

För de särskilt tids- eller kostnadskrävande åtgärder som anges i bilaga 1 i FOL lämnas särskilt arvode.


Patientavgifter och högkostnadsskydd

Vårdgivare med samverkansavtal ska följa VGR:s aktuella Patientavgiftshandbok. Om du behöver hjälp med tolkning av regelverket ring till patientfakturaenheten på telefonnummer: 010-441 04 29.

Patientavgift enligt LOL får tas ut med högst samma belopp som gäller för motsvarande vård inom landstinget. För enskilt mottagningsbesök är patientavgiften för specialistläkare med ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning 300 kr. Efter remiss från specialist i allmänmedicin är patientavgiften 100 kr.

Vad som gäller när en person får vård utanför hemregionen är reglerat i riksavtalet för utomlänsvård.

Följande besökstyper är avgiftsfria för patienten men vårdgivaren ersätts för den uteblivna patientavgiften med samma belopp av Västra Götalandsregionen via Privera.
• Besök på barnmorskemottagning (BMM)
• Besök på barnavårdscentral (BVC)
• Besök för rådgivning om preventivmedels- och abortfrågor
• Besök enligt smittskyddslagen
• Besök för häktade/anhållna och intagna på kriminalvårdsanstalt
• Besök för den som genomgår grundläggande militär utbildning och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten
• Besök hos kurator som avser sociala insatser

Avgiftsbefrielse av andra skäl än ovan, där regionen ersätter utebliven patientavgift är inte tillåtet.

Förtydligande kring patientavgifter


Tillfällig frånvaro och vikariat

Här finns mer information gällande tillfällig frånvaro med eller utan vikarie.

Blankett och information


Medicinsk service

Som verksam enligt Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning har du rätt till fria medicinska nyttigheter i form av laboratorieanalyser och bild- samt funktionsdiagnostik.

Läs mer om medicinsk service här

Förtydligande av villkoren för att nyttja medicinsk service


Läkemedel

Som vårdgivare förväntas du att följa Läkemedelskommitténs läkemedelsrekommendationer och terapiråd utifrån aktuell REK-lista.

Här hittar du information och nyheter inom läkemedelsområdet samt läkemedelsrekommendationer och riktlinjer från Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen.


Läkemedelsnära produkter

Vårdgivare verksamma enligt LOL får förskriva förbrukningsartiklar som används:
- vid stomi
- för att tillföra kroppen ett läkemedel
- för egenkontroll av medicinering.

Detta i enlighet med lagen om läkemedelsförmåner (2002:160).

Handbok för personliga hjälpmedel inom hälso- och sjukvård ska följas vid förskrivning.

Förskrivning av läkemedelsnära produkter sker via beställningssystemet Sesam LMN. Ansökan om behörighet/ändring i Sesam LMN görs via denna blankett och skickas till support. För att underlätta ditt arbete i Sesam LMN rekommenderar vi att du tar del av manualerna och instruktionerna.

Support Sesam LMN
lmn.regionservice@vgregion.se 


Vårdhygien

Läkare som har samverkansavtal med Västra Götalandsregionen har möjlighet att ta del av vårdhygienisk expertkunskap utan egen kostnad. Vårdhygieniska enheter finns på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus och Skaraborgs sjukhus. De fungerar som stöd till vårdgivaren i dennes arbete att säkerställa en vård av god kvalitet med en god hygienisk standard såväl i det långsiktigt förebyggande arbetet som vid akuta problem. Via Vårdgivarwebben nås den vårdhygieniska enhet som ligger inom respektive privat vårdgivares verksamhetsområde.

 


Patientförsäkring

Patientförsäkringen täcker ersättning för skador som omfattas av Patientskadelagen (1996:799). Vårdgivare anslutna genom LOL omfattas inte av VGR:s patientförsäkring. Du som läkare verksam enligt LOL bör därför teckna en egen patientskadeförsäkring. Vårdgivare kan utöver detta behöva en egendoms- och ansvarsförsäkring.


Tolk

Språktolk beställs via Tolkförmedling Väst (TFV). Tjänsten är kostnadsfri för vårdgivare med samverkansavtal. VGR medger ingen ersättning för övriga anlitade tolkförmedlingar.

Som vårdgivare har du ett ansvar att vid behov anlita tolk när du har kontakt med någon som inte behärskar svenska och för att främja patientens rättssäkerhet. Tolkar som anlitas av TFV har dokumenterade kunskaper och följer yrkesetiska regler om god tolketik.

Hemsida och kontaktuppgifter:
www.tolkformedlingvast.se 0770-813 000 (vardagar 8-17)
Jourservice 010-441 37 00 (övrig tid)


Administration

Kontaktuppgifter till dig som vårdgivare

Vid ändring av kontakt- och/eller utbetalningsuppgifter måste du anmäla detta till Västra Götalandsregionen (VGR). Även ny mottagningsadress behöver anmälas. Uppgifterna behöver också anmälas till Katalog i Väst (KiV). Blanketter för båda dessa anmälningar finns under sidan Blanketter.

 
 

Privera

Privera är VGR:s ersättningssystem för privata vårdgivare.  Du som vårdgivare rapporterar in underlag och godkänner sedan din ersättning via Priveraportalen. Inrapporteringen sker enligt aktuella filspecifikationer. 
Priveraportalen


eTjänstekort

VGR erbjuder privata vårdgivare som har avtal med VGR eTjänstekort. eTjänstekort, Tjänstekort, SITHS, säkert kort, hårda certifikat och TjänsteID+ är alla olika namn på samma typ av kort. Det som är gemensamt för alla dessa kort är att de alla innehåller en e-legitimation och SITHS-certifikat. eTjänstekort är den tjänst som VGR erbjuder.


Koder

När du tecknar avtal med VGR får du en vårdgivarkod. Vårdgivarkoden används bland annat vid registrering i Privera och ska anges vid kontakt med VGR.


eFrikort

VGR erbjuder och uppmuntrar anslutning till eFrikort webbapplikation – en digital registrering av högkostnadsgrundande avgifter. I webbapplikationen kan privata vårdgivare, efter att ha tecknat anslutningsavtal, logga in och registrera patientavgifter samt se om patient har frikort. Webbapplikationen kräver eTjänstekort samt att medarbetaren har ett medarbetaruppdrag och en behörighet till tjänsten.

Hemsida och kontaktuppgifter:
www.vgregion.se/efrikort


Katalog i Väst (KiV) och 1177

De kontaktuppgifter du uppger till VGR registreras i KiV. KiV ligger bland annat till grund för kontaktuppgifter 1177.se Det är därför mycket viktigt att du ser till att VGR har korrekta uppgifter. Eventuella ändringar anmäls via blanketten "Samarbetsavtal och uppgifter till Katalog i Väst, KiV, för vårdverksamhet". Blanketten hittar du här.

Läs mer om KiV här. 


1177 e-tjänster

Som vårdgivare inom LOL finns möjlighet att ansluta sig till 1177 e-tjänster.

På Vårdgivarwebben finns all information vad som gäller kring e-tjänsterna, se länk nedan. Där finns rutiner och styrdokument, information om hur man kommer igång, krav på utbildning innan anslutning, möjlighet att anmäla sig till digitala utbildningar, supportinformation, med mera,

Det är du som vårdgivare som själv bygger upp de tjänster som enheten erbjuder samt hanterar dess behörigheter.

1177 e-tjänster

För frågor och kontakt angående 1177 e-tjänster:

1177etjanster@vgregion.se


MedControl PRO

Vårdgivare verksamma enligt LOL ska följa den länsgemensamma rutinen gällande avvikelsehantering i samverkan och ingår därmed automatiskt i tillhörande it-stöd MedControl PRO.

Samtliga av VGR:s egna verksamheter nyttjar it-stödet liksom privata vårdgivare inom regionens vårdvalsystem Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab, samt de med upphandlade vårdavtal enligt LOU. MedControl PRO får inte användas för intern avvikelsehantering utan är endast avsett för hantering av avvikelser i samverkan med andra vårdgivare i regionen.

Rutin för avvikelsehantering i samverkan, lathundar och kontaktuppgifter till din delregionala kontaktperson (support) finns på Vårdsamverkan i Västra Götalands hemsida.

På hemsidan finns också guide/film på hur man rapporterar och handlägger avvikelser.


Informationsforum

Dialogmöten med Göteborgs Privatläkarförening (GPLF)

En stor del av vården i Västra Götalandsregionen (VGR) utförs av externa vårdgivare vilket kräver att relationerna mellan VGR och de externa vårdgivarna är goda. Vård som utförs i extern regi är ett viktigt komplement till den vård som bedrivs i egenregi för att säkra invånarna en god vård på lika villkor i syfte att uppnå en god och jämlik hälsa.

Dialogmötena med GPLF, en lokalavdelning inom Svenska Privatläkarföreningen (SPLF), äger rum en gång per år och är ett forum där Koncernkontoret och representanter för GPLF kan mötas och diskutera avtalsspecifika frågor som rör de vårdgivare som är verksamma enligt Lag om läkarvårdsersättning (1993:1651) i VGR.

Syftet med dialogmötena är att främja samverkan och utveckling inom avtalsområdet.

Några exempel på frågor som förs dialog kring:

  • Kvalitet i vården
  • Patientsäkerhet
  • Uppföljning
  • Ersättning
  • Ersättningsetableringar

VGR för även en löpande dialog med enskilda vårdgivare som inte är medlemmar i GPLF och andra intresseorganisationer med samma syfte.

Mötesanteckningar dialogmöte GPLF och Koncernkontoret 2023-05-31


Vårdgivarnytt

Vårdgivarnytt är namnet på VGR:s nyhetsbrev till dig som är vårdgivare enligt LOL/LOF/IOP/LOU. Vårdgivarnytt skickas ut var 14:e dag via en e-postprenumeration. Såväl aktuella som gamla nyhetsbrev hittas på Vårdgivarwebben


Informationsforumet

Informationsforumet är ett forum och riktar sig till alla privata leverantörer som har avtal med VGR. Innehållet är av strategisk och övergripande karaktär. Målgruppen är verksamhetschefer eller de som har någon form av beslutandemandat inom ramen för avtalet med VGR.

Information om forumet och kommande träffar finns här. 


Utbildningar och kurser via Regionkalendern

Alla vårdgivare som har någon form av vårdavtal med Västra Götalandsregionen (VGR) har rätt att ta del av det allmänna kursutbud för fortbildning som arrangeras av regionen. Kurserna publiceras i Regionkalendern och externa vårdgivare, med avtal, kan delta till samma kostnad som för övriga förvaltningar inom VGR.


E-biblioteket

E-biblioteket VGR - ett samarbete mellan sjukhusbiblioteken i Västra Götalandsregionen - är ett viktigt kunskapsstöd för sjukvårdens evidensbaserade arbetssätt. En stor del av innehållet i E-biblioteket VGR utgörs av nationella avtal via Eira, samarbetsorganet för Sveriges sjukhusbibliotek som säkerställer att all vårdpersonal har tillgång till ett gemensamt basutbud med vetenskapliga tidskrifter.

Privata vårdföretag, som arbetar på uppdrag av och är finansierade av regionerna har rätt till åtkomst av det innehåll i E-biblioteket som ingår i Eira-samarbetet, för den del av vårdföretagets verksamhet som sker på uppdrag av regionen.

Förutsättningen för att kunna logga in i e-biblioteket är ett aktivt AD-konto (VGR-id med lösenord). Som verksam enligt LOL och LOF har du ett AD konto med möjlighet till lösenord, då detta behövs som en del i inskicket av filer till Privera. Dock har du inte fått ut ditt lösenord, i och med att behovet av det inte finns för Privera.

För att få ett lösenord behöver du kontakta Service desk och be dem hjälpa dig att byta lösenord. Telefon: 010-4737100

Något som Service desk ibland inte vet är att privata vårdgivare inte kan byta lösenord själva, och därför kan desken inte sätta ”tvingande lösenordsbyte” på er. Utan Service desk får ge dig ett lösenord som du sedan behåller.

För att få ut ditt lösenord behöver du veta ditt VGR id samt ha ditt SITHS-kort redo när du ringer. Vet du inte ditt VGR id kan Servicedesk hjälpa dig även med detta. 

När du väl har ditt lösenord kan du komma till inloggningen för e-biblioteket genom att klicka på ”Sök tidskrifter” på denna sida: Tidskrifter och e-böcker - E-biblioteket VGR (vgregion.se)

För att komma till databaser klicka på Databaser A-Ö på E-bibliotekets startsida.

I båda fallen kommer du till en inloggningssida där du loggar in med VGR-id och det lösenord du fått av Service desken.


Kontakt