HTA-centrum

Health Technology Assessment (HTA) innebär att metoder och teknologier inom hälso- och sjukvården utvärderas med en systematisk och transparent metod, en process som utmynnar i en HTA-rapport. HTA-rapporter utgör ett beslutsunderlag för införande eller utmönstring av metoder inom hälso- och sjukvården. HTA-processen innefattar en värdering av det vetenskapliga underlaget med fokus på effekter och risker som är viktiga för patienterna.

I ett HTA-projekt ingår systematisk (fullständig) litteraturöversikt samt en bedömning av tillförlitligheten av det vetenskapliga underlaget och vilken tilltro man kan ha till skattningen av effekternas storlek (enligt GRADE). Dessutom ingår organisatoriska, ekonomiska och etiska aspekter som är av betydelse för eventuellt införande eller utmönstring av en metod.

HTA-centrum Västra Götalandsregionen är en regional stödorganisation med uppdrag att möjliggöra verksamhetsbaserad HTA. Verksamhetsbaserad HTA innebär att frågeställningen primärt kommer från verksamheten och att företrädare för verksamheten, tillsammans med HTA-centrum gör utvärderingen. Metodstöd ges av medarbetare på HTA-centrum.

Kort-HTA

Inkomna förslag som bedömts enligt HTA-centrums prioriteringskriterier, men inte genomgått en regelrätt HTA-process.

Riktlinjer ALF-medel HTA 2023

Riktlinjer ALF-medel HTA 2023

ALF-medel för kompletterande studier i anslutning till HTA enligt HTA-konceptet
För forskare vars förslag genomgått en prövning enligt HTA-konceptet och där HTA-rapporten har blivit publicerad finns nu möjligheter att söka medel för kompletterande studier. Ansökan ska göras inom tre år från publicerad HTA-rapport och avser framförallt genomförande av kontrollerade, eventuellt randomiserade, studier som har som målsättning att besvara frågor som väckts i samband med HTA-rapporten. Medlen ska i huvudsak förbrukas inom Västra Götalandsregionen.