Ersättningsetablering

Här har vi samlat information om du som läkare vill sälja eller köpa en ersättningsetablering. Här hittar du även annonsering av ersättningsetableringar och tilldelningsbeslut.

Läkare som verkar enligt lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) har möjlighet att sälja sin rätt till ersättning till annan läkare.

Aktuellt

Koncerninköp önskar upplysa samtliga intressenter om att om ingen tilldelning av ersättningsetableringar kommer att ske under vecka 26-31.

Annonsering av ersättningsetableringar

Tilldelningsbeslut 2024

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.
OSN 2023-02643

Vissa opererande specialiteter
OSN 2023-02463
OSN 2023-02851
OSN 2023-02581 (meddelande)

Ögonsjukdomar
OSN 2023-02876 (meddelande)


Tilldelningsbeslut 2023

Allmänmedicin
OSN 2023-02392

Hud- och könssjukdomar
HSNG 2022-00295

Obstetrik och gynekologi
OSN 2023-00085
OSN 2023-01968

Ögonsjukdomar
OSN 2023-01722 (meddelande)
HSNG 2022-00092 (meddelande)
OSN 2023-02261 (meddelande)

Öron- näs- och halssjukdomar
OSN 2023-02351


Så här handläggs en försäljning

Den som vill sälja sin etablering till annan vårdgivare fyller i blanketten ”Försäljning av ersättningsetablering, läkare”.

Västra Götalandsregionen (VGR) bedömer om kraven för försäljning är uppfyllda. VGR publicerar en anbudsinbjudan via en elektronisk databas på regionens webbplats samt på TendSign. Anbudsinbjudan (annonsen) ligger ute under cirka 6 veckor.

Av anbudsinbjudan ska det framgå: 

  • Vems etablering som ska överlåtas.
  • Kontaktuppgifter till säljaren. 
  • Vilka villkor som ska gälla för samverkansavtalet.
  • Specifika krav avseende utrustning, lokal m.m. hänvisas till den överlåtande vårdgivaren.
  • Hur ett anbud ska lämnas.
  • Vilken datum anbudet senast ska ha kommit in.

När ansökningstiden har gått ut görs en anbudsöppning och anbuden prövas utifrån gällande regelverk. Inkomna anbud är bindande samt omfattas av anbudssekretess. VGR beslutar om samverkansavtal med den sökande som erbjudit högsta pris för etableringen och som uppfyller angivna krav.

VGR skickar ut tilldelningsbeslut till samtliga sökande. När informationen om tilldelningen gått ut finns möjlighet att inom 10 kalenderdagar överklaga beslutet.


Sälja ersättningsetablering

Vid försäljning av din ersättningsetablering måste du uppfylla heltidskravet. Heltidskravet har två komponenter, tid och ersättning. En läkare anses som heltidsverksam om denne arbetar minst 35 timmar per vecka i genomsnitt eller har arbetat minst denna tid någon tolvmånadersperiod under de senaste två åren. Genomsnittssiffran är beräknad utifrån att läkaren arbetar 40 timmar per vecka, 45 veckor om året.

Eftersom Västra Götalandsregionen inte har möjlighet att mäta faktisk arbetstid bedöms heltidskravet endast utifrån uppburen ersättning.

Heltidskravet uppfylls om läkaren minst uppnår 85 procent av ersättningstak 1.

En läkare som arbetar i mindre omfattning än heltid med stöd av något av undantagen i 8 § LOL har också rätt att överlåta sin etablering under förutsättning att denne uppnått minst 85 % av det nedräknade ersättningstaket.

Läs igenom "Så här handläggs en försäljning"  för att få information om  försäljningens olika moment. Fyll därefter i och skicka blanketten "Försäljning av ersättningsetablering, läkare".  


Köpa ersättningsetablering

Under rubriken "Annonsering av ersättningsetableringar", finns de ersättningsetableringar som är till försäljning. Där finns en länk till TendSign där du som anbudsgivare kan se annonsen och lägga ett bud. Anbuden omfattas av offentlighets- och sekretesslagsstiftningen.

Begränsningar

För att få teckna ett samverkansavtal måste du som läkare först säga upp din eventuella anställning i något landsting.

  • För att lägga anbud på en ersättningsetablering ska du ha relevant specialistkompetens för den annonserade etableringen.
  • Samverkansavtal får inte tecknas om du är verksam inom ramen för ett valfrihetssystem eller annat upphandlat avtal.

  • Du kan nekas att teckna samverkansavtal om du är försatt i eller föremål för ansökan om konkurs. Detta gäller även andra liknande förfaranden som tvångslikvidation, ackord, inställda betalningar eller om näringsförbud finns. Andra skäl som hindrar samverkansavtal är om du inte fullgjort betalningar av skatt och socialförsäkringsavgifter. Att lämna felaktiga upplysningar eller att låta bli att lämna begärda upplysningar kan också innebära uteslutning vid anbudsutvärderingen.

  • Du kan också uteslutas om du är dömd för brott inom din yrkesutövning, eller om VGR kan visa att du gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i yrkesutövningen.


Vad du som vårdgivare behöver veta


Frågor och svar

Vad är en ersättningsetablering?
Om en läkare som verkar enligt Lagen om läkarvårdsersättning (LOL) vill sälja sin verksamhet måste läkaren i samband med detta säga upp sin rätt till ersättning. Det gör det möjligt för den som köpt verksamheten att få rätt till ersättning genom att teckna ett samverkansavtal med landstinget. Begreppet ersättningsetablering innebär att rätten till ersättning övergår från säljaren till köparen.

Kan jag själv utse min efterträdare?
Nej, det går inte.

Är det Västra Götalandsregionen som utser min efterträdare?
Nej, men VGR har som uppgift att under sekretess ta fram den sökande som uppfyller fastställda villkor och som erbjuder det högsta priset på en verksamhet.

Hur lång tid tar det att genomföra försäljning?
När VGR tagit emot en komplett anmälan om försäljning tar det cirka fyra-sex månader tills nytt avtal kan tecknas. 

Får jag annonsera själv, t.ex. i olika tidningar?
Det står vårdgivaren fritt att annonsera ut sin avsikt att sälja verksamheten, exempelvis i tidningar och tidskrifter. I annonsen ska framgå att anbud lämnas till VGR enligt fastställda rutiner. Kostnader för annonsering svarar vårdgivaren själv för.

Hur länge publiceras en anbudsinbjudan?
En anbudsinbjudan publiceras i cirka sex veckor från den dag då den offentliggörs. Uppgiften om sista dag för att lämna in ett anbud framgår av anbudsinbjudan.

Hur kommer jag i kontakt med säljaren?
Säljarens kontaktuppgifter finns i anbudsinbjudan.

Hur länge är mitt anbud giltigt och är det bindande?
Du är bunden av ditt anbud inklusive det anbudspris som lämnats från ansökningstidens utgång till den tidpunkt som angivits i ansökningsinbjudan.

Får man flytta en verksamhet som man tagit över?
Ja, verksamheten får flyttas inom VGR.

När jag köpt en ersättningsetablering, vad gäller då för ersättningstak?
Köparen övertar det ersättningstak som finns kvar för innevarande år, motsvarande antalet tolftedelar som är kvar av året.

Går det att ta reda på vilka som lämnat anbud?
Nej, vid ett anbudsförfarande gäller absolut sekretess.

Har jag rätt att återkalla min anmälan om försäljning?
Säljaren har rätt att fram till dess att det nya samverkansavtalet har ingåtts, skriftligen återkalla sin anmälan.

Får jag överklaga tilldelningsbeslutet?
Ja. Du har rätt att överklaga till Förvaltningsrätten inom 10 kalenderdagar efter att tilldelningsbeslut fattats.