För chefer och ledare

Den här sidan vänder sig till dig som är chef eller ledare inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen, kommunerna i Västra Götaland eller hos privata vårdgivare som har avtal med VGR.

Här finns informationsmaterial som handlar om införandet av den nya, gemensamma vårdinformationsmiljön och de förändringar det innebär i arbetssätt och annat. 

Förberedelsearbetet är omfattande och justeringar görs längs med vägen, av olika skäl. Materialet ska därför användas med reservation för att vissa detaljuppgifter kan ha ändrats sedan det togs fram. 

Filmer om ett regiongemensamt IT-stöd och genomgående principer i Millennium

Filmen beskriver behovet och införandet av ett regiongemensamt IT-stöd i vården:

Ett regiongemensamt IT-stöd (5 min)

Millennium bygger på ett antal genomgående principer för nya och förändrade arbetssätt. Fem korta filmer beskriver principerna och ger exempel på hur de påverkar det dagliga arbetet:

Standardisering (2 min)
För att få så stor nytta som möjligt av alla möjligheter som finns i Millennium behöver hälso- och sjukvården arbeta utifrån enhetliga processer och arbetssätt.  

Realtidsdokumentation (3 min)
Realtidsdokumentation innebär att dokumentationen sker under eller i nära anslutning till varje vårdhändelse och därmed blir direkt tillgänglig. Det möjliggör även direkt tillgång till olika slags beslutsstöd i systemet. 

Rollstyrda vyer (2 min)
Rollstyrda vyer ger tillgång till den information varje medarbetare behöver – anpassad till yrkesroll, specialitet och situation. 

Strukturerad dokumentation (2 min)
Genom att strukturera information på samma sätt kan informationen mycket bättre förstås och användas, både av system och människor. 

Ordinationsdriven vårdprocess (2 min)
Millennium bygger på att alla åtgärder som ska genomföras föregås av en så kallad ordination. En ordination genererar direkt en uppgift till nästa ansvarig i kedjan.  

APT-material

Presentationerna innehåller grundläggande information om den gemensamma vårdinformationsmiljön och mer information om designarbetet. Presentationerna är tänkta att användas till exempel vid arbetsplatsträffar (APT). 

En gemensam vårdinformationsmiljö – grundläggande orientering

1: Introduktion till en gemensam vårdinformationsmiljö (ppt)

2: Millennium och de nya arbetssätten (ppt)

3: Vägen mot den nya vårdinformationsmiljön (ppt)

Designarbetet

Så designas Millennium och våra framtida arbetssätt (ppt) 

Annika Mortensen och Boel Mörck.

Ledarforum

Regionala informationsmöten med program Millennium. Dessa möten startade våren 2023 och genomförs 1-2 gånger per termin under programtiden.

Grafisk bild för nyhetsbrev från program Millennium.

Nyhetsbrev

Prenumerera gärna på Nyhetsbrev program Millennium! Här kan du läsa om större beslut och aktiviteter i programmet.

En patient på en brist sträcker på ena benet för att rehabiliteringsträna.

Samlingssida för filmer om Millennium

Här finns filmer och inspelningar som visar hur Millennium fungerar och vilka nya arbetssätt som införandet innebär - både övergripande beskrivningar och konkreta exempel från det dagliga arbetet inom olika delar av vården.

Filmat material från 2021

Introduktion till Västra Götalands Millennium

Detta filmmaterial ger en första inblick i några av de grundläggande funktionerna i Västra Götalands version av Millennium och nyttorna de ger. Filmen är från våren 2021. Vissa detaljer har förändrats sedan dess men innehållet i stort är fortfarande giltigt.

Materialet är ett stöd för chefer att kommunicera med medarbetare om den gemensamma vårdinformationsmiljön och Millennium, till exempel på APT eller utvecklingsdagar. Materialet finns både som en enda film men också uppdelat i två olika delar. Innan denna introduktion visas för en arbetsgrupp bör den först ha tagit del av APT-materialet En gemensam vårdinformationsmiljö – grundläggande orientering (se längre upp på webbsidan). 

Hela filmmaterialet: Introduktion till Västra Götalands Millennium (40 min)

Del av film: Det dagliga arbetet i Millennium (18 min)

Del av film: Om ett patientscenario i Millennium (12 min)


Millennium som journalsystem

Filmen ger en övergripande introduktion av olika startsidor i Millennium utifrån yrke och roll. Den visar också grundläggande struktur i arbetsflöden och komponenter i patientjournalen. Filmen är från hösten 2021.

Introduktion: Millennium som journalsystem (6 min)


En gemensam vårdinformationsmiljö i Vårdpodden

Vårdpodden tar upp de stora förändringar som genomförs inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Fokus är på frågor med koppling till satsningen på en gemensam vårdinformationsmiljö i Västra Götaland, och närliggande digitalisering. 

Alla avsnitt i Vårdpodden


Länkar – för kommuner och privata vårdgivare

På VästKoms webbplats och på Vårdgivarwebben hittar du som arbetar inom en kommun eller för en privat vårdgivare samlad information om den gemensamma vårdinformationsmiljön.

Om Millennium för kommuner på VästKoms webbplats

Om Millennium för privata vårdgivare på Vårdgivarwebben

Länkar – för Västra Götalandsregionen

På Insidan hittar du som arbetar i VGR samlad information om den gemensamma vårdinformationsmiljön. Detta är en länk till VGR:s intranät och det innebär att endast anställda i VGR har åtkomst till sidan.

Om Millennium på Insidan