E-tjänster i Vård och hälsa

Två mobiltelefoner som visas mot en enfärgad bakgrund.

Flera nya e-tjänster inom hälso- och sjukvård ska underlätta vardagen för invånarna i Västra Götaland. Utvecklingsprogrammet Patientportalen leder och samordnar VGR:s arbete med att införa de e-tjänster för invånare som ingår i tidplanen för en ny gemensam vårdinformationsmiljö.

VGR ska arbeta utifrån principen digitalt när det går och fysiskt när det behövs. E-tjänster ska förenkla för invånare, patienter och medarbetare och är en viktig pusselbit för en sammanhållen hälso- och sjukvård. Invånarna hittar e-tjänsterna Digitala vårdmöten och egenmonitorering i appen Vård och hälsa eller på vardochhalsa.vgregion.se.

Den långsiktiga målbilden är att invånarna oavsett vilken väg de går in enkelt ska kunna nå VGR:s samlade utbud av digitala tjänster. Visionen är att tjänsterna ska presenteras individanpassat, baserat på hälsotillstånd, för att ge alla bästa möjligheter till delaktighet och kontroll över den egna hälsan.  

Första steget mot en gemensam vårdinformationsmiljö 

VGR inledde hösten 2022 arbetet med att införa e-tjänsterna Egenmonitorering och Digitala vårdmöten i Vård och hälsa.

E-tjänsterna innehåller från start grundläggande funktioner som kommer att utvecklas successivt. Digitala vårdmöten är sedan augusti 2023 infört brett i hälso- och sjukvården i VGR och används också av en del privata vårdgivare. Införandet av e-tjänsten Egenmonitorering pågår och kommer succesivt utökas till fler patientgrupper och verksamheter – ett arbete som väntas pågå under flera år framöver.

Även om VGR idag arbetar med egenmonitorering, digitala vårdmöten och andra digitala tjänster, sker det inte inte i den omfattning som behövs för att använda vårdens resurser effektivt.

De nya invånartjänsterna i Vård och hälsa är en del av den nya gemensamma vårdinformationsmiljön i Västra Götaland, där Millennium kommer att vara det huvudsakliga IT-stödet. Funktionerna i Vård och hälsa planeras att kopplas ihop med Millennium. 

Olika vägar att nå tjänsterna  

Vård och hälsa finns både som en app och på vardochhalsa.vgregion.se Invånarna hittar till utbudet via flera olika kanaler, bland annat via vårdenheters webbsidor eller 1177.se. 

Utvecklingsprogram i bred samverkan 

Programmet Patientportalen leds från koncernstab digitalisering på Koncernkontoret i VGR. Arbetet sker i bred samverkan med hälso- och sjukvårdsförvaltningarna där lokala införandeprojekt ansvarar för att implementera tjänsterna och förändra arbetssätt. Programmet samverkar också nära med den programorganisation som förbereder införandet av Millennium. 

Avtal och leverantör 

IT-systemet som ligger till grund för tjänsterna i Vård och hälsa ingår i VGR:s avtal med leverantören Oracle och tillhandahålls av underleverantören Platform24. Avtalet omfattar även användning av tjänsten för privata vårdgivare med avtal med VGR. Kommunerna i VGR omfattas i nuläget inte av avtalet. 

Presentation av e-tjänster i Vård och hälsa

PowerPoint-presentation med bilder om Vård och hälsa som del av framtidens vårdinformationsmiljö, och beskrivning av de olika e-tjänsterna. Alla bilder har kompletterande text i anteckningsfältet som stöd till dig som ska presentera detta.

E-tjänster i Vård och hälsa (ppt)