Omställningen av vården

Kollage med olika foton som visar människor i olika vårdsituationer

I november 2022 beslutade Västra Götalandsregionens regionfullmäktige om Strategi för omställningen av hälso- och sjukvården 2023-2027. Denna förnyade strategi är en fortsättning av den ursprungliga strategin och en ambitionshöjning i genomförandet av omställningen. Det är en övergripande strategi som ska kompletteras med regionövergripande planer för genomförandet under 2023.

På den här sidan beskrivs kortfattat omställningens fem delområden. I vissa fall finns länkar till mer information och pågående utvecklingsarbete. Bildspelet längst ned på sidan kan användas för dig som ska presentera, eller vill veta mer om strategin för omställningen 2023-2027.

Nära vård

Den vård som många behöver, eller som är återkommande för en individ, ska finnas nära och ges jämlikt, samordnat och personcentrerat. I omställningen ingår också ett mer hälsofrämjande, förebyggande och proaktivt förhållningssätt där individen kan vara medskapare i sin egen vård och hälsa. Primärvården utgör basen i den nära vården och tillgängligheten till vården ska öka. Nära vård innebär också utveckling av nya arbetssätt med stöd av digital teknik, uppbyggnad av närsjukhus och förstärkning av mobil vård.

Samverkan med länets 49 kommuner är en viktig del i arbetet med nära vård och som grund finns det gemensamt framtagna dokumentet "Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård". 

Mer om nära vård

Prioritering

Den kraftfulla utvecklingen av hälso- och sjukvården ställer krav på prioriteringar. Alltmer kan göras för allt fler, och det utvecklas effektiva men dyra metoder och läkemedel. Samtidigt ökar invånarnas efterfrågan på fler och snabbare sjukvårdstjänster. Syftet med prioriteringar är att tillgängliga resurser blir till största möjliga nytta för de patienter som behöver det mest. 

Digitalisering

Digitalisering är en viktig möjliggörare för omställningen till en god och nära vård. Genom att utveckla nya arbetssätt med stöd av digital teknik ska vården bli bättre för patienterna och mer effektiv för samhället i stort. Digitalisering är en förutsättning för att klara de demografiska utmaningarna som hälso- och sjukvården står inför. 

Mer om digitalisering

Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning

Västra Götalandsregionen förstärker sitt kvalitetsarbete på flera sätt. Vårdens processer utvecklas med stöd av det nationella systemet för kunskapsstyrning, patienter och närståendes erfarenheter tas tillvara i utvecklingsarbete och chefer och medarbetare ges förutsättningar och verktyg för att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetet.

VGR ska som arbetsgivare attrahera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare. Samverkan med lärosäten och utbildningssamordnare sker för att säkra att det finns tillräckligt många utbildningar för alla steg i vårdens utbildningar. Arbetsuppgifter behöver kunna omfördelas för att kompetens ska användas på bästa sätt och särskild kompetensutveckling är nödvändig i takt med att det tillkommer fler och fler digitala verktyg i arbetslivet. 

Mer om kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Barnuppdraget

Barn och unga har specifika behov och förutsättningar som behöver beaktas när vi utvecklar hälso- och sjukvården. I den förnyade strategin för omställningen av hälso- och sjukvården uttrycks att Barnuppdraget tillförsäkrar barnkompetens, barns delaktighet och barnrättsperspektiv i omställningens alla områden.

Mer om barnuppdraget