Om vårdens förändring

Vården i Västra Götaland står inför omfattande förändringar för att kunna möta ökande behov och invånarnas förväntningar. Målet är en sammanhållen hälso- och sjukvård med patienten i fokus och hög kvalitet genom hela vårdkedjan.

Nära vård, en gemensam vårdinformationsmiljö och fler digitala vårdformer och tjänster - det är några av de huvudsakliga områdena inom vårdens utveckling i Västra Götaland de närmaste åren. Webbplatsen Vårdskiftet berättar om vad som är på gång och hur det på olika sätt berör och påverkar medarbetare och patienter.  

Nödvändigt - och efterfrågat 

Vården står de kommande åren inför en åldrande befolkning med omfattande vårdbehov, ökande kostnader och brist på arbetskraft. Vårdköer, bristande patientsäkerhet och lägre kvalitet riskerar att bli följden. Samtidigt förväntar sig invånarna en lättillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård av hög kvalitet, moderna digitala lösningar och en sammanhållen vård med trygghet och kontinuitet.  

Hälso- och sjukvårdens arbetssätt och samverkan mellan olika parter behöver utvecklas i en riktning som kan möta dessa utmaningar och där kompetens tas tillvara på bästa sätt. Digitalisering är en viktig grund för omställningen till en god och nära vård och ska utvecklas utifrån principen ”digitalt först - fysiskt när det behövs”. Den gemensamma vårdinformationsmiljön - med Millennium som nav - är grundstommen för att kunna öka digitaliseringen av arbetssätt och invånartjänster.  
 
Lika viktig är omställningen mot nära vård inom hälsa, vård och omsorg. Den vård som många behöver, eller som är återkommande för en individ, ska finnas nära och ges jämlikt, samordnat och personcentrerat. I omställningen ingår också ett mer hälsofrämjande, förebyggande och proaktivt förhållningssätt där individen kan vara medskapare i sin egen vård och hälsa.  

Mer material att ta del av 

Vårdskiftet vänder sig till dig som vill följa utvecklingen inom dessa områden och är nyfiken på vad som är på gång, vad olika satsningar ska bidra till och hur förändringarna genomförs. Här finns även informationsmaterial som till exempel Vårdpodden, filmer som visar nya arbetssätt i Millennium och APT-material som stöd för chefer i dialogen med medarbetare.  

Innehållet på webbplatsen är framtaget av team Vårdskiftet på koncernstab kommunikation, Koncernkontoret i VGR. För frågor, synpunkter och tips - skriv till vardskiftet@vgregion.se.    

Framtidens hälso- och sjukvård

Vård närmare invånarna, fler digitala tjänster, högspecialiserad vård koncentrerad till färre platser och en vård som bygger på bästa tillgängliga kunskap – det utgör grunden för de förändringar som behöver ske inom hälso- och sjukvården. Se filmen och få en inblick i framtidens hälso- och sjukvård.