Plan för tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård

En genomförandeplan 2023–2027 för omställningen av hälso- och sjukvården kommer vara grund utgångspunkt för Västra Götalandsregionens förändring av hälso- och sjukvården.

Västra Götalandsregionen ställer om hälso- och sjukvården för att ge invånarna en mer tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård med högre kvalitet och större delaktighet.

Omställningen lägger fokus på:

• nära vård
• digitala vårdformer och tjänster
• kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och kompetensutveckling
• hälso- och sjukvårdens prioriteringar
• omställning av hälso- och sjukvården för barn och unga

Genomförandeplanen konkretiserar omställningens riktning och takt samt vilka effekter som ska uppnås fram till 2027. 

Genomförandet behöver ske på olika nivåer i hälso- och sjukvården och en viktig förutsättning är att den regiongemensamma ledningen och styrningen ger förutsättningar för ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem. 

För att klara av att behålla och rekrytera medarbetare i den omfattningen som krävs behöver Västra Götalandsregionen anpassa arbetssätt och på ett strukturerat sätt arbeta med prioriteringar som utgår från vårdbehov med fokus på nytta för patienterna. Det förebyggande arbetet ska stärkas för att motverka skillnader i livsvillkor och på så sätt förbättra invånarnas hälsa.

Genomförandeplan 2024-2027 

Bilaga till genomförandeplanen med effektmål, aktiviteter och indikatorer

Bilaga – Uppföljning indikatorer genomförandeplan 

I samband med beslut om genomförandeplan (juni 2023) publicerade VGRFokus en nyhet om ökad takt i omställningen:

Vården ska bli mer digital och nära - nu ökar takten i omställningen

Nedan berättar Karin Looström Muth, Hälso och sjukvårdsutvecklingsdirektör i Västra Götalandsregionen om vad som ska genomföras (film från juni 2023)