Patientens val av rehabenhet Vårdval Rehab

Patienten väljer själv vilken rehabenhet som den vill vända sig till. Enligt hälso- och sjukvårdslagen är hälso- och sjukvårdspersonal skyldiga att informera patienten om det fria valet, om vilket utbud som finns och hur man kommer i kontakt med enheterna.

Förteckning över alla valbara rehabenheter, tilläggsuppdrag neurovårdteam och kontaktuppgifter (uppdateras en gång per månad)

När en patient är i behov av rehabilitering så är det patienten som väljer rehabenhet. Detta styrs av hälso- och sjukvårdslagen. Patienten gör sitt vårdval genom att kontakta den rehabenhet hen vill gå till. Det behövs ingen remiss. Patientens val ska också styra vid överrapportering i SAMSA och när informationsöverföring behövs via remiss.

Om patienten inte vill eller kan göra ett aktivt val ska hälso- och sjukvårdspersonal hänvisa patienten till den rehabenhet som ligger närmast patientens folkbokföringsadress.

Karta – Sök närmaste rehabenhet vid en angiven adress 

Patientfolder om vårdval rehab