Beredningsprocess Krav- och kvalitetsbok 2025

Krav- och kvalitetsbok är Västra Götalandsregionens förfrågningsunderlag enligt lag om valfrihetssystem (LOV). Den beskriver de uppdrag, krav och anvisningar som leverantörer ska uppfylla och följa samt hur uppföljning av avtalet ska göras och redovisas.

Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden är den politiska instans som beslutar om Krav- och kvalitetsbok. Operativa hälso- och sjukvårdsnämndens beslut tar sin utgångspunkt i budget och måldokument som beslutas av regionfullmäktige och strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden. Initiativ till förändring och utveckling av Krav- och kvalitetsbok kommer också från verksamheter inom hälso- och sjukvård.

Beredning

Arbetet med att ta fram underlag för den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden att fatta beslut om (beredningen) sker framförallt genom dialog i särskilda beredningsforum och leds av Koncernkontoret. 

Dialogforum

Ledamöter från den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden (OSN) med en representant per politiskt parti, tolv representanter från leverantörssidan varav sex representerar den egna regin och utses av Närhälsans direktör och sex representerar de privata leverantörerna (Primör).

Dialogforums beredningsgrupp

Utses av Dialogforum och som består av sex representanter, hälften från den egna regin (Närhälsan) och hälften från privat leverantör (via Primör).

Facklig referensgrupp

Representanter från de fackliga förbunden inom vårdvalet. 

Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden (OSN)

Nämnden får löpande information om beredningen via sina sammanträden via sitt presidium och dialogforumen. Se mer under rubriken "Handlingar till OSN inför Krav- och kvalitetsbok" nedan. 

Handläggningsprocessen

Handlingarna som utgör beslutsunderlaget, det vill säga förslagen till beslut och textförslagen, har sin utgångspunkt främst i uppdrag från operativa hälso- och sjukvårdsnämnden och som beretts i forumen. Handlingarna skrivs fram med hjälp av sakkunniga inom respektive område, till exempel regionjurister, ekonomer och ansvariga tjänstepersoner inom informationssystem/informationsteknologi (IS/IT). 

Beslutsunderlagen granskas i flera led, slutligen av produktionsdirektören innan de tas upp till förhandling i Regionstyrelsens MBL-grupp (RS MBL). 

Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden planerar att fatta beslut om Krav- och kvalitetsbok 2025 den 25 september 2024.

Tidsplan för år 2024 års beredning av Krav- och Kvalitetsbok 2025 (samt 2024 version 2)

Förslag till revidering senast den 30 april

Eventuella förslag till revidering av Krav- och kvalitetsbok 2025 ska levereras in via linjen. Det innebär att sådant ska skickas in av en ansvarig chef till avdelningschefen för avdelning primärvård och regionövergripande verksamheter hälso- och sjukvård och tandvård, Koncernkontoret.

Förslag ska kompletteras med en konsekvensanalys som beskriver vilka konsekvenser det nya förslaget/texten har för Krav- och kvalitetsbok som helhet. Ta särskilt i beaktande om det nya förslaget bedöms ha några ekonomiska konsekvenser, om det kommer att påverka patientflöden, personal, arbetsmiljö och arbetssätt. 

Förslag som berör Krav- och kvalitetsbok 2025 inklusive konsekvensanalysen ska ha kommit in senast den 30 april 2024.


Kontakt

Om du har frågor om beredningsprocessen inför krav- och kvalitetsbok eller vill komma i kontakt med något av beredningsforumen, kontakta vardval.rehab@vgregion.se