Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab

Krav- och kvalitetsboken är ett förfrågningsunderlag enligt lag om valfrihetssystem (LOV). Den beskriver de uppdrag, krav och anvisningar som leverantörer ska uppfylla och följa samt hur uppföljning av avtalet ska göras och redovisas.

Krav- och kvalitetsboken i PDF

Krav- och kvalitetsbok för Vårdval Rehab 2022-2023

Nuvarande reviderade version gäller från och med den 1 januari 2023.

Fördjupning av Krav- och kvalitetsbok 2022-2023

Sammanställning förändringar under avtalsperiod Krav- och kvalitetsbok 2022-2023

1. Ansökan om godkännande

2. Uppdraget

3. Allmänna villkor

4. Regler för val av rehabenhet

5. Uppföljning

6. Ersättning och kostnadsansvar

7. Informationssystem/informationsteknik (IS/IT)

8. Kontrakt


Frågor och svar som stöd för tolkning av Krav- och kvalitetsbok

Krav- och kvalitetsbok 2024

Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden (OSN) har beslutat om förfrågningsunderlaget, Krav- och kvalitetsbok, Vårdval Rehab 2024.

Krav- och Kvalitetsbok Vårdval Rehab 2024

Sammanställning av förändringarna som är gjorda jämfört med Krav- och kvalitetsbok 2023

Handlingar som ligger till grund för operativa hälso- och sjukvårdsnämndens beslut den 27 september 2023 (ärende 260)

==> Letar du efter den nuvarande Krav- och kvalitetsboken 2023 

För frågor om Krav och kvalitetsbok 2024
Anna Aronsson
anna.aronsson@vgregion.se

Anna Lindström
anna.lindstrom@vgregion.se 


Beredningsprocess Krav- och kvalitetsbok 2024

Från och med den 1 januari 2024 kommer ett nytt förfrågningsunderlag/avtal (Krav- och kvalitetsbok) inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab. Krav- och kvalitetsbok 2024 för respektive vårdval kommer att vara giltig till och med den 31 december 2024.

Den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden (OSN) beslutar

Nytt är att avtalen kommer att slutligt beslutas av den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden (OSN) och inte av regionfullmäktige som tidigare var beslutsinstans. Detta är ett led i att förenkla den nuvarande administrationen, det ligger i linje med hur de andra hälso- och sjukvårdsavtalen beslutas i Västra götalandsregionen (VGR) och är möjligt då det är en ny politisk organisation i VGR sedan 2023.

Ärendeberedning och samverkan

Inför beslutet i OSN har ärendena behandlats tillsammans med de fackliga organisationerna i RS MBL, förhandling enligt § 11 samt information om kommande beslut enligt § 19. 

Beredning av förslag till Krav- och Kvalitetsbok 2024 har tidigare också skett tillsammans med bl.a. facklig referensgrupp samt dialogforums beredningsgrupper, en per vårdval. Beredningsgrupperna består av representanter som är utsedda av dialogforum och representerar enheter som drivs i egen regi och i privat regi. 

Nedan listas de olika beredningstillfällena. Handlingar till nämndens informationstillfällen nås via länkarna nedan.

Handlingarna i beslutsärendet publiceras på den operativa hälso- och sjukvårdsnämndens webbsida för handlingar och protokoll

Berednings- och beslutstillfälle

Datum

Dialogforum  (Sex utsedda representanter för Närhälsan samt sex representanter för de privata vårdleverantörerna)

2023-04-05

Operativa hälso- och sjukvårdsnämndens presidium (Nämndens ordförande, och två vice ordföranden)

2023-05-26​

Facklig referensgrupp (Företrädare för professionerna som ingår i vårdvalet)

2023-05-29​

Dialogforums beredningsgrupper (Tre representanter för Närhälsan samt tre representanter för de privata vårdleverantörerna utsedda av dialogforum)

2023-06-01​

Facklig referensgrupp 

2023-06-07​

Operativa hälso- och sjukvårdsnämndens presidium 

2023-06-07​

Information till operativa hälso- och sjukvårdsnämnden

2023-06-08​

Regionfullmäktiges budget 

2023-06-13​

Operativa hälso- och sjukvårdsnämndens presidium 

2023-06-16​

Dialogforums beredningsgrupper

2023-06-21

Operativa hälso- och sjukvårdsnämndens presidium​

2023-08-10​

Information till operativa hälso- och sjukvårdsnämnden​

2023-08-24​

Operativa hälso- och sjukvårdsnämndens presidium​

2023-09-01​

MBL ​

2023-09-11​

Information till operativa hälso- och sjukvårdsnämnden

2023-09-13​

Operativa hälso- och sjukvårdsnämndens presidium​

2023-09-14​

MBL ​

2023-09-18​

Operativa hälso- och sjukvårdsnämndens beslut ​

2023-09-27​

 

 


Beredningsprocess Krav- och kvalitetsbok 2025 samt öppet fönster 2024

Arbetet med att ta fram underlag inför beslut om förändrat avtal under 2024 (s.k. öppet fönster) samt inför Krav- och kvalitetsbok 2025 har startat.  Beredningen leds av Koncernkontoret och genomförs bland annat tillsammans med:

  • Dialogforum

- ledamöter från den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden (OSN) med en representant per politiskt parti, tolv ansvariga verksamhetschefer från leverantörsled varav sex representerar den egna regin och sex representerar de privata leverantörerna (Primör)

  • Dialogforums beredningsgrupp

- utses av Dialogforum och som består av sex representanter, hälften från den egna regin och hälften från privat leverantör

  • Facklig referensgrupp

- representanter från de fackliga förbunden inom vårdvalet 

Berednings- och beslutstillfällen

Kommer att publiceras löpande i samband med att tidpunkten fastställs. 

Dialogforum 2023-10-03, 2023-12-15, januari 2024, april 2024, maj 2024, augusti 2024
Dialogforums beredningsgrupp 2023-10-10, 2023-11-10, 2023-12-05, januari 2024, mars 2024, april 2024, maj 2024, augusti 2024
Facklig referensgrupp 2023-10-17, 2023-11-13, 2023-12-04, februari 2024, april 2024, maj 2024, september 2024
Beslut OSN Öppet fönster 2024-03-27
Beslut OSN Krav- och kvalitetsbok 2025 2024-09-25

Kontakt beredning Krav- och kvalitetsbok