Individuell rehabiliteringsplan Vårdval Rehab

Rehabiliteringsplanen är ett verktyg för att tydliggöra behandlingsplan för patienter. Rehabiliteringsplanen är också ett sätt att konkretisera personcentrerad vård. I planen ska mål för behandlingen, planerade behandlingsinsatser och uppföljning av resultat dokumenteras.

Rehabiliteringsplanen säkerställer patientens delaktighet och ska tydliggöra behandlingsperiod samt gränsen mellan det som genomförs som egenvård och behandlingsinsatser som kräver hälso- och sjukvårdens kompetens. Rehabiliteringsplan kan tillsammans med patient upprättas och följas upp av en eller flera professioner när teamets sammansatta insatser behöver synkroniseras.

Förtydligande avseende rehabiliteringsplan upprättad av två eller flera professioner
För patienter med komplex problematik och längre eller återkommande behandlingsperioder där behov finns att samordna rehabiliteringsinsatserna, finns möjlighet att upprätta och följa upp rehabiliteringsplan av två eller flera professioner.
Vid upprättande av rehabiliteringsplan av två eller fler professioner förväntas det att samtliga professioner gemensamt avsätter tid tillsammans med patienten och vid detta tillfälle upprättar en plan för patientens framtida rehabilitering.

Upprättande av rehabiliteringsplan ska inte förväxlas med insatser såsom triagering, kortare avstämningar mellan behandlande professioner och övrig samverkan.

Mall individuell rehabplan

Registrering av individuell rehabplan

Om flera behandlare är delaktiga vid upprättande och uppföljning av rehabiliteringsplan ska det registreras som ett teambesök.