Gruppbaserad patientutbildning och behandling Vårdval Rehab

Här finns instruktioner om hur gruppbaserade patientutbildningar och behandlingar ska planeras och dokumenteras.

I Krav- och kvalitetsbok för Vårdval Rehab framgår att rehabenheten ska ta fram en dokumenterad plan för de gruppbaserade patientutbildningar och behandlingar som enheten tillhandahåller. I planen ska bland annat målgrupp, metod, innehåll och syfte beskrivas enligt standardiserade mallar som finns nedan.

Digital gruppbaserad patientutbildning

Rehabenheter inom Vårdval Rehab kan erbjuda digital vårdkontakt för gruppbaserad patientutbildning för patienter med KOL, artros. Vardagsbalans för patienter med utmattningssyndrom samt stresskola för patienter med stressrelaterad ohälsa.

Förtydligande om patientutbildning för patienter med artros
Rehabenheterna har möjlighet att erbjuda patientutbildningen, den teoretiska delen, digitalt i grupp. Träning i grupp kan endast genomföras som fysiskt besök på mottagningen.

Förtydligande patientutbildning för patienter med stressrelaterad ohälsa
Rehabenheten har möjlighet att erbjuda stresskola enligt ISM:s* modell som digital gruppbaserad patientutbildning för patienter med stressrelaterad ohälsa, förutsatt att följande krav uppfylls:

  • Behandlaren som erbjuder den digitala stresskolan har genomgått ISM:s utbildning för stresskola samt har erfarenhet av att genomföra denna patientutbildning med patienter på mottagningen.
  • Att uppföljning av patientens behandling sker enligt planering, på samma sätt som om stresskola erbjudits på mottagningen.
  • Leverantören kan säkerställa att det material som tillhandahållits ifrån ISM:s utbildning och som används i stresskolan inte finns tillgängliga för spridning på Internet.

*ISM Institutet för stressmedicin

Förutsättningar för leverantörerna

  • Leverantörer som erbjuder digitala vårdtjänster behöver följa Socialstyrelsens regler för vård på distans. Bland annat behöver leverantören säkerställa krav på informationssäkerhet, såsom behandling av personuppgifter över öppna nät och krav på säker inloggning (e-legitimation eller motsvarande).
  • Leverantören behöver ha tillgång till en digital plattform som erbjuder gruppbesök och som uppfyller Socialstyrelsens krav för vård på distans.
  • Leverantören behöver beakta behov av sekretess mellan gruppdeltagarna.

Anvisning för registrering av digital gruppbaserad patientutbildning finns på sidan Besöksregistrering Vårdval Rehab och i Stöd vid registrering av distanskontakter. 

Mall för gruppbaserad behandling

Mall för gruppbaserad patientutbildning

Exempel på en dokumenterad plan

För både patientutbildning och behandling och om dessa två behandlingsformer kombineras.  
Exempel på gruppbaserad behandling - Medicinsk träningsterapi (MTT)   
Exempel på gruppbaserad patientutbildning - Stresskola

Utbildningsmetoden Lära och bemästra

Lära och bemästra är en personcentrerad patient- och närstående utbildningsmetod som innebär ett nära samarbete mellan vårdens personal och personer med egen erfarenhet av långvarig sjukdom.

I samband med utbildningen ska KVÅ-kod "GB019 - Personcentrerad patient- och närståendeutbildning" registreras.

Läs mer på sidan Lära och bemästra

Lär om ersättning på sidan Ersättningsmodell Vårdval Rehab