Information och marknadsföring Vårdval Rehab

Här hittar du riktlinjer för information och marknadsföring i Västra Götalandsregionen och den godkännandesymbol som ska användas.

Riktlinjer för information och marknadsföring

I dokumentet Riktlinjer för information och marknadsföring inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab framgår hur information och marknadsföring av vårdcentralerna och rehabenheterna ska ske.

Riktlinjer för information och marknadsföring inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab

Västra Götalandsregionenhar riktlinjer för marknadsföring av hälso- och sjukvårdstjänster. Riktlinjerna är nationella och framtagna av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Syftet är att komplettera områden där man funnit att det finns brister i gällande lagar och regleringar. 
Riktlinje marknadsföring av hälso- och sjukvård (beslutad 2021-06-15)

Godkännandesymbol

Varje leverantör ansvarar för att på ett tydligt sätt visa att den uppfyller Västra Götalandsregionen krav. Godkännandesymbolen är en kvalitetsstämpel som visar att vårdcentralen eller rehabenheten uppfyller Västra Götalandsregionens krav. Leverantören som bedriver verksamhet inom Vårdval Vårdcentral och/eller Vårdval Rehab ska därför använda symbolen i sin kommunikation med invånarna. I broschyrer och annonser om vårdcentralen, på webbsidor och annat informationsmaterial.

Alla godkända enheter får en skylt med godkännandesymbolen som ska sättas upp i entrén eller på annan lämplig plats på enheten, där den syns tydligt. 

Det är viktigt att invånarna i Västra Götaland får kännedom om vilka vårdcentraler och vilka rehabenheter som bedrivs på uppdrag av Västra Götalandsregionen och som invånarna fritt kan välja mellan. Godkännandesymbolen är en del av detta.  

Godkännandesymbol

Godkännandesymbolerna för rehabenheterna i olika format beroende på var de ska användas. Se vilket format som passar bäst för ditt användningsområde.

Godkännandesymboler för nedladdning


Symbol på 1177 Vårdguiden

Ladda upp godkännandesymbolen för rehabenheterna i KIV (Katalog-I-Väst) för att de ska visas på enheternas presentationer på 1177 Vårdguiden.

Godkännandesymbol för 1177 Vårdguiden 100x100 px


Lathund med riktlinjer för information från KIV till 1177 Hitta Vård

En lathund hur man ska lägga in information om enheterna i KIV (Katalog I Väst), som sedan visas på rehabenheternas presentationer på 1177 Hitta Vård. Lathunden innehåller också skrivtips och uppmaningar om hur man ska formulera sina texter så att enheternas presentationer blir enhetliga på 1177 Vårdguiden.

Lathund och riktlinjer Hitta vård för Vårdval Rehab


Här beställer du skylt

För beställning av skylten, kontakta adress- och distributionscentrum
adress.distributionscentrum@vgregion.se