Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab

Krav- och kvalitetsboken är ett förfrågningsunderlag enligt lag om valfrihetssystem (LOV). Den beskriver de uppdrag, krav och anvisningar som leverantörer ska uppfylla och följa samt hur uppföljning av avtalet ska göras och redovisas.

Krav- och kvalitetsbok 2024

Krav- och Kvalitetsbok Vårdval Rehab 2024

Sammanställning av förändringar som är gjorda jämfört med Krav- och kvalitetsbok 2023

Frågor och svar samt fördjupning

==> Frågor och svar som stöd för tolkning av Krav- och kvalitetsbok

1. Ansökan om godkännande

2. Uppdraget

3. Allmänna villkor

4. Regler för val av rehabenhet

5. Uppföljning

6. Ersättning och kostnadsansvar

7. Informationssystem/informationsteknik (IS/IT)

8. Kontrakt


Beredningsprocess Krav- och kvalitetsbok 2025 samt ändringar i mars 2024

Arbete pågår med att ta fram underlag inför beslut om förändrat avtal under 2024 samt inför Krav- och kvalitetsbok 2025. 

Tidsplan 2024 beredning av Krav- och Kvalitetsbok

Beredningen leds av Koncernkontoret och genomförs framförallt i följande grupperingar.

Dialogforum

Ledamöter från den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden (OSN) med en representant per politiskt parti, tolv representanter från leverantörssidan varav sex representerar den egna regin och utses av Närhälsans direktör och sex representerar de privata leverantörerna (Primör).

Dialogforums beredningsgrupp

Utses av Dialogforum och som består av sex representanter, hälften från den egna regin (Närhälsan) och hälften från privat leverantör (via Primör).

Facklig referensgrupp

Representanter från de fackliga förbunden inom vårdvalet. 

Kontakt

Om du har frågor om beredningsprocessen inför krav- och kvalitetsbok eller vill komma i kontakt med något av beredningsforumen, kontakta vardval.rehab@vgregion.se 

 

 


Beredningsprocess Krav- och kvalitetsbok 2024

Den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden (OSN) beslutar

Nytt för 2024 är att avtalen slutligt beslutas av den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden (OSN) och inte av regionfullmäktige som tidigare var beslutsinstans. Detta är ett led i att förenkla den nuvarande administrationen, det ligger i linje med hur de andra hälso- och sjukvårdsavtalen beslutas i Västra götalandsregionen (VGR) och är möjligt då det är en ny politisk organisation i VGR sedan 2023.

Ärendeberedning och samverkan

Inför beslutet i OSN har ärendena behandlats tillsammans med de fackliga organisationerna i RS MBL, förhandling enligt § 11 samt information om kommande beslut enligt § 19. 

Beredning av förslag till Krav- och Kvalitetsbok 2024 har tidigare också skett tillsammans med bl.a. facklig referensgrupp samt dialogforums beredningsgrupper, en per vårdval. Beredningsgrupperna består av representanter som är utsedda av dialogforum och representerar enheter som drivs i egen regi och i privat regi. 

Nedan listas de olika beredningstillfällena. Handlingar till nämndens informationstillfällen nås via länkarna nedan.

Berednings- och beslutstillfälle

Datum

Dialogforum  (Sex utsedda representanter för Närhälsan samt sex representanter för de privata vårdleverantörerna)

2023-04-05

Operativa hälso- och sjukvårdsnämndens presidium (Nämndens ordförande, och två vice ordföranden)

2023-05-26​

Facklig referensgrupp (Företrädare för professionerna som ingår i vårdvalet)

2023-05-29​

Dialogforums beredningsgrupper (Tre representanter för Närhälsan samt tre representanter för de privata vårdleverantörerna utsedda av dialogforum)

2023-06-01​

Facklig referensgrupp 

2023-06-07​

Operativa hälso- och sjukvårdsnämndens presidium 

2023-06-07​

Information till operativa hälso- och sjukvårdsnämnden

2023-06-08​

Regionfullmäktiges budget 

2023-06-13​

Operativa hälso- och sjukvårdsnämndens presidium 

2023-06-16​

Dialogforums beredningsgrupper

2023-06-21

Operativa hälso- och sjukvårdsnämndens presidium​

2023-08-10​

Information till operativa hälso- och sjukvårdsnämnden​

2023-08-24​

Operativa hälso- och sjukvårdsnämndens presidium​

2023-09-01​

MBL ​

2023-09-11​

Information till operativa hälso- och sjukvårdsnämnden

2023-09-13​

Operativa hälso- och sjukvårdsnämndens presidium​

2023-09-14​

MBL ​

2023-09-18​

Operativa hälso- och sjukvårdsnämndens beslut ​

2023-09-27​