Skapa bra förutsättningar för hbtq-diplomering

Flera faktorer kan påverka arbetet med hbtq-diplomeringen. För att skapa så goda förutsättningar som möjligt, är det viktigt att tänka igenom ett antal saker innan ni sätter i gång.

Andra pågående processer

Om verksamheten genomgår en stor omorganisering eller arbetar med ett annat större utvecklingsarbete kan det vara bra att avvakta med att påbörja en hbtq-diplomering. Risken är annars att det kan bli svårt att hinna med och upplevas belastande istället för utvecklande. Hbtq-diplomeringen behöver medarbetarnas fokus, utrymme och tid.

Stora interna konflikter

Arbetsmiljö är en viktig faktor. För att kunna ta till sig ny kunskap behöver arbetsgruppen vara någorlunda välmående. Eftersom hbtq-diplomeringen kräver samarbete och samsyn kan arbetet försvåras av pågående konflikter eller spänningar i arbetsgruppen.

Motivation

För att genomföra förändring krävs en engagerad arbetsgrupp. Det är vanligt att nivån av motivation är ojämn i gruppen, i alla fall till en början. Majoriteten av arbetsgruppen behöver dock vara motiverad för att starta. Ibland finns motstånd mot att arbeta med den här typen av frågor, det är viktigt att motståndet inte tar över. I hbtq-diplomering - verksamhet finns stöd i att hantera utmaningar.

Alla ska delta

Alla medarbetare i en verksamhet behöver delta i arbetet med hbtq-diplomeringen, oavsett yrkesprofession. Ibland har läkare eller administrativ personal en annan chef än övriga medarbetare. Då är det viktigt att arbetet synkroniseras mellan cheferna så att alla medarbetare i verksamheten kan delta.

Ett förankrat beslut

När chef beslutar om att genomföra en hbtq-diplomering ger det medarbetarna resurser och mandat att arbeta med frågorna. Att beslutet är väl förankrat i arbetsgruppen innebär att samtliga medarbetare informeras och involveras i processen.