Forskning på KSH

Kunskapscentrum för sexuell hälsa bedriver forskning i samverkan med universitet och högskola. Syftet är att bidra till kunskapsutvecklingen inom SRHR och säkerställa en forskningsnära verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården.

Forskningen bedrivs i form av samverkansdoktorander, det vill säga KSH-medarbetare som forskar som en del av sin tjänst. Forskningen finansieras med externa medel.

Pågående forskning inom KSH:

SEXIT

Detta forskningsområde kretsar kring sexuellt risktagande och riskutsatta unga. En viktig del handlar om hur ungdomsmottagningar kan arbeta evidensbaserat för att identifiera sexuellt risktagande och riskutsatta unga som besöker dem.

Under forskningsprojektets gång har medarbetare på KSH utvecklat en metod vid namn SEXIT, som står för Sexual health identification tool. Metoden innebär att frågor om sexuellt risktagande och riskutsatthet ställs på rutin vid besöket på ungdomsmottagningen.

I ett nästa steg pågår nu utvärdering av metoden inom elevhälsa och anpassning av metoden för mottagningar som möter vuxna patienter.

Kontakt: Sofia Hammarström, sofia.hammarstrom@vgregion.se

Läs mer om de olika forskningsprojekten inom SEXIT och se vetenskapliga publikationer

Män och maskuliniteter inom vård för sexuella hälsoproblem

Män upplever inre och yttre barriärer mot att söka vård för sexuella hälsoproblem och söker vård i begränsad utsträckning. Hälso- och sjukvårdspersonal spelar en betydande roll för män som söker vård för sexuella hälsoproblem. Trots detta har relativt lite forskning om män och maskuliniteter undersökt personal.

Forskningsprojektet utforskar föreställningar, attityder och diskurser om män och maskuliniteter bland hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med mäns sexuella hälsa.

Kontakt: Tommy Pherson, tommy.persson@vgregion.se

Läs mer om forskningen kring män och maskuliniteter inom vård för sexuella hälsoproblem, och se vetenskapliga publikationer

SRHR hos personer med erfarenhet av migration, med fokus på ensamkommande

Mycket talar för att unga personer och personer med erfarenhet av migration har sämre sexuell och reproduktiv hälsa och svårare att få sina rättigheter tillgodosedda. Samtidigt är kunskapsunderlaget bristfälligt, i synnerhet när det gäller ensamkommande flickor och unga kvinnor.

Detta forskningsprojekts övergripande syfte är därför att undersöka den sexuella och reproduktiva hälsan bland kvinnliga migranter i Sverige, hur den förhåller sig till SRHR som en del av rätten till hälsa, samt hur hälsan påverkas över tid.

Kontakt: My Opperdoes, my.opperdoes@vgregion.se

Läs mer om forskningen om SRHR hos personer med erfarenhet av migration, med fokus på ensamkommande, och se vetenskapliga publikationer