Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Forskning på KSH

Kunskapscentrum för sexuell hälsa bedriver forskning i samverkan med universitet och högskola. Syftet är att bidra till kunskapsutvecklingen inom SRHR och säkerställa en forskningsnära verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården.

Forskningen bedrivs i form av samverkansdoktorander, det vill säga KSH-medarbetare som forskar som en del av sin tjänst.

Pågående forskning inom KSH:

SEXIT

Detta forskningsområde kretsar kring sexuellt risktagande och riskutsatta unga. En viktig del handlar om hur ungdomsmottagningar kan arbeta evidensbaserat för att identifiera sexuellt risktagande och riskutsatta unga som besöker dem.

Under forskningsprojektets gång har medarbetare på KSH utvecklat en metod vid namn SEXIT, som står för Sexual health identification tool. Metoden innebär att frågor om sexuellt risktagande och riskutsatthet ställs på rutin vid besöket på ungdomsmottagningen.

Inom forskningsprojektet genomfördes en pilot-implementering av metoden på tre mottagningar, ungdomarnas riskutsatthet undersöktes, samt hur metoden SEXIT fungerar både utifrån personalens och besökarnas perspektiv.

Projektet drevs i samarbete med institutionen för hälsa, medicin och vård vid Linköpings universitet och har resulterat i avhandlingen: Identification of young people at risk of sexual ill health – implementing a new tool in youth clinics av Sofia Hammarström, medicine doktor.

Idag är Sofia affilierad forskare till Centrum för sexologi och sexualitetsstudier, Malmö universitet.

Kontakt: Sofia Hammarström, sofia.hammarstrom@vgregion.se

Vetenskapliga publikationer:

"Identification of young people at risk of sexual ill health: implementing a new tool in youth clinics", doktorsavhandling Linköpings universitet

"Identifying sexual risk-taking and ill health in the meeting with young people-experiences of using an assessment tool", Scandinavian Journal of Caring Sciences

"Violence and sexual risk taking reported by young people at Swedish youth clinics", Upsala Journal of Medical Sciences 

"Staff’s experiences of a pilot implementation of the SEXual health Identification Tool for assessing sexual ill health among visitors to Swedish youth clinics: A focus group study", Sexual and Reproductive Healthcare 

"Identifying young people exposed to or at risk of sexual ill health: pilot implementation of an evidence-informed toolkit (SEXIT) at Swedish youth clinics", European Journal of Contraception and Reproductive Health Care 

"Sexual health interventions for young people in state care: a systematic review", Scandinavian Journal of Public Health

"Identification and risk assessment of Swedish youth at risk of chlamydia", Scandinavian Journal of Public Health

SEXIT i elevhälsan

Sexual health identification tool, SEXIT, är som beskrivet ovan en metod för systematisk screening av sexuell ohälsa och erfarenhet av våld. Metoden syftar till att unga som är sexuellt risktagande eller utsatta och/eller personer med erfarenhet av våld, ska identifieras och erbjudas relevant vård och stöd. Forskningsprojektet SEXIT i elevhälsan undersöker om implementering av SEXIT i hälsosamtalen på högstadiet och gymnasiet kan öka andelen elever som upptäcks av hälso- och sjukvården med sexuell ohälsa och erfarenhet av våld.

Ett annat syfte är att ta reda på vilka åtgärder som erbjuds till de unga som identifierats som riskutsatta/risktagande med hjälp av SEXIT.

Projektet söker just nu skolor som vill börja använda SEXIT och delta i forskningen. Kontakta sofia.hammarstrom@vgregion.se om du är intresserad.

Anpassning och utvärdering av SEXIT för vuxna

Projektet undersöker om metoden SEXIT, som beskrivits ovan, även kan vara hjälpsam i mötet med vuxna patienter. Som en del av projektet kommer en referensgrupp av kliniskt verksam personal att granska metoden och ge förslag på anpassningar.

Därefter kommer ett antal mottagningar att under en begränsad period pilottesta metoden i sin verksamhet. Genomförbarheten kommer följas upp med såväl patienter som vårdpersonal.

Forskningsprojektet drivs i samverkan mellan primär- och specialistvård, deltagande mottagningar är vårdcentral, barnmorskemottagning, Sexualmedicinskt centrum, könsmottagning och abortmottagning.

Intresserade mottagningar kontaktar Sofia Hammarström, som är ansvarig forskare även för detta projekt: sofia.hammarstrom@vgregion.se

Män och maskuliniteter inom vård för sexuella hälsoproblem

Män upplever inre och yttre barriärer mot att söka vård för sexuella hälsoproblem och söker vård i begränsad utsträckning. Hälso- och sjukvårdspersonal spelar en betydande roll för män som söker vård för sexuella hälsoproblem. Trots detta har relativt lite forskning om män och maskuliniteter undersökt personal.

Forskningsprojektet utforskar föreställningar, attityder och diskurser om män och maskuliniteter bland hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med mäns sexuella hälsa. Specifikt syftar forskningen till att undersöka:

  • Föreställningar om män och maskuliniteter bland hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med mäns sexuella hälsa i Sverige, specifikt hur personal ur ett professionellt perspektiv tänker om och beskriver olika maskuliniteter samt hur maskulina och icke-maskulina egenskaper och beteenden uppfattas.
  • Hur hälso- och sjukvårdspersonal konstruerar genusbaserad social lokalisering inom vård för sexuell hälsa vad gäller maskuliniteter och förståelsen av maskulinitet som inbäddad i personliga relationer.

Forskningen baseras på fokusgruppsintervjuer med personal som arbetar kliniskt med mäns sexuella hälsa på bland annat vårdcentral, ungdomsmottagningar och venereologiska mottagningar.

Projektet drevs i samarbete med Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet.

Kontakt: Tommy Pherson, tommy.persson@vgregion.se

Vetenskapliga publikationer:

Men and Masculinities in Sexual Healthcare: Exploring Notions and Discourses among Healthcare Professionals, Licentiatavhandling Göteborgs universitet

Notions About Men and Masculinities Among Health Care Professionals Working With Men’s Sexual Health: A Focus Group Study, American Journal of Men's Health

SRHR hos personer med erfarenhet av migration, med fokus på ensamkommande

Mycket talar för att unga personer och personer med erfarenhet av migration har sämre sexuell och reproduktiv hälsa och svårare att få sina rättigheter tillgodosedda. Samtidigt är kunskapsunderlaget bristfälligt, i synnerhet när det gäller ensamkommande flickor och unga kvinnor. Detta forskningsprojekts övergripande syfte är därför att undersöka den sexuella och reproduktiva hälsan bland kvinnliga migranter i Sverige, hur den förhåller sig till SRHR som en del av rätten till hälsa, samt hur hälsan påverkas över tid.

Avhandlingen har ett livscykelperspektiv och fokuserar i stor utsträckning på situationen för ensamkommande ungdomar och unga vuxna som identifierar sig som kvinnor, samt på vuxna papperslösa kvinnor som är gravida eller nyligen fött barn.

Specifikt kommer följande att studeras:

  • Ensamkommande flickors/unga kvinnors och papperslösas förutsättningar till SRHR.
  • Förändringar i upplevelsen av behov av SRHR över tid, relaterat till såväl övergången från ungdom till ung vuxen som till övergången från olika kulturella kontexter avseende synen på SRHR.
  • Ensamkommande flickors vårdutnyttjande i relation till SRHR.

Projektet drivs i samarbete med institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet.
Doktorand: My Opperdoes, my.opperdoes@vgregion.se

Vetenskapliga publikationer:

"The need for trust and safety inducing encounters: a qualitative exploration of women’s experiences of seeking perinatal care when living as undocumented migrants in Sweden", BMC Pregnancy and Childbirth

Senast uppdaterad: 2022-09-29 17:26