Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Forskning på KSH

Kunskapscentrum för sexuell hälsa bedriver forskning i samverkan med universitet och högskola. Syftet är att bidra till kunskapsutvecklingen inom SRHR och säkerställa en forskningsnära verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården.

Forskningen bedrivs i form av samverkansdoktorander, det vill säga KSH-medarbetare som forskar som en del av sin tjänst.

Pågående forskning inom KSH:

SEXIT

Detta forskningsområde kretsar kring sexuellt risktagande och riskutsatta unga. En viktig del handlar om hur ungdomsmottagningar kan arbeta evidensbaserat för att identifiera sexuellt risktagande och riskutsatta unga som besöker dem.

Under forskningsprojektets gång har medarbetare på KSH utvecklat en metod vid namn SEXIT, som står för Sexual health identification tool. Metoden innebär att frågor om sexuellt risktagande och riskutsatthet ställs på rutin vid besöket på ungdomsmottagningen.

Inom forskningsprojektet genomfördes en pilot-implementering av metoden på tre mottagningar, ungdomarnas riskutsatthet undersöktes, samt hur metoden SEXIT fungerar både utifrån personalens och besökarnas perspektiv.

Projektet drivs i samarbete med institutionen för hälsa, medicin och vård vid Linköpings universitet och har resulterat i avhandlingen: Identification of young people at risk of sexual ill health – implementing a new tool in youth clinics av Sofia Hammarström, medicine doktor.

Kontakt: Sofia Hammarström, sofia.hammarstrom@vgregion.se

Vetenskapliga publikationer:

"Identification of young people at risk of sexual ill health: implementing a new tool in youth clinics", doktorsavhandling Linköpings universitet

"Identifying sexual risk-taking and ill health in the meeting with young people-experiences of using an assessment tool", Scandinavian Journal of Caring Sciences

"Violence and sexual risk taking reported by young people at Swedish youth clinics", Upsala Journal of Medical Sciences 

"Staff’s experiences of a pilot implementation of the SEXual health Identification Tool for assessing sexual ill health among visitors to Swedish youth clinics: A focus group study", Sexual and Reproductive Healthcare 

"Identifying young people exposed to or at risk of sexual ill health: pilot implementation of an evidence-informed toolkit (SEXIT) at Swedish youth clinics", European Journal of Contraception and Reproductive Health Care 

"Sexual health interventions for young people in state care: a systematic review", Scandinavian Journal of Public Health

"Identification and risk assessment of Swedish youth at risk of chlamydia", Scandinavian Journal of Public Health

SEXIT i elevhälsan

Sexual health identification tool, SEXIT, är som beskrivet ovan en metod för systematisk screening av sexuell ohälsa och erfarenhet av våld. Metoden syftar till att unga som är sexuellt risktagande eller utsatta och/eller personer med erfarenhet av våld, ska identifieras och erbjudas relevant vård och stöd. Forskningsprojektet SEXIT i elevhälsan undersöker om implementering av SEXIT i hälsosamtalen på högstadiet och gymnasiet kan öka andelen elever som upptäcks av hälso- och sjukvården med sexuell ohälsa och erfarenhet av våld.

Ett annat syfte är att ta reda på vilka åtgärder som erbjuds till de unga som identifierats som riskutsatta/risktagande med hjälp av SEXIT.

Projektet söker just nu skolor som vill börja använda SEXIT och delta i forskningen. Kontakta sofia.hammarstrom@vgregion.se om du är intresserad.

Projektet drivs i samarbete med psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.
Doktorand: Jennie Fessé, jennie.fesse@vgregion.se

Dilemman och föreställningar om män och maskuliniteter

Forskningsprojektet syftar till att utforska upplevelser av dilemman bland hälso- och sjukvårdspersonal i kliniska möten med män, som söker hälso- och/eller sjukvård angående sin sexuella hälsa. Forskningen tittar också på hur dessa dilemman hanteras.

Ett annat syfte är att undersöka föreställningar om män och maskuliniteter hos hälso- och sjukvårdspersonal och hur dessa föreställningar relaterar till upplevda dilemman.

Deltagarna i studien är hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar kliniskt med mäns sexuella hälsa, exempelvis på vårdcentral, ungdomsmottagning eller venereologisk mottagning.

Projektet drivs i samarbete med enheten för socialmedicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet.
Doktorand: Tommy Pherson, tommy.persson@vgregion.se

Vetenskapliga publikationer:

Notions About Men and Masculinities Among Health Care Professionals Working With Men’s Sexual Health: A Focus Group Study, American Journal of Men's Health

SRHR hos personer med erfarenhet av migration, med fokus på ensamkommande

Mycket talar för att unga personer och personer med erfarenhet av migration har sämre sexuell och reproduktiv hälsa och svårare att få sina rättigheter tillgodosedda. Samtidigt är kunskapsunderlaget bristfälligt, i synnerhet när det gäller ensamkommande flickor och unga kvinnor. Detta forskningsprojekts övergripande syfte är därför att undersöka den sexuella och reproduktiva hälsan bland kvinnliga migranter i Sverige, hur den förhåller sig till SRHR som en del av rätten till hälsa, samt hur hälsan påverkas över tid.

Avhandlingen har ett livscykelperspektiv och fokuserar i stor utsträckning på situationen för ensamkommande ungdomar och unga vuxna som identifierar sig som kvinnor, samt på vuxna papperslösa kvinnor som är gravida eller nyligen fött barn.

Specifikt kommer följande att studeras:

  • Ensamkommande flickors/unga kvinnors och papperslösas förutsättningar till SRHR.
  • Förändringar i upplevelsen av behov av SRHR över tid, relaterat till såväl övergången från ungdom till ung vuxen som till övergången från olika kulturella kontexter avseende synen på SRHR.
  • Ensamkommande flickors vårdutnyttjande i relation till SRHR.

Projektet drivs i samarbete med institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet.
Doktorand: My Opperdoes, my.opperdoes@vgregion.se

Vetenskapliga publikationer:

"The need for trust and safety inducing encounters: a qualitative exploration of women’s experiences of seeking perinatal care when living as undocumented migrants in Sweden", BMC Pregnancy and Childbirth

Senast uppdaterad: 2022-06-22 10:35