För dig som arbetar som vårdsamordnare

Patientavgiftshandboken - Vårdsamordnare psykisk ohälsa

Patientavgiftshandboken -Vårdsamordnare psykisk ohälsa


Skattningsskalor – på olika språk

Svenska

Andra språkgrupper

  • Drug Use Disorders Identification Test DUDIT

Persiska

Engelska

Tunisisk arabiska


Länkar – info och verktyg

Vårdgivarwebben

Vgregion.se

Uppdrag psykisk hälsa

Lärandecentrum migration och hälsa

Våld i nära relationer

Äldres psykiska ohälsa


RMR och kunskapsstöd

Regionala medicinska riktlinjer


RMR Välj senaste version i den alfabetiska listan.

  • Barn som anhöriga
  • Barn under 18 år som far illa eller riskerar att fara illa inklusive barn som har bevittnat/upplevt våld - indikationer och handläggning
  • Psykisk ohälsa i primärvård – uppföljning med hjälp av vårdsamordnare
  • Våld i nära relationer – indikationer och handläggning

Kunskapsstöd för psykisk hälsa

Sömn - behandlingsmaterial - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

OBS! nedan dokument är under omarbetning och är inte tillgängliga just nu. Arbete pågår för att det inte ska dröja så länge.

Psykologisk behandling vid depression – stegvis behandling (vuxna)

Psykologisk behandling vid ångest- och tvångssyndrom – stegvis behandling (vuxna)

Psykologisk behandling vid sömnbesvär (insomni) – stegvis behandling (vuxna)

 


Presentation om vårdsamordnare psykisk ohälsa i primärvården