Ersättningsmodell Vårdval Vårdcentral

I Vårdval Vårdcentral gäller samma regler och ersättningsmodell för alla vårdcentraler, oavsett om de drivs i offentlig regi eller av en privat leverantör. För att likställa förutsättningarna görs ett tillägg motsvarande den momskompensation som Västra Götalandsregionen har rätt att lyfta på ersättning för vård i privat drift på ersättningen till de privata leverantörerna.

Ersättningsmodell och ersättningsnivå för Vårdval Vårdcentral

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral – kapitel 6.
Gäller vård av personer folkbokförda i Västra Götaland. Regler och nivåer justeras årligen av regionfullmäktige.
Vård av personer som inte är folkbokförda i Västra Götaland, se 6.2 nedan. 

Ersättningsmodellen består av följande delar: 

6.1.1 Primärvårdspeng och 6.1.2 Ersättning för ålder och kön

Ersättning för ålder och kön utgör en del av primärvårdspengen och baseras på antal listade på varje enhet, per ålder och kön gånger 458 kronor per poäng. Den månadsvisa utbetalningen baseras på listningen den sista dagen i månaden före utbetalningsmånaden.

- 6.1.1 Primärvårdspengens viktning
- 6.1.2 Ersättning för ålder och kön
Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral


6.1.3 Ersättning för vårdtyngd

Ersättning viktad utifrån vårdtyngd baseras på vårdvalet och listningen sista dagen i månaden före utbetalningsmånaden. Ersättningen grundar sig på registrerade diagnoser under en 18 månaders period.

- 6.1.3 Ersättning för vårdtyngd
Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral


6.1.4 Målrelaterad ersättning för täckningsgrad

Målrelaterad ersättning för täckningsgrad innebär att vårdcentralens ersättning ökar om de personer som är listade på vårdcentralen gör en större andel av sina öppenvårdsbesök på den valda vårdcentralen. Täckningsgraden beräknas varje månad utifrån de öppenvårdsbesök som skett under sex månader. Ersättningen kopplas till vårdcentralens storlek genom antalet listningspoäng. Ersättning för täckningsgrad betalas ut med 2,62 kronor per poäng och månad för varje procentenhet som vårdcentralens täckningsgrad överstiger 30 procent upp till högst 70 procent.

Digitala vårdkontakter som utförs i annat landsting ingår inte i beräkningen för täckningsgraden.

- 6.1.4 Målrelaterad ersättning för täckningsgrad
Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral


6.1.5 Socioekonomi, CNI – Särskild ersättning

Ersättning baserad på socioekonomi (CNI) beräknas enligt följande formel:
CNI per listad invånare som överstiger 2,5:
(Cni-2,5) * vårdcentralens listningspoäng * 82 kronor.

- 6.1.5 Särskild ersättning för socioekonomi
Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral


6.1.6 Geografi – Särskild ersättning

Vårdcentraler som kvalificerar sig för särskild ersättning för geografi ska erhålla minst 100 000 kronor per månad. Ersättning för geografi betalas ut varje månad till vårdcentraler med det antal poäng som överstiger 11 poäng, och relateras till respektive vårdcentrals storlek genom antalet listningspoäng enligt formel:
Listningspoäng x geografipoäng x 45 kronor.

- 6.1.6 Särskild ersättning för geografi
Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral


6.1.7 Tolkersättning

 • 1 000 kronor per tolktillfälle när auktoriserad eller utbildad språktolk anlitas.
 • 250 kronor per besök där tolkning har utförts utan att vårdcentralen belastats med någon kostnad för tolken. Det gäller exempelvis när tolk, med vilken Västra Götalandsregionen har avtal, anlitas åt döva, dövblinda, gravt hörselskadade eller talskadade personer. Om auktoriserad eller utbildad språktolk inte finns att tillgå kan denna ersättning betalas ut vid besök där annan anställd vid vårdcentralen än den som vårdar patienten eller, i undantagsfall, närstående har agerat tolk. Barn under 18 år får inte användas som tolk.

Tillämpningsanvisning – Registrering av tolkanvändning

- 6.1.7 Tolkersättning 
Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral


6.1.8 Åtagande inom närområdesansvaret – Särskild ersättning

Åtaganden inom ett närområde förutsätter manuell hantering. Särskild ersättning betalas ut för familjecentraler och behandlingsansvar för patienter på korttidsboende.

Tillämpningsanvisning – Närområdesansvar Göteborg

- 6.1.8 Särskild ersättning för åtagande inom närområdesansvaret
Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral


6.1.9 Utbildningsuppdraget – Särskild ersättning samt kommuner inom uppdraget

Utbildningsuppdraget. Grundförutsättningar för särskild ersättning är att vårdcentralen har blivit bedömd av Västra Götalandsregionens studierektorer enligt regionalt fastställda kriterier och blivit godkänd som utbildningsvårdcentral och att vårdcentralen uppfyller utbildningsuppdraget i sin helhet.

- 6.1.9 Särskild ersättning för åtagande inom utbildningsuppdraget
Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral

Vårdcentraler i följande kommuner erhåller extra stöd

 • Bengtsfors, Bollebygd, Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falköping, Färgelanda
 • Grästorp, Gullspång, Götene
 • Herrljunga, Hjo
 • Karlsborg
 • Lidköping, Lilla Edet, Lysekil
 • Mariestad, Mark, Mellerud, Munkedal
 • Orust
 • Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, Svenljunga
 • Tanum, Tibro, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda
 • Uddevalla, Ulricehamn
 • Vara, Vårgårda, Vänersborg
 • Åmål.

Vårdenheter i följande kommuner erhåller inte extra stöd

 • Ale, Alingsås
 • Göteborg
 • Härryda
 • Kungälv
 • Lerum
 • Mölndal
 • Partille
 • Stenungssund
 • Tjörn
 • Öckerö

6.1.10 Deltagande i regionövergripande grupper – Särskild ersättning

Ersättning kan betalas ut för deltagande i särskilt angivna och regionövergripande grupper av strategisk karaktär till de vårdcentraler där representanter för Vårdval Vårdcentral är anställda.

Rapportering kring deltagare och deras ersättning görs av ordförande i respektive regionövergripande grupp via funktionsbrevlåda.

Fast belopp per månad beroende på den arbetsinsats som uppdraget beräknas kräva. Arbetsgruppen rapporterar till VGR för vidare bedömning av särskild ersättning.

 • Nivå 1: Mycket stor arbetsinsats ersätts med 9 000 kronor per månad.
 • Nivå 2: Medelstor arbetsinsats ersätts 6 000 kronor per månad.
 • Nivå 3: Stor arbetsinsats ersätts 3 000 kronor per månad.
 • Ordförandeskap i någon av grupperna nedan medför att ersättningen höjs med 3 000 kronor per månad.

Regionövergripande grupper 

 • TG*-Allergi-andning-ÖNH
 • TG-Barn och ungdom
 • TG-Blod
 • TG-Diabetes
 • TG-Endokrinologi
 • TG-Gynekologi
 • TG-Hjärta-kärl
 • TG-Hud
 • TG-Infektion
 • TG-Mage-tarm
 • TG-Neurologi
 • TG-Njurar
 • TG-Onkologi
 • TG-Osteoporos
 • TG-Psykiatri
 • TG-Reumatologi
 • TG-Smärta
 • TG-Tandvård
 • TG-Urologi
 • TG-Vaccin
 • TG-Vätskor och nutrition
 • TG-Äldre och läkemedel
 • TG-Ögon

* TG står för terapigrupp

- 6.1.10 Särskild ersättning för deltagande i vissa regionövergripande grupper
Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral


6.1.12 Utökat öppethållande – Särskild ersättning

Ersättning betalas ut till vårdcentral för förlängt öppethållande enligt nedan:

 • Öppethållande 50 timmar eller mer i veckan men mindre än 55 timmar per vecka ersätts med 50 000 kronor per månad.
 • Öppethållande 55 timmar eller mer i veckan ersätts med 100 000 kronor per månad.

Vårdcentralen ska vara öppen för besök.

Tillämpningsanvisning – Utökat öpptethållande

- 6.1.12 Särskild ersättning för utökat öppethållande
Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral


6.1.13 Extern mellanliggande provtagning – Särskild ersättning

Ersättning utgår när vårdcentralen har utfört mellanliggande provtagning enligt ordination från sjukhus och registrerat detta enligt anvisning på vårdgivarwebben.

Ersättning utgår med 250 kronor per extern mellanliggande provtagning.

Tillämpningsanvisning – Extern mellanliggande provtagning

- 6.1.13 Särskild ersättning för extern mellanliggande provtagning
Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral


6.1.14 Hälsoundersökning av personer med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning och nedsatt autonomi – Särskild ersättning

Vårdcentralerna ska erbjuda årliga hälsoundersökningar enligt regional medicinsk riktlinje.

Särskild ersättning på 1500 kronor ges för genomförd hälsoundersökning av patienter med följande diagnoser:

 • Q90 – Downs syndrom
 • Q05 – medfödda ryggmärgsskador
 • F70-F79 – psykisk utvecklingsstörning
 • F84 – Autism

Registrering sker med en av följande diagnoser:

 • Z13.3
 • Z13.4
 • Z13.7
 • Z13.9

- 6.1.14 Särskild ersättning för hälsoundersökning av personer med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning och nedsatt autonomi 
Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral


6.1.15 Fast läkarkontakt – Särskild ersättning

Leverantören ska varje månad rapportera till Västra Götalandsregionen om fast läkarkontakt enligt anvisningar på Vårdgivarwebben.

Den särskilda ersättningen uppgår till 6 kronor per listningspoäng för ålder och kön, samt 6 kronor för vårdtyngd, samt ytterligare 6 kronor per listpoäng för ålder och kön, samt 6 kronor för vårdtyngd om högst 50% av vårdcentralens listade patienter är listade på ST-läkare.

Läs mer om vem som kan vara fast läkarkontakt och om dispensansökan på sidan Fast läkarkontakt

- 6.1.15 Särskild ersättning fast läkarkontakt 
Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral


6.1.16 Tilläggsuppdrag Barn Ungas Psykiska hälsa (UPH) – Särskild ersättning

Ersättning betalas ut till vårdcentraler som godkänns för uppdraget UPH-mottagning enligt beskrivning i Krav- och kvalitetsboken.

Ersättningsmodellen baseras utifrån storlek på UPH-mottagningen och delas in i 3 grupper: 

 • Liten UPH-mottagning – beräknat barnunderlag 11 700 barn
  - Måltal – lägsta antalet unika barn som besökt UPH-mottagningen per år är 550 stycken.
  - Ersättning 370 000 kronor/mån.
  - Ersättning för geografi 70 000 kronor/mån*.
 • Mellan UPH-mottagning – beräknat barnunderlag 14 300 barn
  - Måltal – lägsta antalet unika barn som besökt UPH-mottagningen per år är 700 stycken.
  - Ersättning 448 000 kronor/mån.
  - Ersättning för geografi 70 000 kronor/mån*.
 • Stor UPH-mottagning – beräknat barnunderlag 16 900 barn.
  - Måltal – lägsta antalet unika barn som besökt UPH-mottagningen per år är 800 st.
  - Ersättning 520 000 kronor/mån.
  - Ersättning för geografi 70 000 kronor/mån*

*Gäller om UPH-mottagning omfattas av geografiersättning.

Tillämpningsanvisning – Ungas psykiska hälsa

- 6.1.16 Särskild ersättning för tilläggsuppdrag Barn Ungas Psykiska hälsa (UPH) 
Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral


6.1.17 Deltagande i kvälls- och helgöppen mottagning – Särskild ersättning

I samverkansområden med färre än 50 000 invånare kan särskild ersättning betalas ut för kvälls- och helgöppen mottagning.

Fast belopp om 200 000 kronor per månad i dessa samverkansområden.

En vårdcentral som erhåller ersättning för kvälls- och helgöppen mottagning kan inte också erhålla ersättning för utökat öppethållande under samma tid, se 6.1.12.

Tillämpningsanvisning – Kvälls- och helgöppen mottagning, jourcentral

- 6.1.17 Särskild ersättning för deltagande i kvälls- och helgöppen mottagning 
Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral


6.2 Patientavgifter

Patientavgifter som vårdcentralerna ska ta in för sjukvård avräknas mot den ersättning som betalas ut utom för patientavgift vid mellanliggande provtagning.

Vårdcentralen ersätts inte för uteblivna patientintäkter till följd av att patienten låter bli att betala avgift enligt Västra Götalandsregionens avgiftsregler. Vårdcentralen har heller inte rätt till ersättning för återbetald patientavgift.

Personer folkbokförda i annat län ska betala samma patientavgift som gäller för patienter folkbokförda i Västra Götaland.

- 6.2 Patientavgifter
Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral

Patientavgiftshandboken


6.2 Vård av personer från andra länder

Ersättningsmodellen för Vårdval Vårdcentral avser vård av personer folkbokförda i Västra Götaland.

Vid besök gjorda av utlandssvenskar och utländska medborgare får vårdcentralen den ersättning som utbetalas från Försäkringskassan.

- 6.2 Ersättning – vård av personer från andra länder
Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 

Personer från andra länder

Patientavgiftshandboken  Välj Vård av personer från andra länder


6.3 Leverantörens kostnadsansvar

Den samlade ersättning som betalas ut till en vårdcentral förväntas täcka samtliga kostnader för åtagandet till de invånare som har valt vårdcentralen.

Ersättningen ska täcka kostnader för bland annat

 • drift av den egna vårdcentralen
 • hälsofrämjande och förebyggande insatser
 • samverkan med vårdgrannar och myndigheter
 • personal
 • lokaler
 • läkemedel
 • medicinsk diagnostik
 • granskning av tillgänglighet för Tillgänglighetsdatabasen
 • organisationskostnader för overhead inklusive för uppdraget nödvändiga, befintliga och kommande it-stöd.

- 6.3 Leverantörernas kostnadsansvar 
Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 


Avstämningstidpunkt och leverans av indata

Tidplan 2024:

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Filuppladdning 2-4 1-5 1-5 2-4 2-6 3-5
Godkänna öppnar 15 14 13 15 15 13
Godkänna stänger 18 19 18 18 20 18
Utbetalning 31 29 28 30 31 28

 

  Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Filuppladdning 1-3 1-5 2-4 1-3 1-5 2-4
Godkänna öppnar 15 15 13 15 13 13
Godkänna stänger 18 20 18 18 18 17
Utbetalning 31 30 30 31 29 30Ekonomisk reglering av ersättning, patientavgifter och vissa kostnadsposter sker varje månad i det it-stöd som Västra Götalandsregionen har låtit bygga för ändamålet. 

Avstämning för beräkning av ersättning sker enligt av Västra Götalandsregionen fastställd tidplan.

Ersättningsberäkningen är beroende av inrapportering av korrekt indata från enheterna. Vårdgivarna är ansvariga för att leverera efterfrågade indata av god kvalitet enligt gällande tidplan. Västra Götalandsregionen har inget ansvar att rätta felaktiga indata.

Om enheterna inte godkänt utbetalning enligt tidplan betalas ersättningen ut vid nästa månads utbetalning, under förutsättningen att utbetalningen är godkänd av leverantören.