Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ansök om att bli leverantör inom vårdvalen

Ansökan om att bli leverantör inom Vårdval Rehab och Vårdval Vårdcentral sker enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962) LOV. För att bli godkänd ska villkoren i Krav- och kvalitetsbok för respektive vårdval uppfyllas.

Sidan är gemensam för Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab

Den ger förståelse för uppdraget att verka inom båda vårdvalen. Krav- och kvalitetsboken för respektive vårdval ger mer och fördjupad kunskap, se nedan.

Ansökan görs enligt Västra Götalandsregionens anvisningar om godkännande – antingen här på Vårdgivarwebben eller på den nationella Valfrihetswebben. Ansökningar tas emot löpande.

Patienten har rätt att välja vårdgivare bland de leverantörer som har avtal och därmed är godkända. 
Västra Götalandsregionen ansvarar för att medborgarna får information om vilka leverantörer som tecknat avtal.

image51vtr.png

Blankett – Ansökan för ny enhet eller filial inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab

Blankett – Ansökan om tilläggsuppdrag neurovårdteam

Blankett – Ansökan om tilläggsuppdrag Ungas psykiska hälsa, UPH 
Läs gärna Frågor och svar – UPH

Mejla ansökan till
hss@vgregion.se

Ansökan behandlas av enhet vårdval och fördjupad uppföljning och beslut om godkännande tas av respektive hälso- och sjukvårdsnämnd.

Begäran om sekretess

Västra Götalandsregionen omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att samtliga handlingar som inkommer blir allmänna handlingar och kan därför komma att lämnas ut om någon begär det. Om Västra Götalandsregionen vid sin bedömning enligt  Offentlighets- och sekretesslagen 6 kap. 2 § anser att någon eller några uppgifter i den efterfrågade handlingen omfattas av sekretess enligt lagen så kommer handlingen inte lämnas ut. 

Om sökande önskar att en uppgift ska sekretessbeläggas ska sökande särskilt begära detta genom att bifoga en begäran om sekretess. I begäran om sekretess ska sökande ange vad som är skyddsvärt, samt var i ansökan uppgiften finns. Dokumenten ska vara döpt ”Begäran om sekretess”. Sökande ska även motivera hur sökande kan skadas om uppgiften lämnas ut. Följande delar ska finnas i ”Begäran om sekretess”:

- Vem begär sekretess? 
- Vad är skyddsvärt? 
- Var i ansökan finns de skyddsvärda uppgifterna? 
- Hur kan sökande komma till skada om uppgifterna lämnas ut? 

Om ingen begäran om sekretess bifogas ansökan kan ansökan i sin helhet komma att lämnas ut som en allmän handling. Västra Götalandsregionen kommer att ta ställning till sekretessfrågan först när en begäran om att få ut handlingen inkommer till Västra Götalandsregionen. Observera också att en begäran om sekretess inte garanterar att uppgifterna kommer att sekretessbeläggas. 

Alla godkända leverantörer inom vårdvalen behöver göra vissa saker inför driftstarten.

När avtalet undertecknas förbinder sig leverantören att följa villkoren i Krav- och Kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral och/eller Krav- och Kvalitetsbok Vårdval Rehab. Driftstart kan tidigast ske tre månader efter tecknande av avtal och sker alltid första dagen i månaden. Hela ansökningsprocessen från komplett ansökan till driftstart är cirka sex månader.

Inför driftstart och leverantörens förberedelser
Leverantören måste förbereda och säkerställa anslutning till IT-system samt ha rutiner för att uppnå de krav som ställs, exempelvis: 

Obligatoriskt driftstartsmöte

Innan en verksamhet får starta genomförs ett driftstartsmöte i leverantörens lokaler, cirka 14 dagar innan beräknad driftstart. Driftstartsmötet syftar till att säkerställa att leverantören kan uppfylla kraven i avtalet. Leverantören ska exempelvis redogöra för följande:

  • Verksamhetschef och medicinskt ansvarig - är de utsedda personerna införstådda med sitt lagstadgade ansvar?
  • Lokalerna - uppfyller lokalerna kraven på tillgänglighet och hygien? Finns all nödvändig utrustning på plats? Framgår det att mottagningen arbetar på uppdrag av Beställaren?
  • Kvalitet - har leverantören ett kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9? Finns ett system för avvikelsehantering? Hur planerar leverantören arbetet med att systematiskt förbättra sin verksamhet?
  • Tillgänglighet – kan mottagningen hålla öppet enligt kraven i avtalet? Finns e-tjänster på plats?
  • Bemanning – finns personal i den omfattning som krävs för att utföra uppdraget? Har personalen adekvat utbildning och kompetens?
  • Rapportering och fakturering – kan journalsystemet rapportera till VGR? Vem godkänner fakturaunderlag i portalen?
  • Digitala förmågor och infrastruktur - är mottagningen ansluten till kravställda IT-tjänster?
  • Är leverantören ansluten till e-frikortstjänsten?
  • Är leverantörens verksamhet anmäld till IVO:s vårdgivarregister? På förfrågan ska ett registerutdrag kunna visas för att bevisa detta.

Beställaren fattar beslut

Efter driftstartsmötet fattas ett beslut om leverantören uppfyller alla krav och har möjlighet att starta vid planerat driftstartsdatum. Om beställaren bedömer att leverantören inte kommer att klara att driva verksamheten enligt avtalet från driftstart har beställaren rätt att ensidigt fatta beslut om att senarelägga driftstarten eller säga upp avtalet till förtida upphörande.

Senast uppdaterad: 2021-12-17 11:45