Anmälan om ändringar jämfört med avtal inom vårdval Rehab eller Vårdval Vårdcentral

Oavsett om leverantören är verksam inom Vårdval Rehab eller Vårdval Vårdcentral finns skyldighet att anmäla förändringar i verksamheten. Det gäller till exempel byte av verksamhetschef, ny mottagningsadress, ombyggnation eller ändrade ägarförhållanden.

Anmälan om ny verksamhetschef

 • Det ska finnas en verksamhetschef utsedd för varje enhet inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab. Uppgift om verksamhetschefen ska rapporteras till Västra Götalandsregionen (Personen ska vara väl förtrogen med lagar, förordningar, föreskrifter, riktlinjer, råd och rekommendationer som gäller för hälso- och sjukvården.)
 • Vid byte av verksamhetschef ska leverantören meddela detta Västra Götalandsregionen och lämna uppgift om denna via blanketten nedan (Ändringen kräver inget godkännande från Västra Götalandsregionen men system och register behöver uppdateras med rätt information.)

Blankett - Ändring av verksamhetschef inom Vårdval
Vårdcentral och Vårdval Rehab

Mejla blanketten till: operativ.halso-och.sjukvardsnamnd@vgregion.se


Anmälan om ny mottagningsadress

 • Om det blir aktuellt för enheten att flytta till andra lokaler behöver detta anmälas senast tre månader före planerad inflyttning
 • Leverantören ska säkerställa att de nya lokalerna uppfyller Västra Götalandsregionens krav för fysisk tillgänglighet 
 • Det behövs ett godkännande av Västra Götalandsregionen

Det här behöver du veta inför en flytt av enheten eller i samband med att lokalerna ska byggas om eller genomgå renovering 

Blankett - Ansökan om ny mottagningsadress inom Vårdval
vårdcentral och Vårdval Rehab

Mejla blanketten till: operativ.halso-och.sjukvardsnamnd@vgregion.se


Anmälan vid större ombyggnation eller renovering

 • Vid ombyggnation eller renovering av de befintliga lokalerna ska leverantören säkerställa att lokalerna uppfyller Västra Götalandsregionens krav för fysisk tillgänglighet 
 • Det behövs ett godkännande av Västra Götalandsregionen

Det här behöver du veta inför en flytt av enheten eller i samband med att lokalerna ska byggas om eller genomgå renovering 

Blankett - Anmälan om större ombyggnad 

Mejla blanketten till: operativ.halso-och.sjukvardsnamnd@vgregion.se


Anmälan om ändrade ägarförhållanden och avtalsöverlåtelse

 • Vid ägarförändringar görs samma typ av granskning som vid en ny ansökan om att få teckna avtal om att bedriva verksamhet inom vårdvalen
 • Bedömningen beror på omständigheter i det enskilda fallet – omfattningen av ägarförändringen, om den nya ägaren är en av VGR redan känd leverantör som driver andra enheter inom vårdvalen eller om det är en ny aktör
 • Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner och tecknar avtal

Granskningsområden

 • Ekonomisk stabilitet, ekonomisk ställning och ekonomiska förutsättningar att driva verksamheten
 • Verksamhetens bedrivande och bemanning
 • Möjligheter att uppfylla it-krav
 • Lokaler och utrustning

Blankett - Anmälan om ägarförändring inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab

Mejla blanketten till: operativ.halso-och.sjukvardsnamnd@vgregion.se

Ansökan om avtalsöverlåtelse

Leverantören får inte helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter utan Västra Götalandsregionens skriftliga godkännande, enligt Krav- och kvalitetsboken kapitel 9. Huvudregeln är att vårdvalsavtalet inte får överlåtas men undantag kan göras för koncerninterna omstruktureringar och liknande.

Blankett - Ansökan om avtalsöverlåtelse inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab

Mejla blanketten till: operativ.halso-och.sjukvardsnamnd@vgregion.se


Anmälan om utträde eller avslut av avtal

Det är Västra Götalandsregionen som beslutar om utträde ur avtalet samt tidpunkt för när verksamheten och avtalet upphör att gälla.

Blankett - Ansökan om utträde ur avtal inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab

Mejla blanketten till: operativ.halso-och.sjukvardsnamnd@vgregion.se 

När verksamheten upphör

Nedan finns information om vad leverantören behöver säkerställa i samband med att verksamheten upphör.

Checklista vid avslut - Vårdval Rehab

Checklista vid avslut - Vårdval Vårdcentral


Anmälan om övriga ändringar t.ex. byte av namn på enhet, nytt telefonnummer nytt bankgiro

 • Anmälan om administrativa förändringar
 • Anmälan om ändringarna krävs för att Västra Götalandsregionens system och register ska kunna uppdateras med rätt information 

Blankett - Administrativa förändringar

Mejla blanketten till: operativ.halso-och.sjukvardsnamnd@vgregion.se