Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Anmäl förändringar jämfört med avtalet

Leverantörer är skyldiga att anmäla förändringar i verksamheten. Det gäller byte av verksamhetschef, ny adress eller ändrade ägarförhållande med mera. Läs mer nedan.

Sidan är gemensam för Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab

Annan adress än som anges i avtalet ska godkännas av Västra Götalandsregionen – enligt Krav- och kvalitetsboken, kapitel 1 Godkännande.

  • Ansökan om ny mottagningsadress ska inkomma senast tre månader före planerad flytt.
  • Hälso-och sjukvårdsnämnden ska godkänna byte av lokaliseringspunkt.
  • Leverantören ska säkerställa att de nya lokalerna uppfyller Västra Götalandsregionens krav för fysisk tillgänglighet. 

Blankett - Ansökan om ny mottagningsadress inom Vårdval
vårdcentral och Vårdval Rehab

Mejla blanketten till: operativ.halso-och.sjukvardsnamnd@vgregion.se

Samma granskning görs i princip vid ägarförändring som vid en ny ansökan om att få teckna avtal om att bedriva verksamhet inom vårdvalen. Bedömningen beror på omständigheter i det enskilda fallet – omfattningen av ägarförändringen, om den nya ägaren är en av VGR redan känd leverantör som driver andra enheter inom vårdvalen eller om det är en ny aktör.

  • Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner och tecknar avtal

Granskningsområden:

  1. Ekonomisk stabilitet, ekonomisk ställning och ekonomiska förutsättningar att driva verksamheten
  2. Verksamhetens bedrivande och bemanning
  3. Möjligheter att uppfylla IT-krav
  4. Lokaler och utrustning

Blankett - Anmälan om ägarförändring inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab

Ansökan om avtalsöverlåtelse

Leverantören får inte helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter utan Västra Götalandsregionens skriftliga godkännande, enligt Krav- och kvalitetsboken kapitel 9. Huvudregeln är att vårdvalsavtalet inte får överlåtas men undantag kan göras för koncerninterna omstruktureringar och liknande.

Blankett - Ansökan om avtalsöverlåtelse inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab

Västra Götalandsregionen beslutar om utträde ur avtalet samt tidpunkt för när verksamheten och avtalet upphör att gälla, se Krav- och kvalitetsbok, kapitel 12.

Blankett - Ansökan om utträde ur avtal inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab
Mejla blanketten till: operativ.halso-och.sjukvardsnamnd@vgregion.se 

Leverantörens ansvar när verksamheten upphör

Checklista vid avslut - Vårdval Rehab

Checklista vid avslut - Vårdval Vårdcentral

En namngiven verksamhetschef ska vara utsedd för varje enhet inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab. Personen ska vara väl förtrogen med lagar, förordningar, föreskrifter, riktlinjer, råd och rekommendationer som gäller för hälso- och sjukvården.

Innan byte av verksamhetschef sker ska leverantören meddela Västra Götalandsregionen via blanketten nedan. Ändringen kräver inget godkännande från Västra Götalandsregionen men system och register behöver uppdateras med rätt information.

Blankett - Ändring av verksamhetschef inom Vårdval
Vårdcentral och Vårdval Rehab

 

Det kan handla om nytt namn på enheten, nytt telefonnummer, nytt bank-/postgiro eller större ombyggnad. 

Dessa ändringar kräver inget godkännande från Västra Götalandsregionen men Västra Götalandsregionens system och register behöver uppdateras med rätt information.  

Blankett - Administrativa förändringar

Blankett - Anmälan om större ombyggnad 

Viktigt – vid ny mottagningsadress och större ombyggnad av befintliga lokaler

Senast uppdaterad: 2021-11-22 14:16