Psykisk hälsa

Här hittar du som vårdgivare information inom området psykisk hälsa.

Barnhand som läggs i en vuxen hand.

Psykologmottagningar föräldraskap och små barn

Psykologmottagningar föräldraskap och små barn har som uppdrag att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn i förskoleåldrarna genom insatser till blivande föräldrar, föräldrar och deras barn fram till start i förskoleklass. Vi arbetar i nära samverkan med mödravård och barnhälsovård i VGR.

Ökad tillgänglighet för barn och unga med psykisk ohälsa

Regionstyrelsen beslutade år 2021 om ett treårigt utvecklingsuppdrag med målet att öka tillgängligheten för alla barn och unga med psykisk ohälsa i Västra Götaland. I uppdraget ingår att öppna En väg in för barn och unga med psykisk ohälsa, starta upp en regiongemensam utredningsenhet inom barn- och ungdomspsykiatrin samt utveckla arbetssätt, uppföljning och planering.

Ungas psykiska hälsa

Utvecklingsprojektet Ungas psykiska hälsa permanentas och införs som ett tilläggsuppdrag i krav- och kvalitetsboken. Vårdcentraler kan ansöka om uppdraget som innebär att vara resursmottagning med samlad fördjupad kompetens för bedömning, behandling och konsultation inom primärvård för barn och unga med psykisk ohälsa.