Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH)

Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) är en resurs för kunskapsutveckling och utvecklingsarbete inom allmänpsykiatri, barn och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri, äldrepsykiatri samt primärvård. KPH verkar för en god/jämlik hälsa för alla och bidrar till utveckling och kunskapsspridning genom olika aktiviteter

Utbildningar - arrangerade av KPH

Webbutbildningar och informationsmaterial

Andra länkar

CERA (Center for Education and Research on Addiction) - CERA är en tvärvetenskaplig och partsammansatt centrumbildning vid Göteborgs universitet för kunskapsspridning och forskning om alkohol, andra droger och spelproblem.

Regional plan f.d regionuppdrag - VGR har ett strukturerat omhändertagande och implementering av nationella riktlinjer.

Terapigrupp Psykiatri - arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR.

Ungas psykiska hälsa (UPH) - ett tilläggsuppdrag inom Vårdval Vårdcentral.

Vårdsamordnare psykisk ohälsa - en funktion inom primärvården.

Västbus - ersätts av Överrenskommelse om samverkan för barn och ungas hälsa. Överrenskommelsen ersätter både tidigare Västbus riktlinjer samt Trygg och säker vård för barn som placeras utanför hemmet. Alla dokument finns på den gemensamma webben Vårdsamverkan i Västra Götaland v g se sida