Regionala processteam (RPT)

Inom Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VG finns sedan 2014 flera s k kunskapsnoder utifrån diagnos- och kunskapsområden. I och med den nya kunskapsorganisationen som byggs på nationell, regional och lokal nivå, är dessa idag regionala processteam. Samtliga nivåer samspelar med varandra.

De regionala processteamen har i uppdrag att:

  • vid behov skapa regionala tillämpningar av kunskapsunderlag och beslutsstöd samt genom gemensamt lärande överföra dessa till de lokala processteamen
  • aktivt inhämta, sammanställa och utvärdera kunskap och erfarenheter från de lokala processteamen och förmedla dessa till det regionala programområdet
  • rapportera måluppfyllelse och avvikelser till det regionala programområdet

RPT kommer att speglas med ett lokalt processteam inom vårdverksamheten, och alla RPT är kopplade till programområde Psykisk hälsa. I regionen finns en utarbetad funktionsbeskrivning, som närmre beskriver processteamets funktion och praktiska förutsättningar