Millennium för privata vårdgivare

Primärvård barn

Program Millennium är Västra Götalandsregionens (VGR) viktigaste digitaliseringssatsning och en av VGR:s övergripande strategier för att utveckla hälso- och sjukvården. Det är ett omfattande och långsiktigt förändringsprogram.

Västra Götalandsregionen (VGR) har upphandlat ett vårdinformationssystem som ska stödja verksamheternas utveckling, processer och nya arbetssätt, förse medarbetarna med användarvänliga verktyg, besluts- och processtöd samt ge invånarna möjlighet att ta en aktiv del i och ansvar för sin hälsa och sjukvård. Systemet heter Millennium från leverantören Oracle (fd Cerner). För att realisera visionen om en sammanhållen hälso- och sjukvård för alla invånare i Västra Götaland krävs samverkan med intressenter och leverantörer även utanför VGR:s egen vård.

Läs mer om den gemensamma vårdinformationsmiljön på webbplatsen Vårdskiftet. Där publiceras även nyhetsbrev och månatliga lägesrapporter från program Millennium.

Vårdskiftet: Införandet av Millennium

Tidplan för implementering 

Införandet görs i etapper, huvudsakligen geografiskt indelade. Merparten av hälso- och sjukvården i Västra Götalands södra delar kommer att införa Millennium hösten 2024. Ett år senare är det dags för resten av södra området. Därefter följer norra och östra delarna våren 2026 och sist ut är de västra delarna hösten 2026. I varje område ingår VGR:s hälso- och sjukvårdsförvaltningar, privata vårdgivare och kommunal hälso- och sjukvård.

I några fall har införandet justerats vad gäller vilka verksamheter som ingår i respektive etapp och vilken omfattning införandet har. Bland annat har driftstarten för privata vårdgivare i södra området flyttats från etapp 1 till etapp 2 (hösten 2025). Undantag är funktionen Samvy som används för samverkan mellan vårdgivare och som kommer att implementeras hos privata vårdgivare i södra området redan i den första driftstarten, hösten 2024.   

Tidplan och implementering för privata vårdgivare (ppt)

Vårdskiftet: Nyhet om ändrad driftstart för privata vårdgivare i södra området (november 2023)

Hos varje berörd vårdgivare krävs ett eget arbete för att planera och genomföra övergången till den nya vårdinformationsmiljön i den egna organisationen. Inför och under implementering kommer samverkan mellan privata vårdgivare och projektet Privata utförare i Millennium att ske i olika forum.

Designen av Millennium

För att hälso-och sjukvården ska få så stor nytta som möjligt av en gemensam vårdinformationsmiljö behövs enhetliga processer och arbetssätt i Västra Götaland och Millennium behöver anpassas därefter. Denna design av arbetsflöden och funktioner utgör en omfattande del av förberedelserna för att kunna införa Millennium. Arbetet är uppdelat i så kallade arbetsströmmar som tillsammans täcker in alla medicinska specialiteter och olika typer av verksamhet. Verksamhetsexperter från VGR, privata vårdgivare och kommuner i Västra Götaland har varit med i arbetet. Parallellt med designarbetet testas funktionaliteten för att säkerställa att helheten fungerar.

Om designarbetet på Vårdskiftet 

Om arbetet med test av Millennium på Vårdskiftet

Filmer och APT-material om Millennium

Filmer samt APT-material finns på sidan Ledare FVM

Forum Millennium - digitala seminarier 2021-2022 med exempel på funktionalitet i den svenska versionen av Millennium

Millennium för privata vårdgivare

Millenium är obligatoriskt för alla vårdgivare med avtal inom vårdvalen (LOV) samt för vårdgivare inom LOU vid kommande upphandlingar. Läs mer i stycket om tidplan för implementering för privata vårdgivare inom LOV längre upp på sidan.

När privata vårdgivare med LOU-avtal ansluts beror på geografisk placering. En LOU- vårdgivare i södra området kan anslutas tidigast 2025, och en LOU-vårdgivare i Göteborgsområdet tidigast 2027, alltså ett år efter tidplanen för implementering i VGR:s förvaltningar och per område.

Vårdgivare inom avtalen LOL och LOF omfattas inte av programmet för införande av Millenium.

Projekt Privata utförare i Millennium

I program Millennium finns projekt Privata utförare i Millennium. Projektet har en samordnande roll med uppgift att tillvarata privata vårdgivares intressen inom programmet.

Frågor och svar

Projekt Privata utförare i Millennium publicerar kontinuerligt inkomna frågor med svar från program Millennium. Se sidomenyn till vänster eller klicka på länken nedan.

Frågor och svar om Millennium för privata vårdgivare