Millennium för privata vårdgivare

Primärvård barn

Program Millennium är Västra Götalandsregionens (VGR) viktigaste digitaliseringssatsning och en av VGR:s övergripande strategier för att utveckla hälso- och sjukvården. Det är ett omfattande och långsiktigt förändringsprogram.

Västra Götalandsregionen (VGR) har upphandlat ett vårdinformationssystem som ska stödja verksamheternas utveckling, processer och nya arbetssätt, förse medarbetarna med användarvänliga verktyg, besluts- och processtöd samt ge invånarna möjlighet att ta en aktiv del i och ansvar för sin hälsa och sjukvård. Systemet heter Millennium från leverantören Oracle (fd Cerner). För att realisera visionen om en sammanhållen hälso- och sjukvård för alla invånare i Västra Götaland krävs samverkan med intressenter och leverantörer även utanför VGR:s egen vård.

Läs mer om den gemensamma vårdinformationsmiljön på webbplatsen Vårdskiftet. Där publiceras även nyhetsbrev, lägesrapporter från program Millennium och informationsmaterial som till exempel filmer.

Vårdskiftet: Fakta om införandet av Millennium

Förutsättningar för privata vårdgivare

Millenium är obligatoriskt för alla vårdgivare med avtal inom vårdvalen (LOV). För privata vårdgivare med LOU-avtal kommer eventuella krav på integration mot Millennium att framgå av upphandlingsunderlag och kommande avtal.

Vårdgivare inom avtalen LOL och LOF omfattas inte av programmet för införande av Millenium.

Tidplan för implementering 

Införandet görs i etapper, huvudsakligen geografiskt indelade. Merparten av hälso- och sjukvården i Västra Götalands södra delar kommer att införa Millennium hösten 2024. Ett år senare är det dags för resten av södra området. Därefter följer norra och östra delarna våren 2026 och sist ut är de västra delarna hösten 2026. I varje område ingår VGR:s hälso- och sjukvårdsförvaltningar, privata vårdgivare och kommunal hälso- och sjukvård.

I några fall har införandet justerats vad gäller vilka verksamheter som ingår i respektive etapp och vilken omfattning införandet har. Bland annat har driftstarten för privata vårdgivare i södra området flyttats från etapp 1 till etapp 2 (hösten 2025). Undantag är funktionen Samvy som används för samverkan mellan vårdgivare och som kommer att implementeras hos privata vårdgivare i södra området redan i den första driftstarten, hösten 2024.   

Tidplan och implementering för privata vårdgivare (ppt)

Hos varje berörd vårdgivare krävs ett eget arbete för att planera och genomföra övergången till den nya vårdinformationsmiljön i den egna organisationen. Inför och under implementering kommer samverkan mellan privata vårdgivare och projektet Privata utförare i Millennium att ske i olika forum.

Filmer och APT-material om Millennium

Samlingssida på Vårdskiftet för filmer och inspelningar om Millennium, både övergripande och exempel på funktionalitet för olika delar av vården

Ett urval av filmerna samt APT-material finns på sidan Ledare FVM

Frågor och svar

Projekt Privata utförare i Millennium publicerar kontinuerligt inkomna frågor med svar. Se sidomenyn till vänster eller klicka på länken nedan.

Frågor och svar om Millennium för privata vårdgivare

Kontakt

På Koncernkontoret i VGR finns ett sammanhållande projekt för privata vårdgivare kopplat till införandet av Millennium. Projektledare Mattias Karlsson och andra med ansvar för frågor som berör privata vårdgivare nås på mejladress: millennium.privata.vardgivare@vgregion.se