Strålsäkerhet

Strålsäkerhet för patienter innebär att minimera risken för att vävnads- eller organskador uppkommer efter oavsiktlig överexponering vid undersökningar eller behandlingar. Då krävs att det i verksamhetsprocesserna utvecklas och införs tillräckliga säkerhetsbarriärer som tillämpas före och under undersökningar och behandlingar.

Förutom direkta skador ska även cancerrisken hanteras, enskilda patienter eller hela patientgrupper kan utsättas för onödigt höga risker. Denna risk hanteras genom att begränsa överanvändning av strålning. En överanvändning kan exempelvis ske om undersöknings- eller behandlingsmetoder inte har anpassats till specifik medicinsk frågeställning eller till den individuella patientens förutsättningar. I vissa fall kan också exponeringen som helhet vara obefogad eftersom den inte utgör nytta för vården av en enskild patient eller patientgrupper. Dessutom finns en risk att strålningen vid diagnostiska undersökningar används på ett suboptimerat sätt så att den diagnostiska informationen har en så låg kvalitet att detta utgör en risk för patientens vidare handläggning. 

Styrande dokument

Här hittar du koncerngemensamma mål och styrdokument för Västra Götalandsregionen gällande strålsäkerhet.

Aktuella tillstånd

Här finns aktuella tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten för att bedriva strålningsverksamhet.

Eva Wallström

Strålsäkerhetsexpert

Telefonnummer