Kommunikation privat vårdleverantör

Inställt - informationsforum privat vårdleverantör den 24 maj 2023

Nytt tillfälle kommer istället att ges till hösten, inbjudan skickas ut så snart det finns ett datum. Information kommer också att postas här.

Kommunikation privat vårdleverantör

Privata vårdleverantörer är viktiga för att Västra Götalandsregionen (VGR) ska kunna leverera god och jämlik vård till sina medborgare. En stor andel av vården i VGR bedrivs av privata leverantörer. Genom bland annat Informationsforum ska de privata vårdleverantörerna få möjlighet att bli en tydligare del av ett sammansatt hälso- och sjukvårdssystem.

Ett system för kommunikation

Kommunikationen mellan VGR och privata vårdleverantörer har olika karaktär beroende på frågorna som tas upp. 

imagezibgg.png

Skriftlig information

Information förmedlas i första hand via Vårdgivarnytt för vårdvalen och Vårdgivarnytt för privata vårdgivare samt via Vårdgivarwebben.

Informationsforum

Informationsforumet riktar sig till alla privata leverantörer som har avtal med VGR. Innehållet är av strategisk och övergripande karaktär. Målgruppen är verksamhetschefer eller de som har någon form av beslutandemandat inom ramen för avtalet med VGR. 

De synpunkter du har som privat vårdleverantör inom VGR är efterfrågade. Vad skulle du vilja veta mer om? Kanske undrar du över hur omställningen av vården kommer att påverka din verksamhet. 

Frågor och synpunkter informationsforum

Dialogforum

Inom vissa avtalsformer förekommer avtalsspecifika dialogforum mellan intresseorganisationerna och VGR där generella frågor kopplat till avtalsformen tas upp. 

Enskild dialog

Löpande dialog om det enskilda avtalet sker också mellan avtalsansvariga handläggare och enskilda privata vårdleverantörer.

Mer information för dig som är privat vårdleverantör

Vårdval Vårdcentral
vgprimarvard@vgregion.se

Vårdval Rehab
vardval.rehab@vgregion.se

LOU - Upphandlade vårdtjänster
privatavardgivare@vgregion.se

IOP - Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap
privatavardgivare@vgregion.se

LOL - lag om läkarvårdsersättning
privatavardgivare@vgregion.se

LOF - lag om ersättning för fysioterapi
privatavardgivare@vgregion.se

Tidigare informationsforum

Det första digitala informationsforumet som riktar sig till alla privata leverantörer som har avtal med VGR hölls den 24 oktober 2022. Forumet handlade denna gång i huvudsak om det tidigaste införandet av Millennium. 

Mötespresentationen från sändningen 

Sammanställning frågor och svar från sändningen Här finns också alla frågor som skickades in men som inte kom med under själva sändningen och svaren på dem.

Var du en av deltagarna i forumet den 24 oktober?

Hjälp oss att utvärdera sändningen genom att besvara den korta enkäten här 

Nästa informationsforum för privata vårdleverantörer planeras till våren 2023. Så snart det finns ett datum kommer det att anslås här.

Ställ frågor inför nästa forum

informationsforum.privatvardleverantor@vgregion.se