Barn som anhöriga

Information och stödjande material som rör ditt ansvar som vårdgivare när det gäller barn som anhöriga.

Sedan 2010 har alla som arbetar i hälso- och sjukvården ett ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen att uppmärksamma barn som anhöriga och ge dem information, råd och stöd:

Hälso- och sjukvårdslagen 5 kap. 7§ (Sveriges Riksdag)

Barnet har rätt till information, råd och stöd!

Barn i anhörigskap riskerar egen ohälsa både på kort och lång sikt. Så när vården uppmärksammar barnet som anhörig förebygger vi ohälsa hos barnet, stärker deras frisk- och skyddsfaktorer och hjälper våra patienter i att avlasta dem från eventuell oro för barnets situation och välmående.

Bredden på orsaker till barnets anhörigskap innebär att alla delar av hälso- och sjukvården, habiliteringen och tandvården är berörda direkt eller indirekt.

Barnets anhörigskap uppstår när någon nära barnet har

 • fysisk/psykisk sjukdom eller ohälsa,
 • missbruks/beroendeproblematik,
 • funktionsnedsättning,
 • självskadebeteende,
  eller vid
 • våldsutsatthet (både egen utsatthet och bevittnat våld),
 • ett plötsligt dödsfall.

När är barn anhöriga?

Vården förväntas ha en bred syn på i vilka relationer som barnet är anhörig. Barnets rätt till information, råd och stöd gäller när

 • föräldrar är patient,
 • syskon är patient,
 • släktingar, vänner eller andra för barnet viktiga personer är patient.

Hur uppmärksammar vi och ger barnet som anhörig omsorg?

VGR har en regional medicinsk riktlinje som styr arbetet:

RMR - Barn som anhöriga

Utifrån riktlinjen ska varje verksamhet ta fram en vardagsnära rutin så att barnet och dess familj får den omsorg och information som stunden, situationen och framtida hälsobehov kräver. Du hittar material och annat stöd för det arbetet längre ner på sidan.

""

Material

VGR:s stödjande material: anhörigbroschyrer, kunskapsunderlag, kom ihåg-kort för personalen, syskonkort, med mera.

""

Lära mer

Tips på utbildningar, rapporter, information och filmer.

Barnets rätt till skydd vid anhörigskap

I mötet med barnet som anhörig, patient eller barnets familj kan det i bland uppstå oro för om barnets behov och rättigheter tillgodoses och skyddas. Det är inte alltid en enskild vårdgivare kan ge stöd över tid eller i den omfattning som behövs. Då behöver vi samverka internt och externt för att stötta barnet och dess familj. Externa verksamheter att samverka med är t.ex. socialtjänsten och frivilligorganisationer som kan ha gruppverksamhet och råd och stödfunktioner.

Om du misstänker att barnet som anhörig far illa är du skyldig att göra en orosanmälan till socialtjänsten. Kunskap om barn som far illa och stöd för orosanmälan hittar du här:

VGR Barnskyddsteam

Våld i nära relationer

Barnets rättigheter och Ombud för barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter är vägledande i alla beslut som rör barn. Hälso- och sjukvården behöver ha barnrättskunskap för att kunna arbeta för barnets bästa när barn är anhöriga. Prata gärna med din verksamhets Ombud för barnets rättigheter eller läs mer på länken nedan för stöd i barnrättsfrågor.

Barnets rättigheter i VGR

Liselott Johansson

Kontaktperson

Telefonnummer