Barn som anhöriga i hälso- och sjukvården

Barn har rätt till information, råd och stöd

Barn påverkas när någon som står dem nära har svårigheter. Många barn i Sverige växer upp i sammanhang där någon nära dem har en allvarlig fysisk/psykisk sjukdom, funktionsnedsättning, beroende- och missbruksproblematik, våldsutsatthet eller att barnet, eller dess familj, förlorar någon som står dem nära. Att barn i sådana situationer uppmärksammas och får information, råd och stöd är helt avgörande för att barnet inte ska riskera egen ohälsa, eller negativ utveckling, på kort eller lång sikt.

Barn mår bra av att få veta – de behöver stöd och saklig information. Det vinner både barnet och samhället på. Hälso- och sjukvårdens ansvarar enligt hälso- och sjukvårdslagen för att uppmärksamma barnets behov av information, råd och stöd. På denna sida hittar du och din verksamhet:

 • Lagtexter
 • VGR:s regionala medicinska riktlinje och annat stödmaterial som hjälper er att skapa vardagsnära arbetssätt.
 • Länkar till ökad kunskap och information om vilka rättigheter och behov barn som anhöriga har.

  imagee2gww.png

Vi behöver uppmärksamma alla barn!

Barnets rätt som anhörig inkluderar i Västra Götalandsregionens verksamheter även ett barn till syskon med sjukdom, funktionsnedsättning, missbruk/beroende, våldsutsatthet eller om syskonet avlider. När ”förälder eller annan vuxen” benämns i våra styrande dokument innefattar det alltså även syskon. Syskon uppmärksammas på samma sätt som anges i 5 kap.7 § HSL.
Med lagtexten ”förälder eller annan vuxen” avses biologisk förälder, styvförälder, adoptivförälder eller familjehemsförälder och andra viktiga vuxna runt barnet och dess familj. (Utdrag ur VGR:s RMR - Barn som anhöriga. se nedan)

Stödmaterial för VGR:s verksamheter:

Här hittar du styrande dokument och stödmaterial som VGR tagit fram för att stödja verksamheternas arbete för barnens rätt som anhörig. 

 • RMR - Barn som anhöriga
  Den regionala medicinska riktlinjen Barn som anhöriga är det styrdokument som hjälper verksamheten att implementera ansvaret och formulera rutiner för det dagliga arbetet.


Via länken nedan kan du beställa stödmaterialet. När du beställer anger du följande i rutorna:

 •  Ämne välj: Hälso- och sjukvård
 •  Beskrivning skriv: Barn

Beställ/skriva ut VGR informationsmaterial

Vill du inte beställa utan själv skriva ut materialet kan dessa instruktioner vara hjälpsamma. Klicka i följande rutor i utskriftsfönstret om du vill skriva ut broschyren:

 • Skriv ut på båda sidor
 • Vänd längs kortsidan
 • Liggande format

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) 

På uppdrag av regeringen, och i nära samverkan med Socialstyrelsen driver Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) ett centrum för anhörigstöd.
För barnets rätt som anhörig ska Nka bidra till sådant stöd att de närståendes svårigheter inte inkräktar på barnets hälsa, utveckling och skolgång. Nka har tagit fram forsknings- och kunskapsunderlag, föreläsningar och filmer som belyser olika perspektiv på hur det är för barn och unga att vara anhöriga och omsorgsgivare. Ta del av deras material här:
Barn som anhöriga 

På Nka:s hemsida finns webbutbildningen: Våga fråga som tar upp hur man beaktar barns behov av information, råd och stöd och hjälper er att ta fram rutiner i verksamheten eller inom din organisation. Utbildningen kan med fördel göras tillsammans i er arbetsgrupp. Se länk nedan
Våga Fråga

På Nka:s hemsida har det finska projektet Annorlunda syskonskap tagit fram så kallade syskonkort. Korten kan användas inom familjer, grupper eller enskilt tillsammans med personal. Syskonkortens syfte är att hjälpa barnet att öppna upp och sätta ord på sina egna känslor. På korten finns olika citat som är baserade på barns verkliga upplevelser. Flera av korten fungera även om det är en vuxen som är den sjuke. Korten är ett verktyg som hjälper barnet att förklara hur man känner. Du hittar dem via länken nedan.
Syskonkort

Socialstyrelsen-Barn som anhöriga

På Socialstyrelsens hemsida finns också stöd för arbetet med barn som anhörig. Socialstyrelsen lyfter i sitt arbete särskilt fram de allra yngsta barnens rätt till hälsa och utveckling. De har också byggt upp virtuella kontor och mottagningar där professioner kan träna sig på att i mötet med vuxna väva in frågor om familjesituationen, föräldraskap och barns behov. Se länkar nedan:
Socialstyrelsen Barn som anhöriga

Barn som anhöriga - Konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter, eller avlider (Folder från SoS)

Stödgrupper för familjer med barn som anhöriga

I kommuner och föreningar finns stödgrupper för familjer med barn som anhöriga. Kontakta aktuell kommun för att efterhöra vilket stöd som finns. Anhörigstödjare kan ha god kännedom om olika aktiviteter.

Föreningen Bräcke Diakoni har stödgrupper för unga och familjer i sorg. Se länk nedan
Bräcke diakonis stödgrupp för unga och familjer i sorg

Barnets rätt till skydd 

Barn påverkas när någon som står dem nära har allvarliga svårigheter och ibland räcker det inte med information och råd för att hjälpa barnet och familjen. Dessutom har alla anställda i VGR skyldighet att göra en anmälan till socialtjänsten om det uppstår oro för ett barn.
Via länkarna nedan hittar du till VGR:s barnskyddsteam och Kompetenscentrum våld i nära relationer, vilka båda kan stödja er i arbetet med att skydda och stötta barn i utsatthet.

VGR Barnskyddsteam

Kompetenscentrum våld i nära relationer

Barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter är vägledande i alla beslut som rör barn. Hälso- och sjukvården behöver ha kunskap om dessa rättigheter för att kunna verka för att barnets bästa som anhörig och patient kommer i främsta rummet. För att lära mer - läs på länken nedan hur Västra Götalandsregionen arbetar för barnets rättigheter.
Barnets rättigheter i VGR

 

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

5 kap. 7 §  hälso- och sjukvårdslagen - HSL

Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med

 • har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning,
 • har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller
 • har ett missbruk av alkohol, annat beroendeframkallande medel eller spel om pengar
 • utsätter eller har utsatt barnet eller en närstående till barnet för våld eller andra övergrepp.

Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider.

Liselott Johansson

Kontaktperson

Telefonnummer