Dialogforum vårdvalen

I forumen förs dialog om avtalsfrågor som är specifika för Vårdval Rehab och Vårdval Vårdcentral. Syftet är främst att bereda förfrågningsunderlagen samt att bidra till utveckling av vårdvalen.

Forumen leds av Koncernkontoret och består av representanter från leverantörssidan inom respektive vårdval, sex representanter som utses av Närhälsan och sex representanter från Primör. I forumen ingår också ledamöter från operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, en från varje parti.  

Dialogforum för respektive vårdval planerar för möten sex gånger under 2024. 

Uppdragsbeskrivning Dialogforum Vårdval Vårdcentral
Uppdragsbeskrivning Dialogforum Vårdval Rehab

Varje Dialogforum har en beredningsgrupp som leds av Koncernkontoret. I respektive beredningsgrupp ingår tre representanter från Närhälsan och tre representanter från Primör.

Dialogforums beredningsgrupper planerar för sex mötestillfällen per vårdval under 2024.