Frågor och svar – Ungas psykiska hälsa

Vanliga frågor och svar angående tilläggsuppdraget Ungas psykiska hälsa (UPH).

Ansökan

 1. Är det vårdcentralens enhetskod man ska använda?
  Nej, en egen enhetskod krävs.  
 2. Bolagets juridiska namn ska anges. Vad ska en vårdcentral i Närhälsans regi skriva där?
  Ange namnet på aktuell vårdcentral. Regionens egenregi, dvs. Närhälsan, är en förvaltning och inget bolag.
 3. Är det ett antagande att vårdåtagande och kliniskt innehåll uppfyller kraven som beskrivs i KoK-boken, eller bör vi beskriva detta?
  UPH-enheterna ska följa RMR: Barn och unga med tecken på psykisk ohälsa – omhändertagande inom vårdval vårdcentral och vårdval rehab (senaste version i den alfabetiska listan). I ansökan bör det framgå hur enheten vill leva upp till denna RMR.
 4. Beskrivningen avseende samverkan. Hur omfattande ska beskrivningen vara? Har ni i så fall exempel på hur det skulle kunna formuleras, "goda exempel" på samverkan, som man kan ta intryck av?
  Vi har inga exempel på samverkansplan. Men beskriv hur ni ska nå ut till de olika samverkansparterna, exempelvis elevhälsa, vårdgrannar etc. Beskriv också hur ni ska vara tillgängliga för konsultationer med vårdgrannar.  
 5. När man går in i den elektroniska ansökan och ska formulera verksamhetsbeskrivning finns endast en liten ruta att fylla i – är det en kort beskrivning som krävs, att vi avser följa KoK-bok och RMR, eller ska vi skriva i en bilaga?
  Vi vill ha en utförlig beskrivning. Rutorna i ansökningsformuläret kan expandera, så börja med att skriva i rutan. Får det inte plats inom rutan ser vi gärna att ni skickar med en bilaga.

Ersättningen

 1. Får man ersättning i en klump? 
  Nej, ersättningen utbetalas månadsvis.
 2. "Bedömningssamtal" - menas den första bedömning som görs i telefonen?
  Med bedömningssamtal avses den medicinska bedömningen av legitimerad personal som görs inom den förstärkta vårdgarantin. Den ska göras av någon med tillräcklig kompetens för att bedöma patientens tillstånd och behov av hälso- och sjukvård. 
 3. Ska antal specifika barn anges som barnets första besök på mottagningen, oavsett om det är ett besök i grupp eller individuellt och ska vara 550 besök/år?
  Ja. 
 4. Kommer en patient som söker på annan UPH än det område som den bor att kosta ngt för den som är ansvarig för området?
  Det blir inga otrohetsavdrag så länge barnet går till UPH.  
 5. Vi ska ju bedriva primärvård och patienten har god nytta av att få återkomma till primärvård om nytt vårdbehov på primärvårdsnivå uppstår. Räknas de som nya pat om de återkommer? Inom vilken tid blir de nya pat igen? Mån? År? Om de byter område? 
  Vi återkommer med en tillämpningsanvisning avseende detta.  
 6. Hur ska den ekonomiska redovisningen se ut? Som idag eller på annat sätt?
  Ersättning betalas ut månadsvis. Uppdraget och produktionen följs därefter upp. Den ekonomiska redovisningen sker på samma sätt som för övriga vårdcentralen (men förstås separat redovisning av UPH tilläggsuppdraget).
 7. Vad räknas som ett besök? 
  En journalförd insats med KVÅ-kod oavsett kontakttyp (telefon, digital kontakt, fysiskt besök, gruppbesök).  
 8. Om man inte når måltalet regleras ersättningen till nivån under eller måste man återbetala allt?
  Detta kommer styrgruppen för UPH att ta ställning till inom kort och återkomma om med besked.
 9. Hur kommer det gå till om vi ej når upp till de antal patienter som är minimum?
  Tillämpningsanvisning kommer.
 10. Om föräldrar kommer utan barnet, räknas det som ett nybesök?
  Ja, om den medicinska bedömningen är att det krävs föräldrainsats/insats från vårdnadshavare för att hjälpa barnet.

Kompetenskrav och tjänstefaktorer

 1. Kompetenskravet leg hälso- och sjukvårdskurator/socionom: Otydligt om man kan välja att anställa antingen en leg hälso- och sjukvårdskurator eller en socionom (som då ej kan arbeta med bedömning), eller om den leg hälso- och sjukvårdskurator man anställer SKA ha socionomexamen. 
  För att en medicinsk bedömning ska kunna göras krävs legitimerad personal. Personal som inte är legitimerad kan inte göra en första bedömning.  
 2. Kompetenskraven, är det samma grundkrav med 2 leg psykolog/1 leg psykolog + 1 leg psykoterapeut och en leg. hälso- och sjukvårdskurator/socionom oavsett vilken storlek på uppdrag man söker?
  Ja, det är samma grundkrav för samtliga storlekar.
 3. Vad ska övrig bemanning bestå av?
  Övrig bemanning ska bestå av - ”Grundkompetens för de kliniska tjänsterna är en legitimerad grundprofession inom hälso- och sjukvård med kompetens inom KBT motsvarade grundläggande psykoterapiutbildning.” För samtlig personal gäller minst ett års klinisk erfarenhet av barn och unga med psykisk ohälsa.
  Tanken är att man nu kan bygga teamet med flexibelt med exempelvis sjuksköterska, fler hälso- och sjukvårdskuratorer eller annan vårdpersonal med KBT kompentens.  Samtidigt behöver man göra ett medvetet val så att man har förutsättningar att klara uppdraget utifrån regionala medicinska riktlinjer vad gäller behandling, samt att ta höjd för att alltid ha de kravställda minsta grundkompetenserna (leg. psykolog, leg psykoterapeut, socionom) på plats. Man kommer också att behöva kunna möta tillgänglighetskraven med en medicinsk bedömning utförd av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom 3 dagar.
 4. Behöver leg. hälso och sjukvårdskurator/socionom även ha KBT-kompetens, utöver ett års erfarenhet av barn och unga med psykisk ohälsa?
  Nej.
 5. Räknas vårdcentralens psykologer in i antalet tjänstefaktorer man behöver inom UPH?
  Nej - UPH är ett separat uppdrag. Man kan givetvis använda vårdcentralens psykolog på UPH men den tjänstefaktor ska då enbart arbeta mot UPH. Tjänstefaktorer avseende UPH som tilläggsuppdrag ska vara utöver den bemanning ni har idag. Psykolog som är kopplad i övrigt till vårdcentralen ska inte  ingå i den totala tjänstefaktorn på UPH.
  Exempel: En psykolog är anställd inom Vårdval Vårdcentrals ordinarie uppdrag 50 % och på UPH 50 %. Alltså + 2 legitimerade psykologer eller + 1 legitimerad psykolog och en legitimerad psykoterapeut, båda med KBT-inriktning.
 6. Om inte, har vi uppfattat det rätt då med tjänstefaktorer; två psykologer som jobbar 50 % var med UPH = 1 tjänstefaktor? 
  Ja.
 7. Kan en viss del av de 4,5 tjänstefaktorerna vara av samordnade funktion/teamledare?
  Ja, under förutsättning att ni klarar alla delar i ert uppdrag. UPH är ett separat uppdrag så alla tjänstefaktorer som tillhör UPH ska vara utöver vårdcentralsuppdraget = minimi 4,5 tjänstefaktorer.
 8. Svaret angående samordnande funktion/teamledare är alltså ja, men i rimlig omfattning?
  Hur ni organiserar er i teamet kan vi inte lägga oss i. Men ni måste klara ert uppdrag, se svar ovan.
 9. Räknar ni 4,5 tjänst på liten. Är det helt tjänster utöver vårdcentralens redan befintliga tjänster?
  Ja, UPH är ett separat uppdrag så dessa tjänster är utöver.
 10. Vad händer om man inte når måltalen?
  Detta kommer styrgruppen för UPH att ta ställning till inom kort och återkomma om med besked.
 11. Vad menas med tjänstefaktorer? Vi tolkade det som att 1 tjänstefaktor är en tjänst omfattande 100 procent, men att det kan utgöras av två 50 procents tjänster, till exempel. Stämmer det?
  Ja, men undvik fragmentering av tjänster. Lägre tjänstgöringsgrad än 40 % bör undvikas. Ju fler personer ett team består av, desto svårare blir det att hålla ihop det.
 12. Om man blir godkänd för tilläggsuppdraget UPH men misslyckas med rekrytera behörig personal kan man då avsäga sig uppdraget?
  Ni får inget medgivande till driftstart om ni inte har all kravställd personal på plats vid driftstartsmötet ca två veckor innan start. Ni kan också ta tillbaka er ansökan innan driftstart, alternativt skjuta upp driftstart någon månad.
 13. Räcker det att t.ex. socionomen enbart är anställd på 30 %?
  Nej. Kravet är totalt 100 %, dvs en tjänstefaktor.
 14. Hur fyller vi i att vi t.ex. behöver administrativ personal (sekreterare) som en del av UPH:s bemanning. Får de ingå i de totala antal tjänster (så länge vi klarar vårt totala uppdrag) eller måste vi anställa sekreterare utöver psykologer och socionomer? Vet andra UPH som haft adminpersonal som stöd i igångsättning samt även löpande. Istället för att psykologerna ex ska sitta med admin tänker vi.
  Så länge ni klarar uppdraget med de krav som anges i KoK, så får ni driva er verksamhet som ni vill. Minimiantalet tjänstefaktorer gäller, 4,5 tjänstefaktorer.
 15. Är tjänstefaktorerna för mellan och stor UPH skall-krav i Krav- och kvalitetsboken?
  Enligt kapitel 2.9.4 i Krav- och kvalitetsboken är minimikravet på en UPH-mottagning 4,5 tjänstefaktorer. För att kunna erbjuda ett patientsäkert omhändertagande, är rekommendationen att de ytterligare tjänstefaktorer som den extra ersättningen är tänkt att finansiera i mellan och stor UPH, ska gå till kliniska tjänster med en legitimerad grundprofession inom hälso- och sjukvård/socionom. En rekommendation är därför +1,0 tjänstefaktor för UPH-mellan, totalt 5,5 tjänstefaktorer samt +2,0 tjänstefaktorer för UPH-stor, totalt 6,5 tjänstefaktorer. Detta är också eftersträvansvärt utifrån arbetsmiljösynpunkt, eftersom mellan och stor UPH också kräver behandling av fler antal unika barn per år.

Uppdragets storlek – liten, mellan, stor

 1. Vad händer om behovet är större, kommer man att kunna ansöka om utökat uppdrag varje år?
  Ja upp till nivå Stor.
 2. Går det att ändra från en liten till mellan eller stor UPH-mottagning under innehavande år?
  a. Men det innebär en avtalsjustering och kräver därför eftertanke kring förutsättningarna från verksamhetens sida. Detta kräver i sig en ansökan.
 3. Om vi börjar med UPH Liten, finns det då möjlighet att utöka uppdraget vid ett senare tillfälle om vi känner att vi har mer kapacitet? Kan vi utöka årsvis eller när som helst i sådana fall? När behöver vi i så fall söka om utökning? Deadline?
  Ja ni kan utöka och det kan ske när som helst under verksamhetsåret eftersom det är fråga om löpande annonsering. Ni måste dock ha framförhållning och en skriftlig ansökan måste skickas in. Denna handläggs och beslutas av avtalsslutande nämnd. Avstämning inför drift/utökning krävs. Totalt krävs normalt ca 3 månaders handläggningstid för att alla beslut ska kunna fattas.
 4. Vore bra att få ta del av piloterna, dvs hur många unika barn som sökt i områden så man kan korrelera till sitt eget område.
  Ni kan läsa statistik i årsrapport som finns publicerat: Beslutsdokument och rapporter
 5. Avgör Koncernkontoret vilken omfattning som är rimlig?
  Nej. Det är upp till verksamheten att göra denna bedömning. Koncernkontoret kommer i dialogen under ansökan att ställa frågor om hur verksamheten tänker sig att klara det uppdrag och den omfattning som sökts.
 6. Hur "mäter" man antalet barn i måltalen? Handlar det exempelvis om registrerade besök eller via KVÅ-kod eller liknande?
  Unika individer som registreras för besök.

Journalföring och it

Journalföring för UPH – manual  

 1. Separat journal? Är det tillräckligt att vi har ”låst” psykiatridelen i vår journal så enbart de som jobbar med UPH och vår samtalsmottagning ser dessa anteckningar? Eller måste det vara en helt egen journal?  
  UPH måste ha egen enhetskod och eget HSA-ID. Journalen blir därför separat. I annat fall blir det otrohetsavdrag för den vårdcentral patienten kommer ifrån. Det är också uppgifterna i den unika UPH-journalen som ligger till grund för statistik och uppföljning.
 2. Hur fungerar journalföring på filial?
  Journalföring måste ske på UPH:s huvudenhet, så att det hamnar i journal som är knuten till rätt enhetskod och HSA-ID.

Samverkan och samverkansområden

 1. Har ni specificerat hur mycket man ska vara med på samverkan generellt alltså inte utifrån UPH:s pågående patients behov?
  Nej. Ni ska samverka i den omfattning som behövs. Av Krav- och kvalitetsboken 2022, kapitel 2.9.5 framgår:
  ”UPH-enheterna ska aktivt verka för ett nära samarbete med övrig primärvård, vårdgrannar och samverkansparter tex skolhälsovård/elevhälsa, andra UPH-enheter, ungdomsmottagningar, socialtjänst, barnmedicinska mottagningar och barn- och ungdomspsykiatrin. Uppdraget ska utföras i samverkan med alla vårdcentraler som är verksamma inom aktuellt samverkansområde, vilka specificeras i bilaga 1.”
 2. Finns det någon reglering kring hur många UPH:s som får/kan öppnas i respektive område?
  Nej.
 3. Är det krav på att varje samverkansområde måste ha UPH?
  Nej, men det är förstås önskvärt.
 4. Är man ensam sökande för ett samverkansområde, blir man då ansvarig för hela samverkansområdet? Kan man säga att vi vill bara ha en liten enhet?
  Ja, man blir ansvarig för hela samverkansområdet. Verksamheten kan säga att den bara vill ha en liten enhet men samverkansområdet är detsamma.
 5. Kan den sökande enheten välja att bara ha ett litet område så att vissa vårdcentraler står utan UPH?
  Nej, samverkansområdena har de gränser de har och UPH-verksamheten ska arbeta över hela samverkansområdet.

Behandlingsprogram enligt RMR

 1. Behandlingsprogram - måste varje mottagning ha just Coolkids eller får vi besluta själva? 
  Ni ska använda de insatser/behandlingsprogram som regleras i RMR, varav Coolkids är en.   
  RMR: Barn och unga med tecken på psykisk ohälsa – omhändertagande inom vårdval vårdcentral och vårdval rehab (senaste version i den alfabetiska listan).

Lokaler – tillgänglighet och barnanpassning

 1. Är det någon skillnad på TD och det intyg som ska bifogas ansökan om UPH?
  Ja, de har olika syften. 

  Tillgänglighetsdatabasen (TD) är en databas i Sverige för invånare och besökare om fysisk tillgänglighet i vardagen. Det handlar om allt från fiskeplatser, slott och  hotell till vårdcentraler och bibliotek. TD sprider kunskap om att små åtgärder kan skapa tillgängliga miljöer. Bristande tillgänglighet innebär diskriminering. Arbete med tillgänglighet leder till ökad hälsa, demokrati och delaktighet för invånarna. TD ägs, driftas och utvecklas av Västra Götalandsregionen 

  Intyget som ska bifogas ansökan om UPH syftar till att säkerställa krav på lokaler (Fysisk tillgänglighet) enligt Krav- och kvalitetsboken (KOK). Av KOK framgår att alla lokaler där verksamhet utförs enligt uppdraget ska vara tillgängliga för personer med funktionsvariation och vara utformade i enlighet med Västra Götalandsregionens riktlinjer för fysisk tillgänglighet.

  Läs mer på sidan Ansökningsprocessen – och vad du behöver veta inför ansökan under Krav på lokaler.

  Här finns mer information och en tillämpningsanvisning med hänvisning till Boverket.se där man hittar de certifierade tillgänglighetskonsulter som finns i Västra Götalands län samt den mall som ska användas för intyget.  
 2. Vem kan man kontakta angående lokalerna?
  Se svar och länk i frågan ovan. 
 3. Måste det till ett nytt intyg om tillgänglighet även om vi redan är godkända för vårdcentralen?
  Ja, intyg ska bifogas. Det gäller även de som haft tidigare UPH-uppdrag. Om ni genomgått denna process om godkända när ni startade UPH, så borde ni ha detta intyg. Kontakta den tillgänglighetskonsult (av Boverket certifierad) som genomförde tidigare besiktning för förnyat certifikat.
 4. Hur ställer ni er till tillgänglighetsbesiktning på filialer?
  Filialer för permanent verksamhet ska tillgänglighetsgranskas och tillgänglighetsanpassas. Tillfälliga lokaler på ex högstadieskola behöver inte tillgänglighetsgranskas.
 5. Startbidrag för iordningställande av barnanpassade lokaler?
  Nej inget bidrag för detta finns.
 6. Behöver lokaliseringen vara i anslutning till vårdcentralen eller går det bra med en fristående mottagning, dvs. lokaler på annan plats?
  Nej. Enligt kapitel 3.18 i Krav- och kvalitetsbok för Vårdval Vårdcentral ska uppdraget i kapitel 2 (varav UPH är ett av dem) genomföras vid vårdcentralen eller i lokaler nära angränsande till vårdcentralen. 
 7. Finns det möjlighet att starta upp i grannkommunerna, eller i andra samverkansområden, om det skulle finnas behov i andra kommuner som inte är täckt?
  Nej, filialer ska finnas inom samverkansområdet.
 8. VGR:s riktlinjer för fastigheterna - ska jag redan nu kontakta vår fastighetsförvaltare för att genomföra denna besiktning? Eller är det ni som initierar bedömning OM vi blir godkända att starta en UPH? Det är ju svårt för mig att bedöma om vi uppfyller kravet i nuläget.
  Vårdgivarna ansvarar för att besiktning är genomförd. UPH-mottagningen kan inte starta om besiktning inte är genomförd och anmärkningar inte är åtgärdade vid driftstartsmötet senast två veckor före driftstart.

Remisser

 1. Ska UPH-vårdcentraler ta emot remisser?
  Ja.