Bakgrund

Bakgrund till funktionen
Vårdsamordnare psykisk ohälsa

Västra Götalandsregionen har beslutat att det ska finnas vårdsamordnare psykisk ohälsa på vårdcentralerna.

Psykisk ohälsa är ett av de största folkhälsoproblemen och en av de vanligaste orsakerna till att personer i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden. Under ett år lider drygt en miljon svenskar i arbetsför ålder av psykisk ohälsa, vilket motsvarar närmare 20 procent av arbetskraften.

Merparten av vuxna som drabbas av nedstämdhet och depression, oro och ångest söker och får sin behandling inom primärvården.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer Vård vid depression och ångestsyndrom (2020), anger att det vid vård av personer med depression eller ångestsyndrom är särskilt viktigt med kontinuitet och tillgänglighet, vilket är grundförutsättningar för en individuellt anpassad och god vård genom hela sjukdomsförloppet. Hög tillgänglighet innebär snabb tillgång till besök, telefontillgänglighet, öppethållande, bemanning och personal med kunskap om psykisk ohälsa. Ett sätt att tillgodose detta inom primärvården kan enligt riktlinjerna vara att det finns en vårdsamordnare som ansvarar för stöd och kontinuerlig kontakt med personer med depression eller ångestsyndrom. Insats från vårdsamordnare har i de uppdaterade riktlinjerna 2020 getts en högre prioritet (prio 4).

Utredningen God och nära vård med Anna Nergårdh som särskild utredare, lämnade i januari sitt delbetänkande Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:16). I Utredningen beskrivs hur primärvården på ett bättre sätt skulle kunna ta emot och behandla personer med psykisk ohälsa. Arbetet bör organiseras på ett effektivt sätt och enligt bästa tillgängliga kunskap. Ett bra sätt är att använda sig av funktionen vårdsamordnare och att organisera psykosociala team. VGR:s arbete med vårdsamordnare lyfts fram i utredningen som det tydligaste dokumenterade och beforskade exemplet i svenskt sammanhang.
Läs mer i utredningen:
God och nära vård - Rätt stöd till psykisk, SOU 2012:6(gov.se)

Sedan 2015 har det i regionen, pågått forskning och utveckling av funktionen Vårdsamordnare psykisk ohälsa i primärvården. Detta har skett i nära samarbete mellan VGR och Göteborgs Universitet.

Göteborgs Universitet har gjort en vetenskaplig utvärdering. Den vetenskapliga studien publicerad 2018, är den första studien i Sverige som visar att en vårdsamordnarfunktion på vårdcentralen kan ge ökad kvalitet i vården i form av hög tillgänglighet och hög kontinuitet för patienter med depression. De patienter som hade kontakt med vårdsamordnare tillfrisknade snabbare. De återgick också till arbetet tidigare. På de vårdcentraler som infört vårdsamordnare är både läkare och chefer nöjda Det är också patienterna. Ytterligare resultat från den vetenskapliga utvärderingen publiceras kontinuerligt. Se Forskning