Hälsofrämjande lokaler – för både patienter och personal

I arbetet med nya vårdlokaler finns förutom de olika programgrupperna också två stödgrupper. En av dem är gruppen som arbetar med hälsofrämjandefrågor.

Hälsofrämjandegruppen har under hösten funnits tillgänglig som ett stöd för de övriga grupperna, men det är egentligen nu – när det finns färdiga förslag från flera av grupperna – som arbetet trappas upp på riktigt. Förslagen ska synas för att säkerställa att de ligger i linje med ett hälsofrämjande sjukhus.

– Vi har definierat ett antal områden som vi tittar på, säger Maria Norberg Sjösvärd, processledare för hälsofrämjande och sammankallande i gruppen. Det är bland annat ljud och ljus, orienterbarhet, inslag av natur och att lokalerna är anpassade för aktivitet.

Ett levande sjukhusentré

Den nya huvudentrén tror Maria kommer att tillföra positiva värden för patienterna:

– När man kommer till ett sjukhus som patient eller närstående är man ofta stressad och orolig. Jag tror då att det är bra om man kan mötas av ett ’torg’ där det finns någon sorts aktivitet, där människor rör sig vid fler tider på dygnet än vad som är fallet i huvudentrén i dag.

En annan förhoppning är att entréområdet ska skapa en känsla av att sjukhuset fortsätter även utanför dörren.

– Med en genomtänkt design tror jag att man kan åstadkomma det, och då kanske det också kommer att kännas mindre naturligt att röka utanför entrédörren.

Lokalernas orienterbarhet är en annan viktig fråga. I arkitekternas förslag är tanken att man vid varje vägval endast ska ha två alternativ att välja mellan, i stället för ett myller av skyltar, pilar och bokstavsbeteckningar.

– Om patienten har lätt att hitta rätt skapar det en känsla av egenmakt och kontroll, säger Maria. Det gör också att patienten vågar lämna sin avdelning för att till exempel ta sig ned till biblioteket eller cafeterian.

Gruppen som arbetar med lokaler för vård är ännu inte klar, men viktigt i det arbetet är att de nya enkelrummen ger patienten en utblick mot naturen och kontakt mot korridoren och personalen där, samtidigt som patienten har möjlighet att känna sig privat.

Flerarbetsplatser kräver genomtänkt utformning

Hälsofrämjandegruppen kommer också att ha ett gemensamt möte med den grupp som arbetar med personalutrymmen, då det området rymmer många frågor med hälsofrämjandeaspekter. Personalens måltidsmiljö är en sådan:

– Ett personalrum bör vara lagom stort så att man kan äta avskilt utan att tappa kontakten med övriga i rummet, förklarar Maria.

Ett annat område är arbetsplatser:

– Om man väljer en lösning där flera personer arbetar i samma rum finns det många sätt på vilka man ändå kan skapa en bra arbetsmiljö. Det kan till exempel vara avskärmningar eller ljuddämpande material.

Det sistnämnda är något som gruppen försöker balansera mot strävan att materialen också ska vara lättstädade, både ur hållbarhets-, miljö och arbetsmiljöaspekt. Porösa material som absorberar mycket ljud kan också vara svårskötta.

En fråga som lätt relateras till det hälsofrämjande området är vilka färger man ska välja till väggar och inredning för att uppnå vissa effekter. På det området finns emellertid ingen forskning som ger något entydigt svar.

– Det finns en del arbeten som tar sikte på färger som främjar ro och minskar stress, säger Maria. Däremot finns det ingenting som berör färger som stimulerar till aktivitet under vårdtiden. Det viktigaste tror jag är att det är gjort med omsorg och att det blir ett enhetligt och begripligt sjukhus.