Patienträttigheter

Invånare i Västra Götaland har rätt till en trygg och lättillgänglig sjukvård av hög kvalitet.

I kontakten med hälso- och sjukvården har du både rättigheter och skyldigheter.

Pengarna tillbaka efter 30 minuter

Om du bokat tid för besök hos en vårdenhet ska du inte behöva vänta mer än 30 minuter efter den utsatta tiden. Får du vänta längre har du rätt att få tillbaka den patientavgift som du betalat för besöket. Du ska ändå få den konsultation/behandling som du kom för. Detta gäller inte för akuta eller oplanerade besök. Återbetalning av avgiften kan bara göras vid det aktuella besöket – inte i efterskott. Om du blir försenad eller inte kan komma på utsatt tid måste du meddela det så snart som möjligt. Om tiden inte avbeställs ska du betala patientavgiften.

Ersättning vid inställd operation

Ibland händer det att sjukhuset ställer in en operation med kort varsel. Det finns då möjlighet att ansöka om ersättning. Vänd dig till den vårdenhet som skulle ha genomfört operationen för att ansöka om ersättningen. Där kan de informera dig om dina rättigheter och hjälpa till att fylla i en ansökningsblankett. När besked om inställd operation lämnas för sent kan du även få ersättning om en bokad sjukresa inte går att avboka eller om den redan genomförts. Mer information om ersättning vid inställd operation finns på 1177:s webbplats.

Ersättning vid vårdskada

Om du drabbas av skada i vården kan du i vissa fall ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. På webbplatsen 1177 finns information om under vilka förutsättningar det kan bli aktuellt samt hur man ansöker om ersättning för skada från patientskadeförsäkringen respektive läkemedelsförsäkringen.

Hjälpmedel

Sjukvårdshuvudmannen (här Västra Götalandsregionen) ska enligt hälso- och sjukvårdslagen erbjuda habilitering och rehabilitering samt hjälpmedel för funktionshindrade. Barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade ska få tolktjänst för vardagstolkning. Habilitering, rehabilitering och tillhandahållande av hjälpmedel ska planeras i samverkan med den enskilde. Om du behöver hjälpmedel för någon form av handikapp, vänd dig till arbetsterapeut, fysioterapeut eller distriktssköterska vid din vårdcentral.

Tolkhjälp

Du som har hörsel- eller talsvårigheter har rätt till tolk.

Även du som inte förstår eller talar svenska så bra har rätt till tolk så att du kan göra dig förstådd på ditt eget språk. Du bör inte använda barn eller andra släktingar som tolkar åt dig. Språktolken har endast till uppgift att översätta och tystnadsplikt gäller för dem såväl som för sjukvårdspersonal.

Om du behöver en tolk kan du eller ditt ombud meddela vårdpersonalen detta i samband med att du beställer tid. Tolkhjälpen är kostnadsfri.

Läs mer