Allmäntjänstgöring (AT)

Kungälvs sjukhus erbjuder en gedigen AT-utbildning – här finns närhet, kompetens och en vilja att ta hand om dig som AT-läkare. Vi har det lilla sjukhusets fördelar med ett varierande sjukdomspanorama, mycket kliniskt vardagsarbete och nära kontakter kolleger emellan.

Kungälvs sjukhus är ett länsdelssjukhus med akutverksamhet dygnet runt. I upptagningsområdet bor cirka 130 000 invånare. Följande enheter finns vid sjukhuset: allmänkirurgi, ortopedi, gynekologi, anestesi, internmedicin, geriatrik, operation, rehabilitering, psykiatri, radiologi, laboratorium och blodcentral. Sjukhuset har 214 vårdplatser.

Utbildning

 • Som ny AT-läkare på Kungälvs sjukhus får du två veckors introduktion. Här blir du insatt i rutiner samt de olika system som vi jobbar med. Under veckorna presenterar sig även sjukhusets olika icke medicinska verksamheter liksom vår chefläkare och vår sjukhusdirektör.
 • I introduktionen ingår också olika medicinska föreläsningar. Vi går igenom handläggning av akuta tillstånd utifrån ett medicinskt, kirurgiskt, ortopediskt och psykiatriskt perspektiv. Dessutom pratar vi om patientbemötande och krishantering på akuten samt hur man bedömer hur pass stora vårdinsatser man ska göra i ett akut skede för vissa patienter ur etisk synvinkel. Vi går också igenom sjukhusets katastrofplan och genomför en traumaövning.
 • Ungefär en gång i månaden har vi undervisningsdag där de olika klinikerna föreläser. Även externa föreläsare förekommer på dessa dagar.
 • Du får personlig utbildning i A-HLR.
 • Du får EKG-undervisning under introduktionen.
 • Du får utbildning i försäkringsmedicin.
 • Du deltar i tre tvådagarsinternat under AT. Vi kallar dessa "fokusdagar" och där behandlar vi bl.a. ämnen som organisation, ledarskap, gruppdynamik, omvärld och samhälle, självkännedom, patientmötet och samtalsteknik.
 • Vi gör årligen en längre studieresa.
 • Förutom den gemensamma undervisningen ovan sker undervisning och handledning i det kliniska arbetet på de olika klinikerna. Det finns måldokument utarbetade på samtliga kliniker som beskriver vad AT-placeringen innebär vid respektive klinik.
 • Under din öppenvårdplacering har du avsatt tid för instudering och utbildning en gång i veckan. Då har du också möjlighet att få auskultera inom någon specialitet som inte finns representerad i ditt block vid Kungälvs sjukhus (till exempel gyn, ögon eller ÖNH).
 • Du får möjlighet att delta i AT-forum tillsammans med övriga AT-läkare i Västra Götalandsregionen. Detta är ett tvådagarsseminarium som hålls årligen på Bohusgården i Uddevalla.

Handledning

Varje AT-läkare får en personlig handledare vid varje placering. Du har avsatt tid med din handledare en gång varje månad. Som stöd för dessa samtal används en handledningsplan som utarbetats gemensamt vid sjukhusets kliniker. ST-läkarna fungerar som handledare och även dessa får handledning för att kunna göra detta. Under vårdcentralsplaceringen har du handledning en timma/vecka.

Reflektionsgrupper

AT-läkare deltar tillsammans i reflektionsgrupper som träffas en gång/månad under AT-tjänstgöringen på sjukhuset under professionell handledning.

AT-expedition

För AT-läkarna finns ett eget stort och rymligt rum möblerat med soffa och konferensbord. Här finns datorer och tv. Dessutom finns ett pentry.

På det olika klinikerna finns det också AT-rum för det dagliga arbetet.

Jourer

På klinikerna för medicin respektive kirurgi och ortopedi inslussas man i klinikernas jourscheman. Initialt förstärkningsjourer, därefter eftermiddagsjourer, helg och slutligen natt. Inom psykiatrin, endast dag- och helgjourer. När man går nattjourer på medicin finns alltid en husjour på plats. På kirurgi/ortopedi finns en legitimerad kollega från den andra specialiteten på plats när man går nattjour (till exempel, om en AT-läkare är primärjour på ortopeden, är primärjouren på kirurgen legitimerad och traumaledare).

Kontakt

Karin Ahlstedt, studierektor
Tfn 0303-986 92, 0730-64 70 34
E-post: karin.ahlstedt@vgregion.se

Anita Hellström, studierektorsassistent
Tfn 0303-987 74, 0702-66 88 93
E-post: anita.hellstrom@vgregion.se