Spillvärme lagras – blir till värme på nytt

Miljöcertifierade byggnader och el från egna solceller – Västfastigheter och Kungälvs sjukhus satsar stort på hållbarhet. Och det slutar inte där; tack vare ett nytt energilager kan spillvärme från bl.a. MR-kameran snart värma upp sjukhuset på vintern – en vinst för både miljön och ekonomin.

I våras borrades det för fullt på norra parkeringen vid sjukhuset och anledningen är att Västfastigheter och Kungälvs sjukhus anlägger ett energilager. Arbetet försenade tyvärr utbyggnaden av parkeringsytan som ska ge plats för cirka 300 bilar i höst.

Energilagret lagrar värme 

På sjukhuset finns flera verksamheter och processer som ger ett stort värmeöverskott. Det är bland annat spillvärme från MR-kameran och bårhusets kylar.

Tidigare har energin försvunnit ut i luften. Med ett energilager kan värmen i stället ledas till marken runt borrhålen. Där lagras den överblivna värmen inför den kalla årstiden – eller så används värmen för att hetta upp vatten till tvätt och duschar.

– Vi bygger alltså om systemet för att kunna flytta kyla och värme från platser där det finns ett överskott till platser där det finns ett underskott, berättar Jan Sarac, energistrateg på Västfastigheter.

Det är både billigare och miljövänligare att flytta runt energi än att köpa in ny. Satsningen kommer att innebära en besparing på ungefär 1200 MWh per år.

– Det motsvarar ungefär energin som krävs för att värma upp 80 villor. När energilagret är på plats kommer det även att medföra en viss koldioxidbesparing, berättar Jan Sarac.

Egna solceller sparar skattepengar

För att ytterligare minska mängden köpt energi satsar Västra Götalandsregionen på solceller. Västfastigheter har som mål att producera 3 GWh solel år 2030.

– I Västra Götalandsregionens miljöplan står det att vi ska använda regionens fastigheter i utvecklingsarbetet i större utsträckning för att kunna vara föregångare, i synnerhet vad gäller solel, säger Jan Sarac.

All el som Västfastigheter producerar kommer verksamheten – och i slutändan också miljön och skattebetalarna – till nytta.

– När Västfastigheter producerar egen el minskar kostnaderna. Vi gör också en miljövinst, i och med att vi får lokal produktion där energin används. Det gör att vi slipper energiförluster, säger Jan Sarac.

I samband med ny- eller ombyggnationer är det kostnadseffektivt att bygga in solceller. Därför planeras det för solceller på ombyggnadsdelen av nya Kungälvs sjukhus.

En miljöcertifierad byggnad

Västfastigheters större om- och nybyggnadsprojekt ska uppfylla kraven enligt certifieringen Miljöbyggnad. Idag är vårdbyggnaden vid Kungälvs sjukhus inlämnad för certifiering enligt Miljöbyggnad Guld, och ytterligare en byggnad för silvernivån.

Genom att uppfylla kraven för miljöcertifieringen får man ett kvitto på en byggnads miljöprestanda. Låg energianvändning är ett av kraven men Miljöbyggnad tar också hänsyn till innemiljö och material.

Innemiljö handlar bland annat om att byggnaden ska ha bra ljudmiljö, ventilation, fuktsäkerhet, inomhusklimat och dagsljus. För materialkriteriet tittar man på kemikalieinnehållet hos valda byggvaror och dokumenterar var de finns i byggnaden.

Till hjälp finns verktyget Byggvarubedömningen som betygsätter olika material. På så vis säkerställer vi att endast godkända material används.

– I våra sjukhus vistas patienter som är försvagade. Därför måste innemiljön vara så bra som möjligt. Det är ett grundkrav för patienterna men ger också en trygg arbetsmiljö för personalen, säger Marianne Nyqvist, miljöstrateg.