Miljövänlig byggnad

Den övergripande visionen för Västra Götaland är ”Det goda livet”, där hållbar utveckling och dess tre dimensioner står som ledstjärna. De tre dimensionerna är människa, miljö och ekonomi.

Västra Götalandsregionen har primärt fyra utmaningar att möta för att uppfylla visionen ”Det goda livet”:

  • låg klimatpåverkan,
  • giftfri miljö,
  • hållbar resursanvändning, samt
  • biologisk mångfald.

Miljövänlig byggnad

För om- och tillbyggnaden av Nya Kungälvs sjukhus gäller ett projektspecifikt miljöprogram. De nya vårdbyggnaderna har preliminärt certifierats för guldnivån enligt det svenska miljöcertifieringssystemet "Miljöbyggnad". Denna ambitionsnivå motsvarar den bästa lösningen och tekniken ur ett hållbarhetsperspektiv. För ombyggnadsdelarna är målsättningen att uppnå silvernivån. "Miljöbyggnad" innehåller tre områden där byggnaden ska certifieras: energi, innemiljö samt material.

Material och byggproduktion

I projektarbetet arbetar projektörer och entreprenörer utifrån ett livscykelperspektiv, vilket innebär att man använder processer och konstruktioner som minimerar materialåtgång, mängden restprodukter och energianvändning.

Försiktighetsprincipen gäller; det vill säga att misstanken om att en produkt, teknik eller process är miljöstörande räcker för att avstå från den. Miljömärkta produkter ska användas där de finns. PVC-fritt VVS-material ska alltid eftersträvas där fullgott alternativ finns. Förnyelsebara råvaror ska användas i första hand.

Systemval med betydelse för drift, förvaltning och miljö redovisas och sammanställs i s.k. "medvetna val". En byggnadsrelaterad loggbok upprättas som innehåller information om vilka byggvaror som har använts i golv, stomme, ytterväggar, yttertak och innerväggar. Dessutom redovisas mängd samt placering i byggnaden.

För att minimera avfallsmängden prioriteras prefabricerade material samt retur- och återanvändningssystem för förpackningar. Byggavfall källsorteras, minst 80 procent av den totala avfallsmängden ska vara sorterat, det vill säga maximalt 20 procent får gå till deponi och brännbart.

Inomhus- och utomhusmiljö

Byggnaden ska ha en god inomhusmiljö utan problem med fukt, mögel, radon, kemikalier, damm/partiklar eller liknande olägenheter. Detaljerade krav ställs exempelvis på luftkvalitet, lufthastighet, rumsklimat, ljus, ljud, elmiljö och städbarhet.

Borttagna grönytor ska kompenseras genom etablering av motsvarande grönytor. Biologisk mångfald ska främjas.

Energiförbrukning

Västra Götalandsregionen har beslutat att tidigarelägga de nationella målen avseende byggnaders energianvändning från 2050 till 2030. För att klara målet krävs att nybyggnationer från och med 2012 har en energiförbrukning på 60 kWh/m2,år inklusive verksamhetsel. 

Verifiering av uppsatta mål och krav

Uppföljning kommer att göras efter att byggnaderna tas i drift. Uppföljningen kommer att omfatta energi, termisk komfort, fukt, vårdhygien m.m. Dessutom görs en löpande uppföljning av det övergripande miljöprogrammet med tillhörande kontrollprogram.