Mål och utgångspunkter

I arbetet med den nya vårdbyggnaden, som i hög grad var ett verksamhetsutvecklingsprojekt, sattes ett antal mål och utgångspunkter upp.

 • Sjukhuset fortsätter att utveckla uppdraget som ett attraktivt hälsofrämjande akutsjukhus. Det hälsofrämjande synsättet genomsyrar all verksamhet.
 • Patienterna upplever ett gott bemötande, delaktighet och en köfri vård.
 • Patienters och närståendes erfarenheter tillvaratas i vårt förbättringsarbete med nytänkande i fokus.
 • Den medicinska kvalitén är högsta möjliga.
 • Sjukhuset spelar en central roll i närsjukvården inom vårt upptagningsområde där samverkan mellan olika aktörer ökar.
 • Sjukhuset erbjuder utvecklingsmöjligheter och en god arbetsmiljö och upplevs som en attraktiv arbetsplats.
 • Den ekonomiska situationen är under kontroll.

Utgångspunkter

Följande utgångspunkter ligger till grund för till- och ombyggnaden.

 • Patienter Lokalerna ska främja patientens integritet, deltagande, trygghet och kontakt med såväl personal som anhöriga. Patienternas rum ska vara enkelrum med ytor som möjliggör att undersökningar/ behandlingar/dokumentation sker där. Flexibilitet på avdelningarna för tillfälliga överbeläggningar måste finnas.
 • Medarbetare Lokalerna ska ge förutsättningar för en god arbetsmiljö och trivsel för medarbetarna. De ska också möjliggöra överblick och kommunikation. De ska främja såväl ett flexibelt arbetssätt som ett patientnära arbetssätt (dvs. att fler arbetsuppgifter – såsom exempelvis dokumentation – sker hos patienten), men med möjlighet till avskilda arbetsutrymmen och utrymmen för rast/vila.
 • Samverkan Lokalerna ska medge samverkan över klinik- och avdelningsgränser. De ska också möjliggöra samverkan mellan mottagningar, dagsjukvård och avdelningar samt mellan olika yrkeskategorier. Lokalerna ska också möjliggöra samverkan med verksamheter i den befintliga byggnaden.
 • Flexibilitet & standardisering Lokalerna ska vara flexibla på kort och lång sikt för att möjliggöra förändrade arbetssätt, organisationsförändringar samt användning för annan verksamhet (t.ex. utökad dagvård). Vårdavdelningarna ska vara möjliga att dela av i mindre enheter. Utformningen ska vara standardiserad för att öka möjligheterna att arbeta över klinik- och avdelningsgränser. Standardiseringen ska också göra det lätt för patienten att orientera sig på olika avdelningar.
 • IT Lokalerna ska från början vara förberedda för funktionella IT-lösningar till stöd för patienter och medarbetare.
 • Kostnadseffektivitet Lokalerna ska främja kostnadseffektiva lösningar vad gäller logistik (i form av bl.a. materialförsörjning och interna samband) och drift.
 • Miljö och hållbar utveckling Lokalerna ska i möjligaste mån vara miljövänliga vad gäller material, inredning och energiförsörjning. Lokalerna ska ha kontakt med utomhusmiljön och ta in dagsljus.
 • Tillgänglighet Lokalerna ska utformas så att de är fullt tillgängliga för äldre och för personer med funktionsnedsättning.