Utomhusmiljön

En genomtänkt miljö där arkitektur, ljus och konst samspelar är viktig för patienter, besökare och medarbetare.

De nya byggnaderna utformas så att de samspelar och hänger ihop med den befintliga sjukhusbyggnaden. Huskropparna är smala, vilket gör att mycket dagsljus släpps in och kopplingen till naturen stärks. Vårdmiljön ska bidra till tillfrisknande och upplevd hälsa, bland annat genom trivsamma måltidsmiljöer och ytor som inspirerar till aktivitet.

Runt sjukhuset anläggs ett promenadstråk som leder genom träddungar och lövgångar, förbi anlagda trädgårdsytor och vildväxande natur.

Sjukhusets innergårdar ska dels vara vackra och stimulerande att betrakta inifrån byggnaden, dels vara trivsamma platser att vistas på. Gårdarna fångar upp det som är karaktäristiskt i vår omgivning – den gräsbevuxna strandmiljön och det klippiga, bohuslänska landskapet.