Forskning

Här hittar du forskning om FaR (Fysisk aktivitet på Recept) i Västra Götalandsregionen.

I fliken längst ner på sidan hittar du referenser till FaR-forskning som skett i övriga Sverige. Om du vill läsa mer forskning om fysisk aktivitet så hittar du samlad information på hemsidan FYSS

Pågående studier

IMPA-projektet - FaR för barn med obesitas

IMPA (Implementering av fysisk aktivitet på recept för barn som har obesitas) är ett forskningsprojekt för barn inom barn- och ungdomshälsovården i VGR.

Projektet utforskar förutsättningar och genomförbarhet för fysisk aktivitet på recept (FaR) som behandlingsmetod för barn mellan 6-12 år som har obesitas. Trots att FaR-metoden förekommer som behandling är denna än så länge helt obeforskad för målgruppen i sin kontext.

IMPA består av fyra delstudier, både kvalitativa och kvantitativa, och är kopplat till Sahlgrenska Akademin, sektionen för Hälsa och rehabilitering. Projektet kommer att ligga till grund för en avhandling och en masteruppsats.

Vill du veta mer om projektet?

Du kan läsa mer om om IMPA-projektet i:

Projektbeskrivning: Forskningsprojektet IMPA (pdf).

Kontaktpersoner

Följande kontaktpersoner inom projektet finns hos Centrum för fysisk aktivitet:

Ansvarig forskare för IMPA-projektet: docent Susanne Bernhardsson, FoUUI primär och nära vård. Mejl: susanne.bernhardsson@vgregion.se.


Aktiv 65 – Hälsoscreening för 65-åringar via Hälsoprofilen, konditions- och funktionstest

Aktiv 65 är en hälsoscreening av 65-åringar. Studien vänder sig till alla listade 65-åringar på två vårdcentraler i Göteborg. Genom att screena och arbeta med risk- och friskfaktorer hos individen är målet att undvika och/eller skjuta upp insjuknandet i diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdomar. I arbetet används vetenskapligt utvärderade instrument såsom Hälsoprofilen, konditionstest och funktionstester.

Ett magisterarbete planeras att publiceras under 2023:

PHYSICAL FITNESS AND PHYSICAL ACTIVITY in persons 65 years of age living in the city center of Gothenburg.

Kontaktperson: Camilla Bylin-Ottehall, Centrum för fysisk aktivitet Göteborg, camillabylin_ottehall@vgregion.se


FaR-studien Göteborg – 5-årsuppföljning av FaR-behandling i primärvården

Analys av 5 års FaR-intervention via vårdcentral alternativt fysioterapeut görs nu inom FaR-studien Göteborg. Studien innefattar sammanlagt 444 patienter i åldrarna 27–85 år, med metabola riskfaktorer som är fysiskt inaktiva och som sagt ja till FaR-behandling. Uppföljningstiden är hittills den längsta avseende FaR-intervention. Två delstudier ingår:

 1. Utvärdering av långtidseffekter gällande fysisk aktivitetsnivå, metabol hälsa och hälsorelaterad livskvalitet.
 2. Utvärdering av medierande faktorer (ex. förväntan, tilltro, lust, socialt stöd) av betydelse för ökad fysisk aktivitet under en 5-års FaR-behandlingstid.

Resultatanalys och manusskrivning pågår. Inlämning av manus till vetenskaplig tidskrift planeras 2022.

Kontaktperson: Stefan Lundqvist, Centrum för fysisk aktivitet Göteborg, stefan.lundqvist@vgregion.se


Publicerad forskning

FaR-studien Göteborg

FaR-behandling är idag otillräckligt implementerat inom svensk hälso- och sjukvård och mer forskning behövs för att utvärdera effektiva FaR-behandlingsstrategier.

FaR-studien i Göteborg startade 2010 på 15 vårdcentraler där 444 patienter i åldrarna 27–85 år, med metabola riskfaktorer och fysiskt inaktiva erbjöds FaR-behandling. Patienterna erbjöds uppföljning under sammanlagt 5 år.

Här hittar du avhandlingen, publicerade studier och uppsatser som har sin bas utifrån FaR-studien Göteborg.


FaR-fysioterapeut på motionsanläggning

Fysisk aktivitet på Recept och individuellt stöd av fysioterapeut på FaR-mottagning.

FaR-mottagningar i Göteborg är en unik verksamhet. Mottagningarna som är bemannade av fysioterapeuter är placerade på friskvårdsanläggningar och erbjuder patienter som fått fysisk aktivitet på recept (FaR) ett förstärkt individuellt stöd under 6 månader. Syftet är att patienten skall hitta en varaktig hälsofrämjande fysisk aktivitetsnivå. En utvärdering av 331 patienter visade på en ökad fysisk aktivitet med 171 minuter/vecka där patienter med multisjuklighet ökade sin fysiska aktivitet mest, en patientgrupp som har mest hälsa att vinna via ökad fysisk aktivitet.

PHYSICAL ACTIVITY ON PRESCRIPTION AND ENHANCED INDIVIDUAL SUPPORT BY PHYSIOTHERAPIST. A comparative study on individuals with multimorbidity. Magisterarbete (pdf)

Manus inlämnat till vetenskaplig tidskrift – planerad publikation 2023.

Kontaktperson: Elin Laurila, Centrum för fysisk aktivitet Göteborg, elin.laurila@vgregion.se

 

Physical activity on prescription: the health outcome after physiotherapy support in wellness centres

Fysioterapeut Panagiotis Kanellakis har i sitt master-arbete utvärderat FaR-fysioterapeutens arbete på motionsanläggning där 114 patienter med olika diagnoser följts upp efter en 6-månaders intervention. Ökad tilltro till att förändra fysisk aktivitet, en förbättrad fysisk aktivitetsnivå och högre egenskattad fysisk och psykisk hälsa är en del av resultaten vid 6-månaders uppföljning.

Om du vill läsa masterarbetet Physical activity on prescription: the health outcome after physiotherapy support in wellness centres i sin helhet, mejla stefan.lundqvist@vgregion.se 

 

 

 


IMPA-studien - Främja fysisk aktivitet hos barn med intellektuella utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar – vårdgivarperspektivet.

Många barn med intellektuella utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar är otillräckligt fysiskt aktiva. Vårdgivare som kommer i kontakt med dessa barn spelar en nyckelroll i att uppmärksamma deras behov. I artikeln gjordes en fokusgruppsstudie med 16 vårdgivare för att utforska upplevelser av behov, hinder och möjligheter att främja fysisk aktivitet för aktuell barngrupp. I resultatet betonas föräldrars stöd och engagemang, behov av struktur samt samhällsövergripande samverkan för att överbrygga gapet mellan barnverksamheter och aktivitetsarrangörer.

Exploring needs, barriers and facilitators for promoting physical activity for children with intellectual developmental disorders: A qualitative focus group study

Kontaktperson: Charlotte Boman, Centrum för fysisk aktivitet Göteborg, charlotte.boman@vgregion.se

 

 


Publicerade nationella FaR-studier

Nationella FaR-referenser

Det finns en hel del forskning om FaR nationellt i Sverige; i listan nedan hittar du referenser. Listan är skriven i alfabetisk ordning och uppdaterad 2023-05-09.

 1. Andersen, Pia, Sara Holmberg, Lena Lendahls, Per Nilsen, and Margareta Kristenson. "Physical Activity on Prescription with Counsellor Support: A 4-Year Registry-Based Study in Routine Health Care in Sweden." Healthcare 6 (2):34.

 

 1. Andersen, Pia, Lena Lendahls, Sara Holmberg, and Per Nilsen. "Patients’ experiences of physical activity on prescription with access to counsellors in routine care: a qualitative study in Sweden." BMC Public Health 19 (1):210. doi: 10.1186/s12889-019-6535-5.

 

 1. Andersen P, Holmberg S, Årestedt K, Lendahls L, Nilsen P. Physical Activity on Prescription in Routine Health Care: 1-Year Follow-Up of Patients with and without Counsellor Support. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(16).

 

 1. Andersen, P., Holmberg, S., Årestedt, K., Lendahls L, Nilsen P. Factors associated with increased physical activity among patients prescribed physical activity in Swedish routine health care including an offer of counselor support: a 1-year follow-up. BMC Public Health 22, 509 (2022). https://doi.org/10.1186/s12889-022-12940-4

 

 1. Andersen P. Physical activity on prescription with access to counsellor support implemented in routine care : Healthcare and patient perspectives. [Dissertation]. Linköping: Linköping University; 2022

 

 1. Bendrik R, Kallings LV, Bröms K, Kunanusornchai W, Emtner M. Physical activity on prescription in patients with hip or knee osteoarthritis: A randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation. E-pub April 2021. doi.org/10.1177/02692155211008807

 

 1. Bernhardsson, S., Boman, C., Lundqvist, S., Arvidsson, D., Börjesson, M., Larsson, M. E. H., . . . Lauruschkus, K. (2022). Implementation of physical activity on prescription for children with obesity in paediatric health care (IMPA): protocol for a feasibility and evaluation study using quantitative and qualitative methods. Pilot and Feasibility Studies, 8(1), 117. doi:10.1186/s40814-022-01075-3

 

 1. Bohman, Doris M., Linda Mattsson, and Gunilla Borglin. 2015. "Primary healthcare nurses’ experiences of physical activity referrals: an interview study." Primary Health Care Research & Development 16 (3):270-280. doi:10.1017/S1463423614000267.

 

 1. Boman, C., Bernhardsson, S., Lauruschkus, K., Lundqvist, S., & Melin, K. (2023). Prerequisites for implementing physical activity on prescription for children with obesity in paediatric health care: A cross-sectional survey. Frontiers in Health Services, 2. doi:10.3389/frhs.2022.1102328

 

 1. Börjesson, M, Daniel Arvidsson, Å Blomqvist, E-L Daxberg, I.H. Jonsdottir, S Lundqvist, A Mellén, A Onerup, J Persson, P Sjögren, T Svanberg, and L Jivegård. 2018. Efficacy of the Swedish model for physical activity by prescription [Effektivitet av den svenska modellen för fysisk aktivitet på recept (FaR). In Regional activity based HTA Göteborg, Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, HTA-centrum.

 

 1. Fagevik Olsén M, Wiklund M, Sandberg E, Lundqvist S, Dean E. Long-term effects of physical activity prescription after bariatric surgery: A randomized controlled trial. Physiotherapy theory and practice. 2021:1-11.

 

 1. Gustavsson, Catharina, Maria Nordqvist, Kristina Bröms, Lars Jerdén, Lena V. Kallings, and Lars Wallin. 2018. "What is required to facilitate implementation of Swedish physical activity on prescription? – interview study with primary healthcare staff and management." BMC Health Services Research 18 (1):196. doi: 10.1186/s12913-018-3021-1.

 

 1. Hagberg L, Lundqvist S, Lindholm L. What is the time cost of exercise? Cost of time spent on exercise in a primary health care intervention to increase physical activity. Cost Effectiveness and Resource Allocation. 2020;18(1):14.

 

 1. Hellenius Mai-Lis. Prescribing Exercise in Clinical Practice. Curr Cardiovasc Risk Rep. 5:331

 

 1. Hellgren, Margareta I., Per-Anders Jansson, Hans Wedel, and Ulf Lindblad. "A lifestyle intervention in primary care prevents deterioration of insulin resistance in patients with impaired glucose tolerance: A randomised controlled trial." Scandinavian Journal of Public Health 44 (7):718-725. doi: 10.1177/1403494816663539.

 

 1. Hemmingsson, E., J. Uddén, M. Neovius, U. Ekelund, and S. Rössner. 2009. "Increased physical activity in abdominally obese women through support for changed commuting habits: a randomized clinical trial." International Journal Of Obesity 33:645. doi: 10.1038/ijo.2009.77.

 

 1. Hendberg, P., H. Horder, and L. Ziden. 2014. "[Physical activity on prescription (PaP) after hip fracture lead to increased self-efficacy. Walks as a supplement compared with physical therapy alone]." Lakartidningen 111 (1-2):28-30.

 

 1. Jansson, A.-S. B., & Carlsson, G. (2021). Physical activity on prescription at the time of stroke or transient ischemic attack diagnosis – from a patient perspective. Disability and Rehabilitation, 43(8), 1121-1128. doi:10.1080/09638288.2019.1650296

 

 1. Joelsson, Monica, Susanne Bernhardsson, and Maria E. H. Larsson. 2017. "Patients with chronic pain may need extra support when prescribed physical activity in primary care: a qualitative study AU - Joelsson, Monica." Scandinavian Journal of Primary Health Care 35 (1):64-74. doi: 10.1080/02813432.2017.1288815.

 

 1. Joelsson M, Lundqvist S, Larsson MEH. Tailored physical activity on prescription with follow-ups improved motivation and physical activity levels. A qualitative study of a 5-year Swedish primary care intervention. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 2020:1-12.

 

 1. Kallings, L. V. 2008. "Physical Activity on Prescription -Studies on physical activity level, adherence and cardiovascular risk factors. Doctoral Thesis." Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet.

 

 1. Kallings, L. V., ed. 2011. FaR® -Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet. R 2011:30. Östersund: Statens folkhälsoinstitut.

 

 

 1. Kallings L, Leijon M. Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept - FaR. Stockholm: The Swedish National Institute of Public Health, 2003.

 

 1. Kallings, L. V. 2012. "Fysisk aktivitet på recept – en underutnyttjad resurs [Need for better implementation of physical activity on prescription]. (In Swedish with an English summary)." Läkartidningen 109 (51-52):2348-2350.

 

 1. Kallings, L. V. 2016. "The organisation of promoting physical activity in health care - examples from the Nordic countries." Clinical Health Promotion 6, Supplement 2 (“Implementation of physical activity in health care - facilitators and barriers” Supplement by the HPH Task Force on Health Enhancing Physical Activity in Hospitals and Health Services):27-30.

 

 1. Kallings LV. The Swedish approach on physical activity on prescription. (“Implementation of physical activity in health care - facilitators and barriers” Supplement by the HPH Task Force on Health Enhancing Physical Activity in Hospitals and Health Services). Clinical Health Promotion. 2016;6(Supplement 2):31-3.

 

 1. Kallings, L. V., M. E. Leijon, J Kowalski, M. L. Hellenius, and A. Stahle. 2009. "Self-Reported Adherence: A Method for Evaluating Prescribed Physical Activity in Primary Health Care Patients." J Phys Act Health 6:483-492.

 

 1. Kallings, L. V., M. Leijon, M. L. Hellenius, and A. Stahle. 2008. "Physical activity on prescription in primary health care: a follow-up of physical activity level and quality of life." Scand J Med Sci Sports 18 (2):154-161. doi: doi:10.1111/j.1600-0838.2007.00678.x.

 

 1. Kallings, L. V., and On behalf of the “Nordic network for physical activity food and health". 2010. Physical activity on prescription in the Nordic region - experiences and recommendations. Oslo: Helsedirekektoratet

 

 1. Kallings, Lena V, Justo Sierra Johnson, Rachel M Fisher, Ulf de Faire, Agneta Stahle, Erik Hemmingsson, and Mai-Lis Hellenius. 2009. "Beneficial effects of individualized physical activity on prescription on body composition and cardiometabolic risk factors: results from a randomized controlled trial." Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 16 (1):80-84.

 

 1. Lauruschkus Katarina, Hallström Inger, Westbom Inger, Tornberg Åsa, Nordmark Eva. Participation in physical activities for children with cerebral palsy:feasibility and effectiveness of physical activity on prescription. 2017. Archives of Physiotherapy 7:13

 

 1. Leijon, M. E. , P. Bendtsen, P. Nilsen, K. Festin, and A. Ståhle. 2009. "Does a physical activity referral scheme improve the physical activity among routine primary health care patients?" Scand J Med Sci Sports 19 (5):627-636.

 

 1. Leijon, M. E., P. Bendtsen, P. Nilsen, K. Ekberg, and A. Stahle. "Physical activity referrals in Swedish primary health care - prescriber and patient characteristics, reasons for prescriptions, and prescribed activities." BMC Health Serv Res. 8 (1):201.

 

 1. Leijon, Matti, Preben Bendtsen, Agneta Stahle, Kerstin Ekberg, Karin Festin, and Per Nilsen. 2010. "Factors associated with patients self-reported adherence to prescribed physical activity in routine primary health care." BMC Family Practice 11 (1):38.

 

 1. Leijon, Matti E., Johan Faskunger, Preben Bendtsen, Karin Festin, and Per Nilsen. 2011. "Who is not adhering to physical activity referrals, and why?" Scandinavian Journal of Primary Health Care 29 (4):234-240. doi: doi:10.3109/02813432.2011.628238.

 

 1. Lundqvist, Stefan, Mats Börjesson, Maria E. H. Larsson, Åsa Cider, and Lars Hagberg. 2019. "Which patients benefit from physical activity on prescription (PAP)? A prospective observational analysis of factors that predict increased physical activity." BMC Public Health 19 (1):482. doi: 10.1186/s12889-019-6830-1.

 

 1. Lundqvist, Stefan, Mats Börjesson, Maria E. H. Larsson, Lars Hagberg, and Åsa Cider. 2017. "Physical Activity on Prescription (PAP), in patients with metabolic risk factors. A 6-month follow-up study in primary health care." PLOS ONE 12 (4):e0175190. doi: 10.1371/journal.pone.0175190.

 

 1. Lundqvist S, Börjesson M, Cider Å, Hagberg L, Ottehall CB, Sjöström J, et al. Long-term physical activity on prescription intervention for patients with insufficient physical activity level—a randomized controlled trial. Trials. 2020;21(1):793.

 

 1. Lundqvist S. 2020. "Physical activity on prescription in primary care. Impact on physical activity level, metabolic health and health-related quality of life, and its cost-effectiveness - a short- and long-term perspective. Doctoral Thesis." Institute of Neuroscience and Physiology. Department of Health and Rehabilitation. University of Gothenburg. Sahlgrenska Academy.

 

 1. Lundqvist, S., Cider, Å., Larsson, M. E. H., Hagberg, L., Björk, M. P., & Börjesson, M. (2022). The effects of a 5-year physical activity on prescription (PAP) intervention in patients with metabolic risk factors. PLoS ONE, 17(10), e0276868. doi:10.1371/journal.pone.0276868

 

 1. Lydell, M., Kristén, L., & Nyholm, M. (2022). Health promotion partnership to promote physical activity in Swedish children with ASD and ADHD. Health Promotion International, 37(6). doi:10.1093/heapro/daac169

 

 1. Lönnberg L, Ekblom-Bak E, Damberg M. Improved unhealthy lifestyle habits in patients with high cardiovascular risk: results from a structured lifestyle programme in primary care. Upsala Journal of Medical Sciences. 2019:1-11.

 

 1. Martinsson Ngouali, T.; Börjesson, M.; Cider, Å.; Lundqvist, S. Nonresponders of Physical Activity on Prescription (PAP) Can Increase Their Exercise Capacity with Enhanced Physiotherapist Support. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 4795.

 

 

 1. Moren, C., A. K. Welmer, M. Hagstromer, E. Karlsson, and D. K. Sommerfeld. 2016. "The Effects of "Physical Activity on Prescription" in Persons With Transient Ischemic Attack: A Randomized Controlled Study." J Neurol Phys Ther. doi: 10.1097/npt.0000000000000134.

 

 1. Nymberg P, Calling S, Stenman E, Palmér K, Hansson EE, Sundquist K, et al. Effect of mindfulness on physical activity in primary healthcare patients: a randomised controlled trial pilot study. Pilot and feasibility studies. 2021;7(1):70.

 

 1. Olsson, S. J., M. Borjesson, E. Ekblom-Bak, E. Hemmingsson, M. L. Hellenius, and L. V. Kallings. 2015. "Effects of the Swedish physical activity on prescription model on health-related quality of life in overweight older adults: a randomised controlled trial." BMC Public Health 15:687. doi: 10.1186/s12889-015-2036-3.

 

 1. Onerup, Aron, Daniel Arvidsson, Åse Blomqvist, Eva-Lotte Daxberg, Lennart Jivegård, Ingibjörg H Jonsdottir, Stefan Lundqvist, Anders Mellén, Josefine Persson, Petteri Sjögren, Therese Svanberg, and Mats Borjesson. 2019. "Physical activity on prescription in accordance with the Swedish model increases physical activity: a systematic review." British Journal of Sports Medicine 53 (6):383-388. doi: 10.1136/bjsports-2018-099598.

 

 1. Persson, Gerthi, Annika Brorsson, Eva Ekvall Hansson, Margareta Troein, and Eva Strandberg. 2013. "Physical activity on prescription (PAP) from the general practitioner's perspective - a qualitative study." BMC Family Practice 14 (1):128.

 

 1. Persson, Gerthi, Ingvar Ovhed, and Eva Hansson. 2010. "Simplified routines in prescribing physical activity can increase the amount of prescriptions by doctors, more than economic incentives only: an observational intervention study." BMC Research Notes 3 (1):304.

 

 1. Raustorp A, Sundberg CJ. The evolution of physical activity on prescription (FaR) in Sweden. Schweizerische Zeitschrift für Sportmedizin Sporttraumatologie. 2014;62:23-5.

 

 1. Romé, Åsa. 2014. "Prescribed physical activity. A health economic analysis. Doctoral thesis." Doctoral thesis, Faculty of Medicine, Lund University.

 

 1. Romé, Åsa, Ulf Persson, Charlotte Ekdahl, and Gunvor Gard. 2009. "Physical activity on prescription (PAP): Costs and consequences of a randomized, controlled trial in primary healthcare." Scandinavian Journal of Primary Health Care 27 (4):216-222. doi: doi:10.3109/02813430903438734.

 

 1. Romé, Åsa, Ulf Persson, Charlotte Ekdahl, and Gunvor Gard. 2014. "Costs and outcomes of an exercise referral programme – A 1-year follow-up study." European Journal of Physiotherapy 16 (2):82-92. doi: 10.3109/21679169.2014.886291.

 

 1. Ronnberg, A. K., I. Ostlund, H. Fadl, T. Gottvall, and K. Nilsson. 2015. "Intervention during pregnancy to reduce excessive gestational weight gain—a randomised controlled trial." BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 122 (4):537-544. doi: 10.1111/1471-0528.13131.

 

 1. Ryen, L., Lundqvist, S., Cider, Å., Börjesson, M., Larsson, M. E. H., & Hagberg, L. (2023). Cost-Effectiveness of Prolonged Physical Activity on Prescription in Previously Non-Complying Patients: Impact of Physical Activity Mediators. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(5), 3801. Retrieved from https://www.mdpi.com/1660-4601/20/5/3801

 

 1. Rödjer, Lars, Ingibjörg H. Jonsdottir, and Mats Börjesson. 2016. "Physical activity on prescription (PAP): self-reported physical activity and quality of life in a Swedish primary care population, 2-year follow-up." Scandinavian Journal of Primary Health Care 34 (4):443-452. doi: 10.1080/02813432.2016.1253820.

 

 1. Sjogren, Per, Justo Sierra-Johnson, Lena Kallings, Tommy Cederholm, Maria Kolak, Mats Halldin, Kerstin Brismar, Ulf de Faire, Mai-Lis Hellenius, and Rachel Fisher. 2012. "Functional changes in adipose tissue in a randomised controlled trial of physical activity." Lipids in Health and Disease 11 (1):80.

 

 1. Sjögren, Per, Rachel Fisher, Lena Kallings, Ulrika Svenson, Göran Roos, and Mai-Lis Hellénius. 2014. "Stand up for health—avoiding sedentary behaviour might lengthen your telomeres: secondary outcomes from a physical activity RCT in older people." British Journal of Sports Medicine 48 (19):1407-9. doi: 10.1136/bjsports-2013-093342.

 

 1. Sjoling, Mats, Kristina Lundberg, Erling Englund, Anton Westman, and Miek Jong. 2011. "Effectiveness of motivational interviewing and physical activity on prescription on leisure exercise time in subjects suffering from mild to moderate hypertension." BMC Research Notes 4 (1):352.

 

 1. The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care (SBU). Methods of Promoting Physical Activity: A Systematic Review. Report No. 181 Stockholm: SBU; 2007 [cited 2020 Sep 15]. Tillgänglig på: Effectiveness of motivational interviewing and physical activity on prescription on leisure exercise time in subjects suffering from mild to moderate hypertension (webbsida)

 

 1. Wiklund, E., Wiklund, M., & Hedenborg, S. Physical Activity on Prescription “Not a Quick Fix”: School Nurses’ Experiences of Promoting and Tailoring Physical Activity to Children in Swedish Compulsory School. The Journal of School Nursing, 0(0), 10598405231166124. doi:10.1177/10598405231166124