Samarbeta internt

För att sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen ska fungera optimalt krävs samarbete inom och mellan olika enheter i hälso- och sjukvården. Därför är ett gemensamt förhållningssätt kring försäkringsmedicinska frågor viktigt.

Rehabiliteringsplan för återgång i arbete

Individuell rehabiliteringsplan ska tas fram tillsammans med patient som bedöms ha ett medicinskt rehabiliteringsbehov. Planen ska följas upp av vården i samarbete med patienten.

  • Rehabiliteringsplan: En sammanhållen planering genom patientens alla vårdförlopp. Mall kan finnas i vårdenhetens journalsystem.
  • Behovet av en plan ökar i takt med hur lång tid rehabiliteringen bedöms ta.

Jämställd sjukskrivning

För att få en mer kvalitetssäker process ska jämställdhetsaspekten integreras i alla områden inom sjukskrivning och rehabilitering.

Genushanden 

FILM: Genushanden 

SKR.se – jämställd sjukskrivning


Våld i nära relationer – sjukskrivning

Typer av våld

Alla typer av våld i nära relationer påverkar hela livssituationen – ofta med sjukskrivning som följd. 
Personer som utsatts för allvarligt våld får i betydligt högre utsträckning fysisk och psykisk ohälsa i form av mag- och tarmbesvär, kroniska smärttillstånd, ångest, depression och sömnbesvär.
   Källa: Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) – Frågor om våld kan rädda liv 

Läs mer