Om försäkringsmedicin

I försäkringsmedicin möts medicinska förhållanden och juridiska villkor. De försäkringsmedicinska sidorna ger stöd till dig som leder verksamheten och till dig som medverkar till att förbättra patientens hälsa, funktionstillstånd och möjlighet att stanna i eller återgå i arbete.

Försäkringsmedicinska uppdraget

Försäkringsmedicin – definition 

Det försäkringsmedicinska kunskapsområdet innefattar medicinsk undersökning och utredning, bedömning av funktionstillstånd och aktivitetsnivå samt förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser kopplat till försäkringsmässiga ställningstaganden och hur dessa påverkar individen. Utgångspunkten är tvärvetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet samt det ömsesidiga förhållandet mellan sjuklighet, medicin och försäkringssystem.
Definition från Nationellt Försäkringsmedicinskt Forum, NFF

Sjukvårdens försäkringsmedicinska uppdrag:

  • Medicinskt: Bedöma och utreda medicinskt tillstånd, fastställa diagnos, ge medicinsk behandling samt rehabilitering. Bedöma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning kopplat till sjukdom/skada, prognosticera varaktighet och utfärda medicinska underlag.
  • Kommunikation: Förse andra aktörer med medicinsk kunskap/information om bedömningar och genomförda åtgärder.
  • Koordinera: Utifrån patientens behov koordinera insatser som främjar deras återgång till eller inträde i arbetslivet.

Att leda det försäkringsmedicinska arbetet