Specialiserad behandling av fetma (utan kirurgi)

För personer med övervikt eller fetma grad 1 (30.0–34.9 kg/m2) som i övrigt är friska kan en genomarbetad rådgivning baserad på Livsmedelsverket råd om hälsosamma matvanor med ett reducerat energiintag vara tillräckligt. För patienter med svår fetma (BMI 35 kg/m2 eller högre) med somatiska och/eller psykosociala komplikationer bör ett specialiserat och mer strukturerat utrednings- och behandlingsprogram erbjudas.

Hörnstenarna för icke-kirurgisk behandling av fetma är ett reducerat energiintag i förhållande till energiomsättningen så att en viktminskning kan ske för att därefter stabilisera vikten över lång tid. Behandling av svår fetma (fetma grad 2, BMI ≥35,0 kg/m2) skiljer sig från behandling av övervikt (25,0-29,9 kg/m2) och fetma grad 1 (BMI 30,0-34,9 kg/m2) på så sätt att patienter med fetma grad 2 med fetma-relaterad samsjuklighet och fetma grad 3 (BMI ≥40,0 kg/m2) är potentiella kandidater för kirurgisk viktminskningsbehandling. Detta innebär att fetmabehandlingen utan kirurgi bör ha en hög målsättning med hänsyn till procentuell viktminskning. Vanligtvis eftersträvas 5-15% viktminskning för att uppnå gynnsamma förändringar av kardiovaskulära riskfaktorer. När det gäller patienter med BMI ≥35 kg/m2 kan en viktminskning om 20% eller mer eftersträvas.

Specialiserad fetmabehandling

Patienter med BMI ≥35,0 kg/m2 kan remitteras för specialiserad fetmabehandling. Remissen bör innehålla all relevant information som behövs för att göra en säker bedömning och val av terapi för viktreduktion. För att förenkla remissförfarandet har en obligatorisk remissbilaga tagits fram.

Specialiserad fetmabehandling bör omfatta cirka 12 månader aktiv behandling efter en inledande medicinsk och nutritionell utredning. Provtagning sker före behandlingsstart, samt efter 6 och 12 månader. Den inledande behandlingsperioden baserad på LED (se nedan) med hjälp av lågenergipulver genomförs av sjuksköterskor. Dietister ansvarar för kostbehandlingen inklusive den strukturerade övergången från lågenergipulver till vanlig mat. Under denna period planeras återbesök varje månad. Behandlingen avslutas med provtagning och återbesök till läkare där patienten remitteras för fortsatt uppföljning i primärvården.

Remittering

Obesitasmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är i nuläget (juni 2024) mycket belastad. Väntetiderna för icke kirurgisk obesitasbehandling är långa, minst 2–3 år eftersom det inkommer fler remisser än mottagningen kan hantera.

Strikt lågenergipulverdiet (VLED) är den grundläggande behandlingsmetoden vid Obesitasmottagningen. För närvarade erbjuds inga kostråd eller kostbehandling utan inledande VLED.

Det pågår arbete på regional nivå för att omstrukturera den icke-kirurgiska behandlingen.

Lågenergipulver är prioriterad behandling vid svår fetma

Den (icke-kirurgiska) behandling som ger dokumenterat störst viktreduktion och metabol riskreduktion i grupper av personer med BMI ≥30 kg/m2 är lågenergipulverbehandling, så kallad lågenergidiet VLED, (eng. Very Low Energy diet; cirka 450-600 kcal/dag) eller LED (eng. Low Energy Diet; 800-1200 kcal/dag). Vanligtvis är det maximala energiintaget cirka 900 kcal/dag.

Användningen av V/LED under längre tid än 3 veckor kräver medicinsk vårdkontakt och ska integreras i ett långsiktigt och strukturerat behandlingsprogram, som initieras och genomförs inom hälso- och sjukvården. Förväntat behandlingsresultat är i genomsnitt 1-2 kg per vecka, under den strikta perioden. Individuella skillnader förekommer beroende på kroppsvikt vid behandlingsstart. V/LED-behandling under 3-4 månader ge ofta viktnedgång i storleksordningen 20-40 kg.

Efterföljande övergång från enbart LED till måltider med vanlig mat sker därefter successivt för nå fortsatt viktminskning eller viktstabilitet. Under denna del i behandlingsprogrammet etablerar patienten hälsosamma kostvanor (lagom portionsstorlekar och energiinnehåll) för att underlätta långsiktigt bibehållen viktreduktion.

KOSTBEHANDLING

Fördelar med LED

  • Effektiv behandlingsmetod och hjälpmedel för att skapa en snabb viktminskning
  • Snabb initial viktnedgång är en prediktor för större viktnedgångsresultat över tid samt fler gjorda positiva livsstilsförändringar
  • Större viktnedgång än vid konventionell lågenergikost – på kort och lång sik
  • Snabb och stor viktreduktion skapar tidig förbättring av (metabola) riskfaktorer
  • Positiv effekt på motivation
  • Enkel och strukturerad behandling – kontrollerad energibegränsning med fullvärdigt näringsinnehåll
  • Samtidigt ska stöd och hjälp i långsiktigt förändringsarbete ger
  • Säkert och välbeprövat, inom sjukvård och forskning
  • Minskar exponering för livsmedel och frestelser
  • Bryter negativa ätbeteenden
  • Oftast milda biverkningar

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna vid viktminskning med hjälp av lågenergipulver är oftast relaterade till det kraftigt minskade energiintaget, samt låga intaget av kostfiber. Förstoppning, huvudvärk, yrsel/hypotension är vanliga, milda till måttliga och oftast övergående biverkningar. Andra biverkning som kan förekomma är muskeltrötthet, frusenhet och ökad risk för gallsten. Genom regelbundna kontakter under hela behandlingstiden följs eventuella biverkningarna och patienten kan få råd och rekommendationer inklusive eventuella justeringar av läkemedel.

Kostbehandling för några

För patienter med exempelvis hetsätningsstörning och vissa katabola sjukdomar såsom njursvikt är lågenergipulverbehandling kontraindicerat. För dessa erbjuds kostbehandling. Dessa patienter genomgår samma 12-månaders behandlingsstruktur som beskrivs ovan med skillnad att kostbehandlingen börjar från behandlingsstart (utan LED).

Beslutstöd

Björn Eliasson

Överläkare
För frågor om vuxen