Vilken ålder har barnet?

 • Instruktion

  Detta beslutsstöd utgår från vårdmötet med barnet och kopplar barnets ålder till insatser i form av att hälsofrämja, förebygga och behandla. För att hitta i beslutsstödet, gå in via barnets ålder och vidare efter vilken insats som är aktuell; hälsofrämjande för alla, förebyggande för de som börjat uppvisa onormal BMI ökning eller har riskfaktorer, behandlande för de där hälsofrämjande insatser inte haft effekt.

 • Definitioner

  Definitioner av begreppen hälsofrämjande, förebyggande och behandlande

 • Verksamheternas ansvar

  Om kompetens och uppdrag att möta barn med ohälsosam viktutveckling och obesitas.

 • Varför insatser

  Om behovet av jämlik vård och tidiga insatser.

 • Befolkningsnivå

  Om folkhälsa, hållbarhet och agenda 2030

 • Viktiga arenor

  Om förskola, skola och civilsamhällets betydelse som arenor

Förekomst

I Sverige har drygt 5% av alla barn obesitas - en komplex och kronisk sjukdom. Den försämrar människors livskvalitet, ökar risken för andra allvarliga sjukdomar och risken att dö i förtid. Obesitas ökar bland annat risken för diabetes både typ 1 och 2, leverpåverkan, för tidig död i hjärt- och kärlsjukdom och för flera cancersjukdomar. Det är viktigt med tidig diagnos och tydlig samverkan genom hela vårdkedjan: Barnhälsovården, Elevhälsans medicinska insats, primärvården och den specialiserade vården. Många barn som har obesitas upplever ett fördomsfullt bemötande, diskriminering och stigmatisering, även inom hälso- och sjukvården. Alla vårdgivare som möter barn med obesitas behöver ha relevant kunskap om sjukdomen för att kunna erbjuda kunskapsbaserade insatser och ett gott bemötande. Ökad kunskap hos professionen bidrar till ökad trygghet.

Obesitas kan behandlas

Obesitas går att behandla men avgörande framgångsfaktor är att påbörja behandlingen i tidig ålder och att erbjuda täta och långsiktiga kontakter med vårdgivaren. Nya effektiva och säkra läkemedel finns, både för obesitas generellt och för vissa specifika genetiska rubbningar. Nya beteendestödjande behandlingsmetoder är mer effektiva än de konventionella, både så kallad digifysisk vård och gruppbehandling med specifikt föräldrastöd. Obesitaskirurgi bör erbjudas för tonåringar med mycket allvarlig obesitas. I behandlingen ska man ta hänsyn till familjens behov och förmåga, barnets funktionsnedsättning och co-morbiditet och i mindre grad vårdgivarens kompetens, även om det sistnämnda kommer påverka behandlingsresultatet. Den matris VGR tagit fram är mer personcentrerad kring olika åldrar jämfört med förra versionen.

Läs vidare